Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3028. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Slovenska Bistrica, stran 8181.

Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - Odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC, 176/06 - ZJZP), v skladu z 10. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB2, 25/08), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 118/06, 36/08) in na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 26. seji dne 21. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, kriterije, postopek podeljevanja koncesije, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje ter prenehanje koncesije na področju javne službe predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom je Občina Slovenska Bistrica, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva. Koncesionar je lahko zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce. Koncesionar izvaja javno službo za celotno območje Občine Slovenska Bistrica.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
- ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
- ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
- zagotavlja opremljenost prostorov v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08),
- ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08) in Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 59/07, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00, 29/02),
- ima poslovni načrt in delovni načrt,
- izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,
- bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno programa, ki jo določi Občinski svet Občine Slovenska Bistrica.
IV. KRITERIJI ZA IZBIRO KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. Rok pričetka izvajanja javne službe
- v roku 3 mesecev od podelitve koncesije - 30 točk
- v roku 6 mesecev od podelitve koncesije - 20 točk.
2. Število oddelkov v posameznem okolišu
- dva oddelka - 10 točk
- do štiri oddelke - 20 točk
- nad štiri oddelke - 30 točk.
3. Ocena objekta, prostora in opreme
- urejenost objekta, zunanjih površin in opreme v skladu s pozitivno zakonodajo, ki ureja normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca - 5 točk
- nadstandardno urejen prostor in oprema - 20 točk.
4. Nadstandardni program - 15 točk.
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in kvalitetnejši, kot ga določa predpis ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program.
Če ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa se z 0 točk.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Koncesija za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja podeljevanje koncesij.
V javnem razpisu se navedejo:
- dejavnost, ki je predmet koncesije,
- območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost,
- pogoji za opravljanje dejavnosti,
- čas, za katerega se dodeljuje koncesija,
- rok, do katerega se sprejemajo prijave,
- merila za izbiro,
- rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
- navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,
- navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Koncendent mora v času objave javnega razpisa omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jo na zahtevo predati.
8. člen
V postopku podelitve koncesije župan imenuje tričlansko strokovno komisijo.
Naloge strokovne komisije so:
- pregleda ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev ponudnikov,
- ponudbe oceni na podlagi postavljenih meril,
- izdela poročilo o ocenjevanju in na podlagi ugotovitev predlaga koncendentu ponudnika, ki je najprimernejši.
Tričlanska strokovna komisija po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi postavljenih meril oceni v roku 30 dni.
9. člen
Odločbo o izbiri koncesionarja in podelitvi koncesije za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva izda občinska uprava.
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni. O pritožbi odloča župan.
10. člen
Če se na razpis prijavi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, lahko koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Če se na javni razpis ne javi noben ponudnik, oziroma če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncendent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
Koncendent si pridržuje pravico, da tudi v primeru izpolnjevanja predpisanih pogojev ponudnikov ne izbere koncesionarja in ne podeli koncesije za izvajanje javne službe predšolske vzgoje.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NJENO IZVAJANJE, NADZOR IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
11. člen
S koncesijsko pogodbo, ki jo morata koncendent in koncesionar skleniti najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, se uredijo medsebojne pravice in obveznosti za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva, zlasti pa:
- predmet koncesije,
- ceno programa,
- obseg izvajanja dejavnosti,
- začetek izvajanja koncesije,
- rok za odpoved koncesije,
- sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent,
- druge zahteve, ki jih zagotavlja koncisionar,
- odvzem koncesije.
Pogodba se sklene v pisni obliki.
12. člen
Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe.
13. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas za 10 let. Če so izkazane potrebe, se koncesijska pogodba lahko podaljša.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe opravlja organ občinske uprave, pristojen za predšolsko vzgojo in varstvo.
Pristojni organ občinske uprave opravlja:
- nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe in
- nadzor nad namensko porabo sredstev in pravilnim obračunom cene programov vrtca.
15. člen
Koncesija preneha:
- s potekom dobe trajanja koncesije,
- s sporazumnim prenehanjem,
- na podlagi odpovedi,
- z odvzemom koncesije.
16. člen
Koncendent in koncesionar lahko kadarkoli med trajanjem koncesijske pogodbe le-to odpovesta brez navajanja razlogov. Rok za odpoved ne sme biti krajši od enega leta oziroma do izteka tekočega šolskega leta.
17. člen
Koncendent lahko koncesionarju odvzame koncesijo, če:
- koncesionar krši določila koncesijske pogodbe ali odločbo o podelitvi koncesije,
- koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z veljavnimi predpisi,
- koncesionar ne upošteva rokov in pozivov koncendenta v zvezi z nadzorom koncesijske pogodbe,
- koncesionar v roku, določenem s to pogodbo, ne začne opravljati dejavnosti,
- se naknadno ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
- koncesionar ne sklene koncesijske pogodbe.
Koncendent odvzame koncesijo z odločbo. Odločbo o odvzemu koncesije izda organ, ki je koncesionarju podelil koncesijo (občinska uprava). Zoper to odločbo je možna pritožba v roku 15 dni, o njej odloča župan.
Koncendent je dolžan koncesionarja predhodno pisno opozoriti na pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena in mu določiti razumen rok za odpravo le-teh. Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti v roku ne odpravi, se mu koncesija odvzame.
18. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta.
VII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-5/2010-26/8
Slovenska Bistrica, dne 21. junija 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti