Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3001. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka, stran 8115.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19) ter 16., 115. in 131. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 28. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Pivka
1. člen
Spremeni in dopolni se Statut Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) in sicer se v celotnem besedilu statuta beseda »delavec« nadomesti z besedo »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
Dopolni se četrta alineja drugega odstavka 9. člena tako, da se za besedilom »datum in kraj rojstva« doda vejico ter naslednje besedilo: »datum smrti«.
3. člen
Besedilo šestega odstavka 14. člena se črta.
4. člen
V četrtem odstavku 17. člena se črta besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti,«.
5. člen
Besedilo 22. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«.
6. člen
Besedilo 37. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Predčasno prenehanje mandata podžupana je določeno z zakonom.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«.
7. člen
Črta se deseti odstavek 42. člena, nadomesti se ga z besedilom, ki se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«.
8. člen
V prvem stavku petega odstavka 60. člena se pred piko doda besedilo: »in upravi ožjega dela občine«.
9. člen
Besedilo 109. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu do 28. februarja tekočega leta.
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem.
Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev, predloži občinska uprava do 30. aprila ministrstvu pristojnemu za finance.«
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Določba 4. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki črta besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti«, se začne uporabljati z uveljavitvijo teh sprememb.
11. člen
Določba 8. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki ureja nezdružljivost, se začne uporabljati po prvih rednih volitvah po uveljavitvi teh sprememb.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-28/2010
Pivka, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti