Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010, stran 8172.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odločba US, 70/00, 100/00 - sklep US, 16/02 - sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 36. seji dne 21. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|A    |    |BILANCA PRIHODKOV IN    |      v EUR|
|    |    |ODHODKOV          |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|KONTO  |    |NAZIV KONTA         | REBALANS 1/2010|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|  1  |    |       2       |    3    |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|    | I.  |SKUPAJ PRIHODKI       |  35.388.852,37|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|    |    |(70+71+72+73+74)      |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|    |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |  15.292.279,66|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|70   |    |DAVČNI PRIHODKI       |  11.916.147,60|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|    |    |(700+703+704)        |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|700   |    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |  9.139.781,00|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|703   |    |DAVKI NA PREMOŽENJE     |  1.860.905,60|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|704   |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN  |   915.461,00|
|    |    |STORITVE          |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|71   |    |NEDAVČNI PRIHODKI      |  3.376.132,06|
|    |    |(710+711+712+713+714)    |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|710   |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN   |  2.055.676,46|
|    |    |DOHODKI           |        |
|    |    |OD PREMOŽENJA        |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|711   |    |TAKSE IN PRISTOJBINE    |    5.085,00|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|712   |    |GLOBE IN DENARNE KAZNI   |    27.457,00|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|713   |    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN|    22.113,60|
|    |    |STORITEV          |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|714   |    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |  1.265.800,00|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|72   |    |KAPITALSKI PRIHODKI     |  12.631.794,92|
|    |    |(720+722)          |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|720   |    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH|  12.421.794,92|
|    |    |SREDSTEV          |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|722   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ|   210.000,00|
|    |    |IN NEMATERIAL. PREMOŽENJA  |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|73   |    |PREJETE DONACIJE (730)   |    22.030,00|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|730   |    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |    22.030,00|
|    |    |VIROV            |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|74   |    |TRANSFERNI PRIHODKI     |  7.442.747,79|
|    |    |(740+741)          |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|740   |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ   |  4.653.967,83|
|    |    |DRUGIH           |        |
|    |    |JAVNOFINANČNIH       |        |
|    |    |INSTITUCIJ         |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|741   |    |PREJETA SREDSTVA IZ     |  2.788.779,96|
|    |    |DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN   |        |
|    |    |SREDSTEV PRORAČUNA EU    |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|  38.038.987,98|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|40   |    |TEKOČI ODHODKI       |  6.520.262,96|
|    |    |(400+401+402+403+409)    |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|400   |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI   |  1.073.677,00|
|    |    |ZAPOSLENIM         |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|401   |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |   154.884,00|
|    |    |SOC. VARNOST        |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|402   |    |IZDATKI ZA BLAGO      |  5.188.807,66|
|    |    |IN STORITVE         |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|403   |    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |    98.459,30|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|409   |    |REZERVE           |    4.435,00|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|41   |    |TEKOČI TRANSFERI      |  6.143.949,63|
|    |    |(410+411+412+413+414)    |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|410   |    |SUBVENCIJE         |    35.000,00|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|411   |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM,   |  2.892.276,00|
|    |    |GOSPODINJSTVOM       |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|412   |    |TRANSFERI NEPROFITNIM    |  1.234.520,63|
|    |    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|413   |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI     |  1.930.978,00|
|    |    |TRANSFERI          |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|414   |    |TEKOČI TRANSFERI      |    51.175,00|
|    |    |V TUJINO          |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|42   |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |  25.374.775,39|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|420   |    |NAKUP IN GRADNJA      |  25.374.775,39|
|    |    |OSNOVNIH SREDSTEV      |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI         |  –2.650.135,61|
|    |    |PRIMANJKLJAJ/ PRESEŽEK (I – |        |
|    |    |II)             |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|B    |    |RAČUN FINANČNIH       |        |
|    |    |TERJATEV IN NALOŽB     |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH    |   671.533,00|
|    |    |POSOJIL IN PRODAJA     |        |
|    |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)  |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|750   |    |PREJETA VRAČILA DANIH    |   671.533,00|
|    |    |POSOJIL           |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|44   | V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |   200.000,00|
|    |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440)  |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|440   |    |DANA POSOJILA        |   200.000,00|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |   471.533,00|
|    |    |IN SPREMEMBE KAPITAL.    |        |
|    |    |DELEŽEV (IV.- V)      |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|    | VII. |SKUPNI PRIMANJKLJAJ/    |  –2.178.602,61|
|    |    |PRESEŽEK PRIHODKI MINUS   |        |
|    |    |ODHODKI TER SALDO PREJETIH |        |
|    |    |IN DANIH POSOJIL (I + IV) – |        |
|    |    |(II + V)          |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|C    |    |RAČUN FINANCIRANJA     |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|50   | VIII. | ZADOLŽEVANJE (500)     |  1.477.842,66|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|500   |    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |  1.477.842,66|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|55   | IX. | ODPLAČILO DOLGA (550)   |   797.495,28|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|550   |    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  |   797.495,28|
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|    | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII –  |   680.347,38|
|    |    |IX)             |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
|    | XI. |POVEČANJE / ZMANJŠANJE   |  –1.498.255,23|
|    |    |SREDSTEV NA RAČUNIH (VII – |        |
|    |    |X)             |        |
+--------+-------+----------------------------+----------------+
                                «
2. člen
11. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.477.842,66 evrov, in sicer za naslednje investicije:
A608 - Rekonstrukcija vrtca na Maistrovi, v višini do 373.250,00 EUR,
A610 - Mladinski kulturni center, v višini do 285.200,00 EUR,
A604 - Večnamenska dvorana Pameče, v višini do 30.000,00 EUR,
A503 - Rekonstrukcija ceste Arne-Črešnik, v višini do 100.000,00 EUR,
A509 - Križišče Ržen v višini do 100.000,00 EUR
A449 - Rekonstrukcija Legenske ceste, v višini do 100.000,00 EUR,
A382 - Glasbena šola Slovenj Gradec, višini do 150.000,00 EUR,
A393 - Kulturni center Slovenj Gradec, v višini do 100.000,00 EUR,
A601 - Atletski stadion Slovenj Gradec, v višini do 139.392,66 EUR,
4398 - Revitalizacija mestnega jedra, v višini do 100.000,00 EUR.
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 84.000,00 evrov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-76/2010
Slovenj Gradec, junij 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti