Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2955. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja paradižnikovega molja Tuta absoluta Povolny, stran 7991.

Na podlagi prvega odstavka 75. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/10) direktorica Fitosanitarne uprave Republike Slovenije izdaja
O D L O Č B O
o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja paradižnikovega molja Tuta absoluta Povolny
I.
(vsebina)
Ker obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v Republiki Sloveniji zaradi paradižnikovega molja Tuta absoluta Povolny (v nadaljnjem besedilu: paradižnikov molj), se zaradi preprečevanja širjenja in za njegovo zatiranje s to odločbo določa posebni nadzor paradižnikovega molja in gostiteljskih rastlin, razmejitev območij napada, fitosanitarne in druge ukrepe ter prepovedi, omejitve za gostiteljske rastline in obveščanje imetnikov gostiteljskih rastlin.
II.
(gostiteljske rastline)
Gostiteljske rastline paradižnikovega molja (v nadaljnjem besedilu: gostiteljske rastline) so naslednje vrste:
- paradižnik (Lycopersicon esculentum),
- krompir (Solanum tuberosum),
- okrasni vrsti Lycopersicon hirsutum in Solanum lyratum ter
- ostale vrste razhudnikovk (Solanaceae) in samonikle vrste, kot so: Solanum nigrum, Solanum eleagnifolium, Solanum puberulum, Datura stramonium, Datura ferox in Nicotiana glauca.
III.
(znaki napada paradižnikovega molja)
Znaki napada paradižnikovega molja so:
- ulovljeni osebki paradižnikovega molja na feromonskih in drugih vabah ali
- poškodbe gostiteljskih rastlin, ki jih povzroči izjedanje paradižnikovega molja, tako da so oblikovane izvrtine in galerije nepravilnih oblik na plodovih, steblih in listih, ter drugi znaki kot je upočasnjena rast rastlin, zakasnelo oblikovanje plodov in vidni črni iztrebki na listih ali plodovih kot posledica prehranjevanja ličink.
IV.
(napadeno območje)
Napadeno območje je območje, kjer so bili odkriti znaki napada iz prejšnje točke in potrjena najdba paradižnikovega molja. Napadeno območje obsega žarišče napada ter varovalni pas.
Žarišče napada je kmetijsko zemljišče ali skladišče plodov, kjer je bila potrjena najdba paradižnikovega molja. Žarišča napada so določena s pravokotnimi koordinatami v metrih in so navedena v Prilogi 1, ki je sestavni del te odločbe. Kasneje ugotovljena žarišča napada se določijo v skladu s V. točko te odločbe.
Varovalni pas je območje kmetijskih zemljišč, ki so v neposredni okolici posameznega žarišča napada in je določeno na podlagi ocene tveganja glede na klimatske in druge pogoje za širjenje paradižnikovega molja.
V.
(razmejitev območij)
Ko pristojni inšpektor ali pooblaščeni izvajalec zdravstvenega varstva rastlin ugotovi novo žarišče napada paradižnikovega molja, o tem nemudoma obvesti Fitosanitarno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava), ki z odločbo določi napadeno območje. Odločba se objavi na spletni strani Uprave, na krajevno običajen način in vroči pridelovalcem zelenjadnic iz evidenc in registrov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
VI.
(ugotovitev napada)
Vizualne preglede in odvzem vzorcev za ugotovitev napada izvajajo fitosanitarni inšpektorji in pooblaščeni izvajalci zdravstvenega varstva rastlin, ki na novi lokaciji kmetijskega zemljišča, kjer rastejo gostiteljske rastline, vzamejo uradni vzorec za determinacijo v laboratoriju ter zabeležijo ugotovitve in način ukrepanja iz VII. točke te odločbe.
VII.
(fitosanitarni ukrepi v žarišču)
Ko je ugotovljen napad paradižnikovega molja, je imetnik gostiteljskih rastlin v žarišču na podlagi vizualnih znakov na gostiteljskih rastlinah dolžan izvesti naslednje ukrepe:
- odstraniti napadene rastline ali njihove dele na način, da ni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin, in sicer se rastline zažgejo ali kompostirajo na primernem mestu v zavarovanem prostoru ali se odložijo na deponijo, ki jo je potrebno pokriti s protiinsektno mrežo ali se izpuljene rastline zaprejo v plastično vrečo, da popolnoma odmrejo;
- opraviti nadaljnja redna opazovanja žarišča v rastni dobi do konca septembra;
- uvesti redno zatiranje z biotičnimi ali s fitofarmacevtskimi sredstvi oziroma uvesti masovno lovljenje paradižnikovega molja;
- med rastline namestiti feromonsko ali drugo vabo za spremljanje populacije paradižnikovega molja;
- uvesti ustrezno kolobarjenje, da se zapored ne pojavljajo gostiteljske rastline iz družine razhudnikovk (Solanaceae) v razmaku, krajšem od 6 tednov;
- odstraniti rastlinske ostanke z rastišča na način, da ni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin;
- po spravilu pridelka obdelati zemljišče do globine najmanj 20 cm;
- uvesti higienske in druge ukrepe za preprečevanje širjenja paradižnikovega molja, določene v načrtu ukrepov obvladovanja paradižnikovega molja, ki ga izda Uprava z namenom opredelitve podrobnejših preventivnih in kurativnih ukrepov ter načina ravnanja v primeru množičnega izbruha.
VIII.
(fitosanitarni ukrepi v varovalnem pasu)
Ko je ugotovljen napad paradižnikovega molja, je imetnik gostiteljskih rastlin na podlagi vizualnih znamenj pri gostiteljskih rastlinah dolžan v varovalnem pasu izvesti ukrepe:
- opraviti naključna opazovanja gostiteljskih rastlin;
- odstraniti napadene rastline ali njihove dele na način, da ni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin;
- odstraniti rastlinske ostanke z rastišča na način, da ni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin;
- uvesti higienske in druge ukrepe za preprečevanje širjenja paradižnikovega molja, določene v načrtu ukrepov iz osme alineje prejšnje točke.
IX.
(ukrepi inšpektorja)
Fitosanitarni inšpektor v napadenem območju lahko v skladu z ukrepi iz VII. točke te odločbe odredi nadaljnje ukrepe, in sicer zlasti:
- takojšnje uničenje napadenih rastlin ali njihovih delov, da ni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin;
- prepoved premeščanja vseh gostiteljskih rastlin za saditev na istem mestu pridelave do prenehanja nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin;
- takojšnjo odstranitev rastlin in rastlinskih ostankov po končani pridelavi;
- tretiranje z biotičnimi ali s fitofarmacevtskimi sredstvi.
Fitosanitarni inšpektor lahko odredi ukrepe za napadene plodove gostiteljskih rastlin, in sicer:
- prepoved prodaje svežih plodov s peclji, ki imajo vidne znake napada;
- uničenje napadenih plodov in
- razkuževanje rabljene embalaže.
X.
(stroški)
Stroški preiskav rastlinskih vzorcev se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
Postopek uničenja gostiteljskih rastlin, tretiranje in drugi ukrepi se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, izvedejo na stroške imetnika gostiteljskih rastlin.
XI.
(prepovedi in omejitve)
Dokler traja nevarnost zaradi napada paradižnikovega molja, je prepovedano odnašati gostiteljske rastline in plodove, v katerih so žive ličinke, z napadenega območja. Pristojni inšpektor lahko izjemoma dovoli premeščanje gostiteljskih rastlin in njihovo presajanje po tretiranju.
XII.
(posebni nadzor)
Na območju Republike Slovenije se uvede posebni nadzor v pridelavi paradižnika, ki obsega načrtovano spremljanje zdravstvenega stanja gostiteljskih rastlin in ugotavljanje navzočnosti paradižnikovega molja najmanj v obdobju od marca do septembra tekočega leta na napadenih območjih iz preteklega leta.
Ugotavljanje navzočnosti paradižnikovega molja vključuje vzorčenje napadenih gostiteljskih rastlin, ki kažejo znake napada, in spremljanje ulova na feromonskih vabah.
XIII.
(veljavnost odločbe)
Ta odločba se začne uporabljati z dnem izdaje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-285/2010-1
Ljubljana, dne 23. junija 2010
EVA 2010-2311-0174
Suzana Marolt l.r.
Direktorica
Fitosanitarne uprave
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti