Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2973. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice, stran 8077.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 112/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 109/09), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08 in 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 - popr. in 76/08 - ZIKS-1C, 108/09 in 109/09 - odl. US), 3. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08 in 99/08) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 26. redni seji dne 14. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) se besedilo drugega odstavka 6. člena spremeni tako, da se za besedo »določeno« dodata besedi »Medobčinski inšpektorat -«.
2. člen
V peti alineji četrtega odstavka 14. člena se pika nadomesti z vejico.
V četrtem odstavku 14. člena se doda šesta alineja, ki se glasi:
»- vodenje evidenc, pripravo programov in poročil, poslovnih načrtov ter izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.«
3. člen
Besedilo 20. točke 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»20. vodenje evidenc, pripravo programov, poročil, poslovnih načrtov in poročil o izvajanju javne službe v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi in omogočanje dostopa občini do podatkov in evidenc,«.
4. člen
V 33. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvajalec javne službe mora na poziv občine najpozneje v roku osem dni od prejema poziva občini brezplačno posredovati podatke iz evidenc, ki jih je dolžan voditi.«
5. člen
V prvem odstavku 51. člena se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izvajalec mesečno izstavi račun, na katerem morajo biti ločeno prikazani omrežnina, stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, račun pa mora vsebovati tudi druge elemente, določene z zakonom ali podzakonskimi predpisi.«
6. člen
Besedilo prvega odstavka 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora, razen če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače, pred predložitvijo predlagane nove cene v potrditev občinskemu svetu pridobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva k predlagani ceni.«
7. člen
V prvem odstavku 55. člena se črta številka »5« in se nadomesti s številko »3«.
8. člen
V 57. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Koncesionar je dolžan ves čas od začetka do prenehanja trajanja koncesijskega razmerja in tudi v času morebitnega izvajanja javne službe do pridobitve novega koncesionarja imeti v najemu vso potrebno infrastrukturo - objekte in naprave, nepremičnine in premičnine za izvajanje dejavnosti v okviru te koncesije, in sicer tako obstoječo, kot tisto, pridobljeno ali obnovljeno v času trajanja koncesijskega razmerja, v lasti koncedenta, zanjo skleniti zavarovalne pogodbe s klavzulo, da je pogodba sklenjena v korist Občine Brežice in plačevati najemnino.«
9. člen
Druga alineja 61. člena se črta.
10. člen
V sedmi alineji prvega odstavka 65. člena se za besedo »času« doda besedilo »pri čemer mora biti v primeru intervencije na območju intervencije najmanj ena delovna ekipa v roku ene ure po sporočeni zahtevi za intervencijsko posredovanje;«.
V dvanajsti alineji se za besedo »in« na koncu besedila doda besedilo: »da predloži poslovni načrt ter«.
11. člen
Črtajo se določbe tretje, četrte in šeste alineje prvega odstavka 68. člena.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-3/2009
Brežice, dne 14. junija 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti