Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2010, stran 8157.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 32. redni seji dne 30. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v eurih|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |   Proračun|
|    |                    |  leta 2010|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  2.163.251|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.745.681|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1.543.540|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.412.484|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    64.056|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    67.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   202.141|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   123.216|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     600|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |     300|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    3.925|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    74.100|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    50.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      0|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    50.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   367.570|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   174.870|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna|   192.700|
|    |iz sredstev proračuna EU        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  2.567.150|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   561.655|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   138.504|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    23.347|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   387.189|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    6.700|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    5.915|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   689.440|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    21.500|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   416.423|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    70.875|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   180.642|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.227.355|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.227.355|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    88.700|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    59.700|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|    29.000|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   –403.899|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     500|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |     500|
|    |finančnih naložb            |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|     –500|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   330.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   330.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |    5.800|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    5.800|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –80.199|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   324.200|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   403.899|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |       |
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |    80.199|
+-------+----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek 9. člena in se glasi: »Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 5.165 EUR.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 330.000 eurov, in sicer za naslednje investicije:
- dopolnilno kanalizacijsko omrežje.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2010-6
Rečica ob Savinji, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti