Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2989. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 8094.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št, 39/06 - UPB1, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - odločba US, 76/08, 100/08 - odločba US, 79/09, 14/10 - odločba US), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08 (21/08 - popr.), 76/08, 108/09, 109/09), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št, 84/06, 106/06, 110/07), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02 in 19/07) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 30. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 136/04, 25/06, 32/07) se v 6. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge prostore, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik komunalnih storitev, in ob prijavi ali spremembi najemnika o tem takoj obvestiti izvajalca komunalnih storitev. Če tega ne storijo, stroški odvoza komunalnih odpadkov do dneva obvestila bremenijo lastnika nepremičnine.«
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporaba storitev javne službe je za povzročitelja obvezna. Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov na območju Občine Hrpelje - Kozina se morajo v skladu s tem odlokom obvezno vključiti v ločeno zbiranje teh odpadkov in predpisano ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo ločevati komunalne odpadke v skladu s predpisi.
(3) Ločeno zbiranje se izvaja prek:
- zabojnikov za ostanke komunalnih odpadkov,
- zabojnikov za biološko razgradljive kuhinjske organske odpadke,
- zbiralnic ločenih frakcij oziroma ekoloških otokov,
- premičnih zbiralnic za nevarne odpadke,
- ločenega prevzemanja kosovnih odpadkov,
- zbirnega centra.«
3. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Povzročitelji na območju Občine Hrpelje - Kozina morajo odlagati komunalne odpadke v za to določene zabojnike, ki jih predpiše in jim jih dodeli izvajalec, in so tudi odgovorni za pravilno ravnanje z njimi.«
Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ustreznost vsebine odpadkov v zabojniku se preverja tako, da se na prevzemnem mestu pred izpraznitvijo zabojnika naredi kontrola odpadkov. V primeru, da izvajalec pri preverjanju vsebine odpadkov v zabojniku ugotovi neustreznost vsebine zabojnika tako, da so zraven ostanka komunalnih odpadkov odložene tudi ločene frakcije, in odpadki iz tretjega odstavka 17. člena odloka, izvajalec povzročitelja opozori s pisnim opozorilom na zabojniku o neustreznosti vsebine odpadkov. Opozorilo mora vsebovati šifro zabojnika, kršitev, način odprave kršitev in opozorilo iz petega odstavka tega člena.
(5) V kolikor izvajalec pri ponovnem preverjanju vsebine zabojnika ugotovi neustreznost vsebine zabojnika, zabojnika ni dolžan izprazniti. V takem primeru izvajalec na zabojnik pritrdi obvestilo, zakaj se zabojnik ni izpraznil in o tem obvesti pristojne občinske nadzorne službe. Pristojna občinska nadzorna služba z odločbo izvajalcu nemudoma odredi praznitev zabojnika na stroške tistega, kateremu je izvajalec s prevzemnim zapisnikom dodelil zabojnik.«
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pred vselitvijo v stanovanjsko hišo mora lastnik stanovanjske hiše obvestiti izvajalca o datumu vselitve in številu članov gospodinjstva oziroma oseb v stavbi. Zabojnike za novozgrajene zgradbe gospodinjstev nabavi izvajalec. Nabava zabojnikov se krije iz cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Zabojniki gospodinjstev, ki jih je nabavil izvajalec ostanejo last izvajalca, ki jih redno vzdržuje. Izvajalec dotrajane zabojnike za odpadke iz gospodinjstev nadomesti z novimi oziroma rabljenimi.
(2) Vsak podjetnik, pravna oseba oziroma drug pravni subjekt, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na območju občine, je z usposobljenim izvajalcem dolžan skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka. Novi povzročitelj je dolžan skleniti pogodbo z izvajalcem pred začetkom izvajanja dejavnosti. Na podlagi te pogodbe povzročitelju iz prvega stavka tega člena izvajalec priskrbi ustrezno količino in tip tipiziranih zabojnikov, ki jih tudi sam vzdržuje, izvajalcu je tudi dolžan sporočiti vse potrebne podatke za pripravo obračuna storitev. V pogodbi o ravnanju z odpadki mora biti določeno predvsem naslednje; dejavnost, ki se opravlja, število in tip zabojnikov, vrste odpadkov, pogostost odvoza odpadkov oziroma praznjenja zabojnikov, obračun storitev, cena.
(3) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost sobodajalstva v skladu z določbami zakona, ki ureja gostinstvo ter za kmete, ki na svoji kmetiji opravljajo gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost.
(4) Ob izselitvi oziroma prenehanju uporabe stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov namenjenih začasnemu oziroma občasnemu bivanju, mora lastnik nevseljenost oziroma neuporabo teh prostorov daljšo od 1 leta, izvajalcu potrditi s pismeno izjavo.
(5) V večstanovanjskih stavbah je upravnik dolžan zapisniško prevzeti s strani izvajalca zabojnike ter je odgovoren za pravilno ravnanje z njimi. Upravnik je dolžan ob vselitvi v stanovanje, izselitvi iz stanovanja oziroma o pričetku in koncu uporabe stanovanjskih prostorov predložiti stanovalcem oziroma uporabnikom prijavno-odjavni obrazec, ki so ga stanovalci oziroma uporabniki dolžni izpolniti. Upravnik je dolžan izpolnjene prijavno-odjavne obrazce posredovati izvajalcu. O vsaki vselitvi in izselitvi iz poslovnih prostorov oziroma o pričetku in koncu uporabe poslovnih prostorov je upravnik dolžan obveščati izvajalca.«
5. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odlaganje odpadkov izven predpisanih zabojnikov za odpadke, brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst zabojnikov za odpadke ter brskanje in razmetavanje odpadkov na zbirnih in prevzemnih mestih, kopičenje ali odlaganje komunalnih odpadkov v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni odstranjevanju ali odlaganju komunalnih odpadkov ter odlaganje odpadkov v naravo je prepovedano.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izven zabojnikov je na zbirnih in prevzemnih mestih prepovedano odlagati odpadke.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pristojna občinska nadzorna služba z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, če ti niso odloženi v skladu s tem odlokom. Odstranitev teh odpadkov opravi izvajalec na stroške povzročitelja odpadkov, kolikor povzročitelj ni znan, pa v breme lastnika zemljišča.«
6. člen
V 19. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zbirno mesto vzdržuje po navodilih izvajalca povzročitelj odpadkov. Skrbeti mora tudi za red in čistočo na tem mestu. Zbirno mesto za večstanovanjske objekte vzdržuje po navodilih izvajalca upravnik večstanovanjskega objekta.«
V 19. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Povzročitelj mora zabojnik(e) na dan odvoza odpadkov z zbirnega mesta postaviti na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj oziroma dan prej in jih po izpraznitvi vrniti na zbirna mesta. Povzročitelj je, ne glede na letni čas, dolžan omogočiti dostop do zabojnikov za odpadke.«
7. člen
V prvem odstavku 20. člena se na koncu drugega stavka za besedo »500 prebivalcev« doda besedilo »oziroma najmanj enega ekološkega otoka v vsakem naselju oziroma kraju«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zabojnike na ekoloških otokih izvajalec redno vzdržuje in čisti najmanj dvakrat letno.«
8. člen
V 24. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V evidenci prevzemnih mest iz prvega odstavka vodi izvajalec za vsako gospodinjstvo oziroma za vsako posamezno stavbo, kjer nastajajo komunalni odpadki, zbirko podatkov, ki vsebuje:
- ime, priimek, naslov nosilca gospodinjstva,
- število članov gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,
- tip in prostornino predpisanih zabojnikov za odpadke,
- šifro zabojnika,
- ukrepe in opozorila izvajalca iz 13. in 14. člena odloka,
- ime in priimek oziroma naziv upravnika pri večstanovanjskih stavbah.
(4) Poleg katastra iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec tudi zbirko podatkov pravnih oseb kot povzročiteljev, ki vsebuje:
- naziv in naslov pravne osebe,
- dejavnost,
- tip in prostornino predpisanih zabojnikov za odpadke, ukrepe in opozorila izvajalca iz 13. in 14. člena odloka, šifro zabojnika.«
9. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(1) Podatke za posamezno gospodinjstvo oziroma stavbo v zbirki podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena lahko izvajalec spremeni na podlagi:
- sprememb podatkov, ki jih pridobi iz centralnega registra prebivalstva in se nanašajo na število prebivalcev v gospodinjstvu oziroma stavbi,
- pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe ravnanja z odpadki o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov v skladu z 36. členom odloka,
- ugotovitev pristojnih nadzornih služb.
(2) Izvajalec najmanj enkrat letno uskladi podatke o številu prebivalcev v zbirki podatkov s podatki iz centralnega registra prebivalstva.
(3) Izvajalec o vsaki spremembi podatkov v zbirki podatkov obvesti plačnika storitev javne službe ravnanja z odpadki. Ravno tako mora v roku enega meseca po vpisu spremembe v zbirko podatkov uskladiti obračun storitev ravnanja z odpadki z nastalo spremembo.«
10. člen
V 36. členu se v drugem stavku za besedilom »izvajalec uporabi uradne podatke« doda besedilo »iz razpoložljivih uradnih evidenc«.
11. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(1) Cene za ravnanje z odpadki iz gospodinjstev in od občasnih povzročiteljev se določijo na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Cene storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se pri kalkulaciji cene in na računih oblikujejo ločeno:
1. za ceno za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje:
- zbiranje in prevoz bioloških odpadkov,
- zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov,
- obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče;
2. za ceno za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki vključuje:
- obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
- odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča
- za prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče (če te storitve ne izvaja izvajalec zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov).
(3) Strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in strošek finančnega jamstva za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča se pri kalkulaciji cene in na računih prikazujeta ločeno.
(4) S plačilom, ki ga upravljavec odlagališča zaračuna za odlaganje odpadkov, morajo biti kriti vsi stroški, povezani z gradnjo in obratovanjem odlagališča, finančnim zavarovanjem ter predvideni stroški zapiranja odlagališča in stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let.
(5) Cena storitve javne službe odlaganja preostankov komunalnih odpadkov lahko vsebuje tudi upravičene bonitete ali odškodnine do 10% cene odlaganja, če to določa zakon ali drug predpis.
(6) V primeru uvedbe nove storitve se stroške iz prejšnjega odstavka obračuna glede na oceno količine opravljene storitve za prvo leto opravljanja storitve, ki jo izdela izvajalec.
(7) Ceno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki gospodinjstev sprejme občinski svet oziroma po njegovem pooblastilu župan Občine Hrpelje - Kozina ob upoštevanju tarifnega sistema in veljavnih predpisov, ki urejajo to področje. Predlog in kalkulacijo za spremembo cen pripravi izvajalec. Ceno in obračun storitev javne službe za gospodinjstva podrobneje določa pravilnik o tarifnem sistemu. Pravilnik o tarifnem sistemu se sprejme skupaj z odlokom.«
12. člen
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podlaga za obračun storitev v gospodinjstvih je število članov gospodinjstva, upoštevajoč za količino vseh povzročenih komunalnih odpadkov pavšalno količino oziroma zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, ki jo določa predpis iz sedmega odstavka prejšnjega člena.«
V 38. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru, da se posamezni član gospodinjstva najmanj za eno šolsko leto začasno preseli v kraj izven Občine Hrpelje - Kozina (šolanje, študij), se za njegov del storitev ravnanja z odpadki obračuna v 50% deležu na osebo. Kot dokazilo mora k prijavno-odjavnemu obrazcu priložiti veljavno potrdilo o šolanju in potrdilo o začasnem prebivališču.«
13. člen
V 40. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru, da povzročitelj ne poravna računa za opravljene storitve v roku 30 dni po prejemu računa, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu določi dodaten rok plačila 15 dni.«
14. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Infrastrukturni objekti in oprema, ki služijo za izvajanje javne službe, se vodijo v evidenci osnovnih sredstev Občine Hrpelje - Kozina.
(2) Medsebojna lastninska razmerja glede infrastrukturnih objektov, ki so v lasti Občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, so med občinami lastnicami določena v posebnem sporazumu.«
15. člen
V 44. členu se v tretjem odstavku besedilo »občinski upravi« nadomesti z besedilom »pristojni občinski nadzorni službi iz prvega odstavka«.
16. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo 1.460,00 EUR se kaznuje za prekrške pravna oseba - izvajalec, če:
1. ne obvešča povzročiteljev odpadkov o ekoloških otokih, obratovanju zbirnega centra in občasnem zbiranju kosovnih in nevarnih odpadkov (12. člen),
2. ne organizira odvoza kosovnih odpadkov skladno s programom ali naročilom (prvi in tretji odstavek 22. člena),
3. ne vodi evidenc in zbirke podatkov (24. člen),
4. enkrat letno ne uskladi podatkov o številu prebivalcev v zbirki podatkov s podatki iz centralnega registra prebivalstva (drugi odstavek 24.a člena),
5. odvaža odpadke z neprimernimi vozili (prvi odstavek 28. člena),
6. ne opravi odvoza odpadkov po prenehanju ovire ali višje sile (tretji odstavek 28. člena).
(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekrške pravna oseba - izvajalec, če:
- ne vzdržuje zabojnikov za odpadke iz gospodinjstev, dotrajanih zabojnikov ne nadomešča z novimi ali rabljenimi (prvi odstavek 15. člena),
- ne čisti in ne vzdržuje zabojnikov na ekoloških otokih (tretji odstavek 20. člena),
- ne očisti prevzemnega mesta, če so ga pri praznjenju zabojnikov za odpadke onesnažili njegovi delavci (sedmi odstavek 19. člena).
(4) Z globo 100,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.«
17. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo 1.460,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali drugi pravni subjekti, če kot povzročitelj:
1. se ne vključi v odvoz odpadkov oziroma ne sklene pogodbe za ravnanje z odpadki (prvi odstavek 6. člena, prvi odstavek 11. člena, 15. člen),
2. odpadkov ne zbira ločeno (drugi odstavek 11. člena),
3. ne odlaga odpadkov v tipizirane zabojnike za odpadke (prvi in drugi odstavek 13. člena),
4. zabojnik napolni prekomerno (tretji odstavek 14. člena),
5. krši določbe iz prvega odstavka 17. člena,
6. krši določbe iz drugega odstavka 17. člena,
7. ne vzdržuje zbirnega in prevzemnega mesta skladno z navodili izvajalca (četrti odstavek 19. člena),
8. onemogoča dostop do odjemnih mest ali ekoloških otokov (osmi odstavek 19. člena),
9. ne pridobi soglasja oziroma sklene ustreznega dogovora z izvajalcem ob organiziranju javne prireditve ali čistilne akcije (25. člen),
10. ki opravlja dejavnost organiziranja kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če ne poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje prostora po končani prireditvi ter za odvoz odpadkov (25. člen),
11. sežiga komunalne odpadke (32. člen),
12. krši določbe iz 34. in 36. člena,
13. krši določbe 47. člena.
(2) Z globo 1.460,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 200,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 400,00 EUR se kaznuje posameznik kot fizična oseba, ki stori prekršek iz 5., 9., 10, in 11. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo 200,00 EUR se kaznuje posameznik kot fizična oseba, ki stori prekršek iz 1., 3., 4, 7, 8, in 12. točke prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo 100,00 EUR se kaznuje posameznik kot fizična oseba, ki stori prekršek iz 2, 6. in 13. točke prvega odstavka tega člena.«
18. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen
(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje upravnik - pravna oseba, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 15. člena in četrtim odstavkom 19. člena tega odloka.
(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek upravnik - samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 15. člena in četrtim odstavkom 19. člena tega odloka.
(3) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena odgovorna oseba upravnika - pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010
Hrpelje, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti