Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3004. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka, stran 8121.

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/09) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 28. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok predstavlja odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvedbo Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka na podlagi pogodbenega partnerstva, v obliki koncesijskega razmerja, kot je to določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu.
Odlok določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner, Občina Pivka vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter vse druge akte v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom ter merila glede izpeljave postopka na podlagi veljavne zakonodaje.
Odlok je skupen akt, s katerim se sprejema odločitev, da se Projekt posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva in hkrati akt o javno-zasebnem partnerstvu.
Zasebni partner je pravna ali fizična oseba izbrana na javnem razpisu v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu.
Vsebina in predmet javno-zasebnega partnerstva
2. člen
(javni interes)
Na območju Občine Pivka obstaja javni interes, da se izvede Projekt posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka in s tem omogoči prilagoditev obstoječega omrežja novim in strožjim predpisom s področja varstva okolja in uvedbo novih tehnologij, ki bodo omogočale v prihodnosti tudi manjše tekoče in vzdrževalne stroške (npr. varčnejša in trajnejša svetila).
Zaradi hitrejše realizacije ciljev, bo postopek izbire izveden v eni sami fazi.
3. člen
(predmet javno-zasebnega partnerstva)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je posodobitev, upravljanje in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Občine Pivke. V okviru javno-zasebnega partnerstva bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in posodobil, vzdrževal ter upravljal omrežje javne razsvetljave na območju Občine Pivka, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta bo javni partner zagotovil:
- možnost uporabe obstoječe infrastrukture v lasti lokalne skupnosti,
- pomoč pri izdelavi idejnih zasnov.
Zasebni partner bo omrežje posodobil, vzdrževal in upravljal izključno na podlagi lastnih sredstev.
Že zgrajeno omrežje ostane v lasti lokalne skupnosti ter lokalna skupnost pridobi tudi lastninsko pravico na vseh zamenjanih ali novo vgrajenih delih omrežja takoj ob njihovi vgraditvi.
Oblika javno-zasebnega partnerstva
4. člen
(oblika izvedbe javno-zasebnega partnerstva)
Javno-zasebno partnerstvo se skladno s 27. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu izvede v obliki pogodbenega partnerstva.
Vse poslovno tveganje za izvajanje javno-zasebnega partnerstva prevzame zasebni partner, zato se javno-zasebno partnerstvo skladno s 27. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu izvede v obliki koncesijskega razmerja.
Koncesijsko razmerje javno-zasebnega partnerstva se lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja, predvsem če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja, ki so posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. V obdobju koncesijskega razmerja je lastnik omrežja lokalna skupnost, zasebni partner pa upravljavec omrežja. Po tem obdobju lahko javni partner podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje omrežja z zasebnim partnerjem, na razpisu izbere novega upravljavca oziroma sam prevzame upravljanje in vzdrževanje omrežja.
Javni partner omrežje preda v posodobitev, upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju za največ 15 let.
5. člen
(pozitivni učinki izvajanja javno-zasebnega partnerstva)
Z izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva se zasledujejo zlasti naslednji pozitivni učinki:
1. stroške prenove obstoječega omrežja in njegove prilagoditve novim okoljskim predpisom bo v celoti nosil zasebni partner, kar bo imelo za posledico znižanje bodočih proračunskih izdatkov Občine Pivka,
2. pridobitev dodatnih sredstev na zasebnem trgu kapitala,
3. zaradi posodobitve omrežja se bodo zmanjšali tekoči stroški in stroški vzdrževanja omrežja tudi po poteku koncesijskega razmerja.
6. člen
(prostorska zasnova izvajanja javno-zasebnega partnerstva)
Projekt v obliki javno-zasebnega partnerstva se izvede na celotnem območju Občine Pivka.
7. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
1. izdelati projekt posodobitve omrežja kot del ponudbene dokumentacije, vključno s časovnim načrtom,
2. zgraditi omrežje v skladu z v projektu določenih rokih,
3. zagotoviti javno razsvetljavo vsem naseljem in prebivalcem na območju Občine Pivka,
4. zagotoviti upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s predpisanimi pogoji,
5. zagotoviti posodobitev obstoječega omrežja v skladu s veljavnimi okoljskimi predpisi, potrebami javnega partnerja in v skladu z dolgoročnim razvojem lokalne skupnosti.
Pooblastilo
8. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter vsa ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se pooblasti župana Občine Pivka.
Strokovna komisija
9. člen
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa in kot člane strokovne komisije lahko župan izbere poleg notranjih javnih uslužbencev tudi zunanje strokovnjake.
Za pregled in oceno prispelih prijav (ponudb) ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija šteje vsaj 3 člane (najmanj en predstavnik lokalne skupnosti, strokovnjak za javno razsvetljavo in strokovnjak s področja javno zasebnega partnerstva).
Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj, da lahko zagotovijo strokovno presojo prispelih ponudb.
Vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne izpolnjuje pogoja se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestni član.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku javnega razpisa morata biti prisotna najmanj 2 člana strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
Postopek izbire izvajalca javno-zasebnega partnerja, pogoji in merila za izbor
10. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja in merila za izbor)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletni strani Občine Pivka.
Rok za predložitev vlog na javni razpis mora biti najmanj 30 dni od dneva posredovanja objave v Uradni list RS.
Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega partnerja se določijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji. Merila za izbor morajo biti jasna in transparentna, ter morajo omogočati izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Merila morajo biti oblikovana tako, da bodo dodatne točke prejeli ponudniki, ki bodo izkazali pripravljenost za dosego ciljev projekta v čim krajšem koncesijskem obdobju in ob čim nižji koncesijski dajatvi javnega partnerja. V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.
Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija tako, da pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in sestavi poročilo, v katerem razvrsti vloge tako, da je razvidno, katera od prejetih vlog najbolj ustreza postavljenim merilom. Poročilo posreduje županu.
11. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko, finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
Vzpostavitev in prenehanje javno-zasebnega partnerstva
12. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt o izbiri preneha veljati, če izbrani ponudnik - zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 8 dni od njegove pravnomočnosti.
13. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
Razmerje med javnim in zasebnim partnerjem
14. člen
(pravice in obveznosti)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva.
Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovna tveganja financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, projektiranja, posodobitve omrežja in vsa druga iz njega izhajajoča tveganja.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
15. člen
(ostale določbe)
Javni partner je dolžan seznaniti zasebnega partnerja z razvojnimi projekti na območju Občine Pivka (gradnja novih naselij, industrijskih ter poslovnih con ipd.), kjer se lahko pričakujejo potrebe po javni razsvetljavi v naslednjih 15 letih, da zasebni partner te lokacije vključi v projekt gradnje. Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva posodobitve, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Pivka, zagotavljal dostop do javnih evidenc, s katerimi upravlja, zlasti do katastra javne razsvetljave Občine Pivka.
Nadzor
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in Občinski svet Občine Pivka.
17. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta, v okviru katerega se preveri ali so doseženi postavljeni cilji in ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
18. člen
(končna določba)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3201-28/2010
Pivka, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti