Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2994. Odlok o štipendiranju, stran 8103.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 5. julija 2010 sprejel
O D L O K
o štipendiranju
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa štipendije, ki jih dodeljuje Mestna občina Ljubljana, vir financiranja, upravičence do štipendij, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendij in postopke v zvezi s štipendijami.
2. člen
(vrste štipendij)
Mestna občina Ljubljana dodeljuje štipendije za:
- nadarjene dijake oziroma dijakinje srednješolskega izobraževanja (v nadaljevanju: dijaki), ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
- nadarjene študente oziroma študentke (v nadaljevanju: študenti) dodiplomskih študijskih programov in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
- nadarjene študente podiplomskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
- nadarjene študente dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v tujini.
3. člen
(namen štipendiranja)
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja nadarjenih dijakov in študentov do najvišje ravni izobraževanja.
4. člen
(vir financiranja)
Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Ljubljana v skladu s proračunskimi zmožnostmi.
II. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE
5. člen
(upravičenci do štipendije)
Štipendije lahko pridobijo osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem odloku.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE
6. člen
(pogoji za pridobitev štipendije)
Štipendijo lahko pridobijo:
- dijaki od vključno drugega letnika, ki ob vpisu v drugi letnik srednje šole niso starejši od 18 let,
- študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno drugega letnika, če ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 25 let, razen, če so predhodno končali dodiplomski študijski program,
- študenti podiplomskega študija, razen enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 30 let,
- študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v tujini, od vključno prvega letnika, če študenti dodiplomskega študija in enovitega magistrskega programa ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 24 let, razen, če so predhodno končali dodiplomski študijski program, študenti drugih podiplomskih programov pa niso starejši od 30 let.
Starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko sorazmerno višja.
Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena in:
- imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana,
- niso v delovnem razmerju,
- ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
- niso družbeniki gospodarskih družbe ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
- hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
- imajo dijaki v preteklem šolskem letu in študenti, ki se izobražujejo po programih dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v tujini, v zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno oceno najmanj 4,0 iz vseh ocenjenih predmetov, študenti pa v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno,
- so v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih glede na šolsko leto, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, imeli dosežke na posameznem področju v skladu z merili iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka, in sicer najmanj skupno 12 točk za dosežke dijaki in najmanj 18 točk za dosežke študenti.
Štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki nima zahtevane povprečne ocene iz sedme alineje prejšnjega odstavka tega člena, če ima vsaj na enem področju dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih treh letih, glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, in so ti boljši od dosežkov tistih dijakov in študentov, ki te pogoje izpolnjujejo. V tem primeru povprečna ocena dijaka ne sme biti nižja od ocene 3, študenta pa ne nižja od ocene 7 oziroma z njo primerljive ocene, če študent študira v tujini.
Upravičenci lahko pridobijo štipendijo Mestne občine Ljubljana za nadarjene dijake in študente le enkrat za izobraževanje na isti stopnji izobraževanja.
IV. VIŠINA ŠTIPENDIJ
7. člen
(višina štipendij)
Višina štipendij znaša:
- 110 eurov mesečno za dijake,
- 179 eurov mesečno za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
- 213 eurov mesečno za študente podiplomskega izobraževanja, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, razen študentov enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
- 426 eurov mesečno za vse študente, ki se izobražujejo v tujini.
V. POSTOPKI V ZVEZI S ŠTIPENDIJAMI
8. člen
(javni razpis za dodelitev štipendij)
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij.
Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi na podlagi sklepa o javnem razpisu za dodelitev štipendij, ki ga izda župan. Župan izda sklep v skladu s proračunom zagotovljenimi sredstvi in v njem določi skupno število štipendij ter število posameznih vrst štipendij.
Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana in v javnem glasilu Mestne občine Ljubljana.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati zlasti:
- ime in sedež štipenditorja,
- podatke o razpisanih štipendijah,
- pogoje in merila za dodelitev štipendij,
- način vložitve prijave za dodelitev štipendij,
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,
- naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije,
- rok za prijavo na javni razpis,
- navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi štipendij,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
- kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.
9. člen
(prijava za dodelitev štipendije)
Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu, določenem v javnem razpisu. Prijavi morajo biti priloženi:
- dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
- dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
- dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katero upravičenec uveljavlja pravico do štipendije,
- življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja ter kariernih ciljev.
10. člen
(merila za ocenjevanje uspeha in dosežkov kandidatov)
Učni oziroma študijski uspeh in dosežki kandidatov se ocenijo na podlagi meril za dodelitev štipendij.
Merila za dodelitev štipendij so učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika izobraževanja in dosežki na posameznem področju v zadnjih treh letih glede na šolsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije.
Za dosežke na posameznem področju se štejejo:
- uvrstitve na tekmovanjih v znanju, športu, raziskovalnem delu in na umetniških področjih,
- uvrstitve na umetniških, arhitekturnih ali drugih natečajih,
- javni nastopi in predstavitve,
- objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali znanstveno raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,
- izboljšave ter registrirani izumi in patenti,
- dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
- udeležbe na seminarjih in kongresih,
- funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
- priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
- študij na univerzah, ki so visoko uvrščene v svetovnem merilu,
- uspešen zaključek dveh letnikov v enem študijskem letu in
- drugi dosežki.
11. člen
(uspeh zadnjega šolskega/študijskega leta)
Število točk za povprečno oceno dijaka znaša:
Povprečna ocena             Število točk
nad 4,80 do 5,00               50
nad 4,60 do 4,80              47,7
nad 4,40 do 4,60              45,4
nad 4,20 do 4,40              43,2
nad 4,00 do 4,20               41
nad 3,80 do 4,00              38,8
nad 3,60 do 3,80              36,6
nad 3,40 do 3,60              34,4
nad 3,20 do 3,40              32,2
od 3,00 do 3,20               30
Kot dokazilo se upošteva spričevalo zadnjega šolskega leta. Pri izračunu se upošteva povprečje ocen vseh predmetov v preteklem šolskem letu.
Število točk za povprečno oceno študenta znaša:
Povprečna ocena             Število točk
nad 9,70 do 10,00              60
nad 9,40 do 9,70              56,5
nad 9,10 do 9,40              53,1
nad 8,80 do 9,10              49,8
nad 8,50 do 8,80              46,5
nad 8,20 do 8,50              43,2
nad 7,90 do 8,20              39,9
nad 7,60 do 7,90              36,6
nad 7,30 do 7,60              33,3
od 7,00 do 7,30               30
Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta.
Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta. Za študente iz tujine je obvezna priloga ocenjevalni sistem tuje institucije.
Za vzporedno redno šolanje na dveh enakovrednih izobraževalnih programih predstavlja število točk povprečje zadnjega šolskega oziroma študijskega leta višje ocenjenega programa. Pri dvopredmetnih študijskih programih predstavlja število točk aritmetično sredino zadnjega študijskega leta obeh predmetov tega programa.
12. člen
(uvrstitve na tekmovanjih in natečajih)
Uvrstitve na tekmovanjih iz znanja, raziskovalne dejavnosti, umetnosti ali športa, kakor tudi uvrstitve na strokovnih, umetniških in/ali drugih natečajih se vrednotijo glede na ravni in vrsto tekmovanja oziroma natečaja s točkami:
   Raven tekmovanja ali natečaja     Število točk
      šolsko/klubsko
        3. mesto             1
        2. mesto             2
        1. mesto             3
      mestno/občinsko
        3. mesto             4
        2. mesto             5
        1. mesto             6
        državno
        3. mesto             7
        2. mesto             8
        1. mesto             9
       mednarodno
        3. mesto             10
        2. mesto             11
        1. mesto             12
        evropsko             -
        3. mesto             13
        2. mesto             14
        1. mesto             15
        svetovno
        3. mesto             16
        2. mesto             17
        1. mesto             18
Vrednotijo se 3 najvišje uvrstitve na posameznem področju.
Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih so udeležene najmanj štiri države.
Pri ekipnih uvrstitvah prejme kandidat, ki je najboljši posameznik ekipe dodatne 3 točke, kandidat, ki je najboljši posameznik sezone pa dodatne 4 točke. Kot dokazilo se upošteva potrdilo organizatorja tekmovanja ali natečaja.
13. člen
(uvrstitve v finale)
V primeru, da kandidat ni dosegal prvih treh mest na tekmovanjih ali natečajih, uvrščal pa se je v finalne (ožje) izbore, se točkujejo trije najboljši dosežki:
    Raven tekmovanja/natečaja      Število točk:
a) mestna/občinska               2,5
b) državna                   4,5
c) mednarodna                 6,5
d) evropska                  8,5
e) svetovna                  10,5
Kot dokazilo o uvrstitvah v finale ali ožje izbore se upošteva potrdila, priznanja, diplome in pohvale, ki jih izdajajo organizatorji tekmovanj.
14. člen
(poustvarjalne aktivnosti)
Poustvarjalne aktivnosti so različni javni glasbeni in gledališki nastopi, recitali, moderatorstva prireditev, okroglih miz in različnih radijskih in televizijskih oddaj, ki niso obvezni del izobraževalnega programa. Kot dokazila se upoštevajo programski listi, letaki, plakati, vabila na prireditve, posnetki in druga dokazila s podatki o nastopajočih, ki jih izdajajo kulturne in druge organizacije ter organizatorji prireditev.
      Raven           Število točk
             Individualno delo Skupinsko delo
a) šolski/univerzitetni     1,5        1
b) mestni/občinski        3        2
c) državni           4,5        3
d) mednarodni          6        4
Kot individualno delo štejejo: monodrame, glavne vloge, samostojni koncerti in samostojni recitali, moderatorstvo prireditev, okroglih miz in različnih radijskih in televizijskih oddaj.
15. člen
(avtorska dela, objave, urejanja, vodenja in organizacije projektov)
Objave, predstavitve, urejanja in organizacije javnih predstavitev izvirnih umetniških in strokovnih avtorskih del se točkujejo posamezno glede na raven.
           Raven           Število točk
a) objava, izdaja, predvajanje ali javna      4
predstavitev samostojnega avtorskega
prispevka na srednješolski ravni ter vodenje
projektov in uredniških odborov glasil in
revij
b) objava v okviru študentskega glasila       5
posamezne fakultete
c) objava, izdaja, predvajanje ali javna      6
predstavitev samost. avtorskega dela v okviru
krovne študentske organizacije ali univerze
ter vodenje projektov ali uredniških odborov
d) strokovno tehnični prispevek pri         7
oblikovanju in nastanku predvajanega,
objavljenega oziroma javno predstavljenega
umetniškega projekta izvedenega pri priznanih
in uveljavljenih producentskih hišah
e) objava, izdaja, javna predstavitev ali      8
izvajanje krajših avtorskih prispevkov pri
specializiranih umetniških revijah,
sodelovanje na skupinskih razstavah v
priznanih galerijah in predstavitvah z
lastnim avtorskim prispevkom; soavtorstva pri
objavljenem, izvajanem, izdanem umetniškem
projektu, predstavljenem pri priznanih
založbah ali producentskih hišah
f) vodenje (objavljenih, izvajanih)         9
projektov, uredniških odborov uveljavljenih
revij
g) objave, izdaje, izvajanja, javne         10
predstavitve samostojnih del, umetniških in
drugih projektov pri priznanih založbah,
producentskih hišah, priznanih ustanovah
(ocenjeno s pozitivno recenzijo v Sloveniji)
oziroma v samozaložbi s pozitivno recenzijo
uveljavljenega ustvarjalca
h) objave, izdaje, izvajanja, javne         13
predstavitve samostojnih del, umetniških in
drugih projektov pri priznanih založbah,
producentskih hišah, priznanih ustanovah
(ocenjeno s pozitivno recenzijo v tujini)
16. člen
(objave znanstveno raziskovalnih del, izboljšave, izumi in patenti)
Objave znanstveno raziskovalnih del se točkujejo posamezno glede na raven:
           Raven           Število točk
a) objava v zborniku znanstvenega ali        9
strokovnega srečanja
b) poljudnoznanstvena knjiga v slovenskem      10
ali tujem jeziku (knjiga v kateri se
strokovno obravnava določen problem in se ga
predstavi na poljuden način)
c) objave v znanstvenih revijah, ki so       11
indeksirane: SCI, SSCI, JRC, A&HCI v
slovenskem ali tujem jeziku
d) strokovna monografija v slovenskem ali      11
tujem jeziku (publikacija v kateri se
strokovno obravnava določen problem,
vprašanje, osebo ali dogodek, v enem zvezku
ali v dol. številu zvezkov, ki se objavijo
istočasno ali v naprej dol. časovnem
obdobju)
e) znanstvena monografija v slovenskem ali     13
tujem jeziku (publikacija v kateri se
znanstveno sistematično, izčrpno in
vseobsegajoče obravnava dol. problem,
vprašanje, osebo ali dogodek, v enem zvezku
ali dol. številu zvezkov, ki se objavijo
istočasno ali v naprej dol. časovnem
obdobju)
f) objava v znanstveni publikaciji (reviji)     13
II. stopnje
g) objava v znanstveni publikaciji (reviji)     18
I. stopnje
Znanstveno raziskovalni prispevki, ki so sprejeti v tisk in še niso objavljeni, kar kandidati dokazujejo s potrdili založnika oziroma urednika, se točkujejo po lestvici iz prejšnjega odstavka tega člena.
Za ocenjevanje izboljšav, registriranih izumov in patentov se smiselno uporablja lestvica iz tega člena. Izboljšave se točkujejo do največ 10 točk, izumi od 11 do 13 točk in patenti od 13 do 18 točk.
17. člen
(dodatna izobraževanja)
Dodatna izobraževanja so jezikovni, likovni, fotografski in drugi tečaji, poletne šole, delavnice, kolonije in izobraževanja, za katera udeleženci izobraževanja pridobijo javno veljavne certifikate, spričevala ali diplome, ki se točkujejo glede na to, ali so opravljena v Republiki Sloveniji ali v tujini.
                        Število točk
a) v Republiki Sloveniji               1
b) v tujini                     2
c) izpit iz tujega jezika z mednarodno        3
veljavo V. stopnje – maturitetna raven
d) izpit iz tujega jezika z mednarodno       3,5
veljavo VI. stopnje
e) izpit iz tujega jezika z mednarodno        4
veljavo VII. stopnje – fakultetna raven
f) vzporedno redno šolanje (glasbena šola …),    5
izmenjalni programi
g) enakovredni vzporedni študijski programi     8
18. člen
(udeležba na seminarjih in kongresih)
Za udeležbo na strokovnih in znanstvenih srečanjih, srečanjih strokovnih društev ali skupin, ko gre za reševanje strokovnih ali specifičnih problemov posameznih skupin (upošteva se zlasti, ko gre za izbrane predstavnike posameznih skupin) se točkuje udeležba glede na aktivnost in raven sodelovanja:
     Raven           Število točk
           Aktivna udeležba  Pasivna udeležba
b) državni          2         0,5
c) mednarodni        5         0,8
d) evropski         6          1
e) svetovni         7         1,2
Kot dokazila se upoštevajo potrdila, zahvale, priznanja organizatorjev z imenskimi navedbami sodelujočih in naslovi prispevkov.
19. člen
(funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah)
Funkcije, vodilne ali nosilne vloge ter posebne zadolžitve kot so organizator, demonstrator, raziskovalec, asistent, vodja, kapetan, trener in podobne se točkujejo glede na raven delovanja:
Raven:           Število točk:  Dodatne točke:
a) šolskih skupnostih       1
b) zunanjih institucijah     3        3
c) univerzitetnih         5
skupnostih
d) mednarodnih          7        7
institucijah
Dodatne točke prejmejo kandidati, če je za posamezno funkcijo opravljen tudi ustrezen izpit. V primeru, da se funkcija opravlja dve zaporedni leti se število točk podvoji.
20. člen
(drugi dosežki)
Drugi dosežki iz dvanajste alineje tretjega odstavka 10. člena tega odloka so dosežki, ki jih kandidati dokazujejo s pohvalami, priznanji, nagradami in priporočili.
Pohvale, priznanja in nagrade se točkujejo glede na raven, na kateri so bile podeljene:
a) klubske/društvene                 1
b) šolske:
– za izjemen uspeh v osnovni šoli *          2
– za dosežek pri zunanjem preverjanju znanja**    2
c) mestne/občinske                  3
d) univerzitetne:                   -
– najboljši študent letnika              4
– diploma s pohvalo                  5
– fakultetna Prešernova nagrada            8
– univerzitetna Prešernova nagrada          10
e) državne (zlati maturant …)            10
f) mednarodne                    12
g) v evropskem merilu                14
h) v svetovnem merilu                16
  * na osnovi potrdila osnovne šole (vpis v zlato knjigo,
podelitev posebne plakete po zaključku devetletnega
izobraževanja)
  ** če je kandidat pri zunanjem preverjanju znanja dosegel od
90% do 100% možnih točk.
  Upoštevajo se le tiste nagrade, pohvale in priznanja, ki
niso vezana na že ovrednotene uvrstitve na tekmovanjih ali
natečajih.
21. člen
(priporočila profesorjev, mentorjev in društev)
Za priporočilo profesorjev, mentorjev ali društev prejme kandidat po 1 točko. Upoštevajo se največ 3 priporočila.
22. člen
(študij na univerzah, ki so visoko uvrščene v svetovnem merilu, in zaključek dveh letnikov)
Za študij na univerzi, ki je na svetovni področni lestvici revije The Times Higher Education uvrščena od 1. do 50. mesta, prejme kandidat 10 točk.
Za dokončanje dveh letnikov v enem študijskem letu prejme kandidat 10 točk.
23. člen
(ocenjevanje in določitev prednostne liste)
Za pridobitev posamezne vrste štipendije se opravi ocenjevanje dosežkov vseh kandidatov po merilih iz 12. do vključno 22. člena tega odloka.
V primeru, ko je prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih štipendij, se opravi ocenjevanje učnega oziroma študijskega uspeha in dosežkov vseh kandidatov za pridobitev posamezne vrste štipendije. Za vsakega posebej se ugotovi število točk glede na njegovo povprečno oceno iz šolskega oziroma študijskega uspeha (U) in število točk za dosežke (D). Število točk za učni oziroma študijski uspeh se določi v skladu z ocenjevalno lestvico iz 11. člena tega odloka, število točk za dosežke pa po merilih iz 12. do vključno 22. člena tega odloka.
Končno število točk za vsakega kandidata (K) se določi po naslednji enačbi:
 
           K = 0,6 x U + 0,4 x D x Um / Dm,
 
kjer je Um maksimalno število točk za uspeh in Dm maksimalno število točk za dosežke.
Maksimalno število točk za uspeh je za dijake 50 točk in za študente 60 točk. Maksimalno število točk za dosežke se določi tako, da se izračuna povprečno število točk prvih treh najvišje ocenjenih dosežkov vseh kandidatov za posamezno vrsto razpisane štipendije. Če se za pridobitev posamezne vrste štipendije ne prijavijo vsaj trije kandidati, predstavlja maksimalno število točk za dosežke vsota točk, ki jo doseže kandidat, ki je za dosežke ocenjen z več točkami.
Na podlagi tako določenega končnega števila točk se oblikuje prednostna lista za posamezno vrsto razpisanih štipendij.
24. člen
(vrstni red dodeljevanja štipendij)
Štipendije se dodelijo kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij.
Ob enakem številu točk za pridobitev posamezne vrste štipendije ima prednost kandidat z nižjim povprečnim mesečnim dohodkom na družinskega člana.
Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje državnih štipendij.
Če upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, izjavi, da ne želi skleniti pogodbe o štipendiranju ali je ne sklene v roku, določenem z odločbo o dodelitvi štipendije, ali če mu v roku za sklenitev pogodbe preneha pravica do štipendije, se štipendija dodeli naslednjemu kandidatu po vrstnem redu na prednostni listi za pridobitev te vrste štipendije.
25. člen
(uporaba postopka)
Pri dodeljevanju štipendij po tem odloku se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
26. člen
(Komisije za štipendiranje)
Za pregled in presojo prispelih prijav na javni razpis za dodelitev štipendij imenuje direktor Mestne uprave Mestne občine Ljubljana Komisijo za štipendiranje (v nadaljevanju: komisija).
Komisija šteje 3 člane.
Član komisije, ki je zaposlen pri organu Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnem za izobraževanje (v nadaljevanju: pristojni organ), je predsednik komisije in sklicuje in vodi seje komisije.
Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
O seji komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člana komisije.
27. člen
(delo komisije)
Komisija najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za predložitev prijav na javni razpis opravi presojo prijav po pogojih in merilih za pridobitev štipendije ter na tej podlagi pripravi poročilo in predlog za dodelitev štipendij.
28. člen
(odločanje o pravici do štipendije)
O pridobitvi, spremembi, mirovanju in prenehanju pravice do štipendije odloča na prvi stopnji Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, na drugi stopnji pa župan Mestne občine Ljubljana.
29. člen
(pogodba o štipendiranju)
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije skleneta Mestna občina Ljubljana in upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, pisno pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati višino štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Če upravičenec do štipendije ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev štipendije.
30. člen
(doba prejemanja štipendije in način izplačevanja štipendij)
O dodelitvi štipendije se odloči za obdobje od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega upravičenec uveljavlja pravico do štipendije, do konca izobraževalnega programa, za katerega je pridobil štipendijo.
Pravica do štipendije pripada ob izpolnjevanju pogojev za štipendiranje iz tega odloka od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega upravičenec uveljavlja pravico do štipendije, do konca izobraževalnega programa.
Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja.
V primeru, ko je štipendist vpisan na vzporedni študij, se doba štipendiranja lahko podaljša za eno leto, in sicer se izplačevanje štipendije lahko nadaljuje v obdobju podaljšanega absolventskega staža, vendar največ eno leto.
Štipendije se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku izobraževanja, ko se izplačevanje štipendij zaključi v zadnjem mesecu šolskega oziroma študijskega leta.
Štipendije za izobraževanje v Republiki Sloveniji se izplačujejo mesečno najkasneje do 15. dne v mesecu za tekoči mesec, štipendije za študij v tujini se izplačajo vnaprej v enkratnem znesku za tekoče študijsko leto.
Štipendija se izplača v enkratnem znesku v višini preostalih zneskov štipendij za šolsko oziroma študijsko leto, če štipendist konča izobraževanje prej, kot je določeno z učnim oziroma študijskim programom.
31. člen
(obveznosti štipendista)
Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in v letniku, za katerega je prejemal štipendijo, doseči najmanj povprečno oceno iz sedme alineje tretjega odstavka 6. člena tega odloka, ki je pogoj za pridobitev štipendije, ter v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta predložiti štipenditorju:
- dijak: potrdilo o vpisu v višji letnik in overjeno kopijo zadnjega šolskega spričevala,
- študent: potrdilo o vpisu v višji letnik in potrdilo o vseh opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta.
Štipendist mora v roku 30 dni po končanem izobraževanju predložiti štipenditorju potrdilo o končanem izobraževanju.
Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan štipenditorju v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo, zlasti pa:
- prekinitev ali konec izobraževanja,
- spremembo izobraževalnega programa ali smeri študija,
- sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
- spremembo naslova stalnega in začasnega prebivališča.
Štipendist lahko spremeni izobraževalni program ali smer študija le na podlagi predhodnega soglasja štipenditorja. Za pridobitev soglasja štipenditorja mora štipendist uspešno zaključiti letnik, za katerega je prejemal štipendijo, in izpolnjevati pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije.
32. člen
(mirovanje pravice do štipendije)
Štipendistu miruje pravica do štipendije, če:
- v letniku, za katerega je prejemal štipendijo, iz vseh ocenjenih predmetov ni dosegel najmanj povprečne ocene 4, študent najmanj povprečne ocene 8, študent, ki se izobražuje v tujini, pa z njo primerljive ocene, razen v primeru, če ima v šolskem oziroma študijskem letu, za katerega je prejemal štipendijo, dosežke iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka in je dijak iz vseh ocenjenih predmetov dosegel najmanj povprečno oceno 3,0, študent najmanj povprečno oceno 7,0, študent, ki se izobražuje v tujini, z njo primerljivo oceno,
- v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta štipenditorju ni predložil potrdila o vpisu v višji letnik ali dokazila o doseženem šolskem oziroma študijskem uspehu in morebitnih izjemnih dosežkih,
- s soglasjem štipenditorja spremeni izobraževalni program ali smer študija,
- ni izdelal letnika zaradi starševstva, a mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik in prejema starševski dodatek,
- ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno več kot dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar dokazuje z zdravniškim spričevalom.
Štipendist, kateremu je pravica do štipendije mirovala, ker ni dosegel zahtevane povprečne ocene, lahko ponovno uveljavi pravico do štipendije z novim šolskim oziroma študijskim letom, če napreduje v višji letnik in doseže zahtevan učni uspeh ter štipenditorju pravočasno predloži dokazila iz prvega odstavka 31. člena tega odloka.
Štipendist, ki ni predložil kateregakoli dokazila iz druge alineje prvega odstavka tega člena, lahko uveljavi pravico do štipendije z naslednjim mesecem po predložitvi dokazil, če v roku dveh mesecev od začetka šolskega leta oziroma študijskega leta predloži zahtevana dokazila in izpolnjuje pogoje za nadaljevanje štipendiranja.
Štipendistu, ki je s soglasjem štipenditorja spremenil izobraževalni program ali smer študija, miruje pravica do štipendije, dokler ne vpiše višjega letnika, za katerega bi prejemal štipendijo, če ne bi uveljavil mirovanja pravice do štipendije, pod pogojem, da v spremenjenem izobraževalnem programu ali smeri študija redno napreduje v višji letnik in doseže zahtevan učni uspeh, ki je pogoj za nadaljnje prejemanje štipendije,
Štipendistu lahko miruje pravica do štipendije zaradi razlogov iz četrte alineje prvega odstavka tega člena le eno šolsko oziroma študijsko leto v času trajanja štipendiranja na vseh stopnjah izobraževanja.
33. člen
(prenehanje pravice do štipendije brez obveznosti vračila štipendije)
Štipendistu preneha pravica do štipendije brez obveznosti vračila prejetih zneskov štipendij v naslednjih primerih:
- če nima več stalnega prebivališča na območju Mestne občine Ljubljana,
- če je uspešno zaključi letnik, za katerega je prejemal štipendijo, vendar dijak iz vseh numerično ocenjenih predmetov ni dosegel najmanj povprečne ocene 3,0, študent najmanj povprečne ocene 7,0 oziroma študent, ki se izobražuje v tujini, z njo primerljive ocene.
34. člen
(prenehanje pravice do štipendije in obveznost vračila štipendije)
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom časa, za katerega mu je štipendija dodeljena, in je dolžan vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, v naslednjih primerih:
- po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
- iz neupravičenih razlogov ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik,
- iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen z izobraževalnim programom,
- spremeni izobraževalni program ali smer študija brez soglasja štipenditorja,
- v roku dveh mesecev od začetka šolskega oziroma študijskega leta štipenditorju ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev za štipendiranje iz prvega odstavka 31. člena tega odloka,
- štipendijo pridobil na podlagi posredovanih neresničnih podatkov ali v roku dveh mesecev od dneva nastanka spremembe ne sporoči spremembe, ki vpliva na prenehanje pravice do štipendije,
- je pridobil štipendijo za izobraževanje v Republiki Sloveniji in sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem v Republiki Sloveniji,
- sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno registrirano dejavnost,
- postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavoda,
- odstopi od pogodbe o štipendiranju.
Štipendist, ki je odstopil od pogodbe o štipendiranju, ni dolžan vrniti prejetih zneskov štipendije, če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo, in v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta predloži dokazila iz prvega odstavka 31. člena tega odloka ter izpolnjuje pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije.
Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije, v roku enega meseca od ugotovitve kršitve pogodbe o štipendiranju. Če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku, kar navede v svoji prošnji, se lahko vračanje štipendije odloži ali dovoli obročno odplačevanje za največ enako dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije.
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena odloča Mestna uprava Mestne občine Ljubljana.
35. člen
(nadaljevanje štipendiranja na višji stopnji izobraževanja)
Študenti, ki so v času izobraževanja že prejemali štipendijo Mestne občine Ljubljana za nadarjene dijake ali študente, lahko pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji izobraževanja na podlagi vloge, če:
- izpolnjujejo pogoje za pridobitev štipendije iz 6. člena tega odloka,
- nadaljujejo izobraževanje na višji stopnji v roku največ dveh let po zaključku izobraževalnega programa, za katerega so prejemali štipendijo, in
- oddajo vlogo za podaljšanje štipendiranja v roku dveh mesecev po začetku študijskega leta.
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana odloči o pravici do štipendije z odločbo. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije se sklene nova pogodba o štipendiranju.
36. člen
(oprostitev vračila štipendije in podaljšanje roka za dokončanje študija)
Štipendista, ki prekine izobraževanje zaradi objektivnih razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji, smrt v družini štipendista, rojstvo otroka, težja bolezen ali invalidnost), se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila. O utemeljenosti teh razlogov odloča Mestna uprava Mestne občine Ljubljana.
37. člen
(sodelovanje štipendistov v projektih štipenditorja)
Mestna občina Ljubljana bo v skladu s svojimi zmožnostmi in na podlagi predhodnega dogovora omogočala štipendistom, ki so pridobili štipendijo za nadarjene, sodelovanje v projektih, raziskavah, izmenjavah, prostovoljnem delu, nastopih in drugih dejavnostih, ki se nanašajo na njihovo stroko, področje zanimanja ali obštudijske aktivnosti.
Mestna občina Ljubljana bo v skladu s svojimi zmožnostmi omogočala štipendistom iz prejšnjega odstavka tega člena udeležbo na študijskih, znanstveno-raziskovalnih in kulturnih srečanjih, ki potekajo v Mestni občini Ljubljana ali se jih Mestna občina Ljubljana udeležuje v okviru mednarodnih ali medmestnih sodelovanj, če ti pomembno prispevajo k študijskemu izpopolnjevanju štipendista.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 68/99 in 75/03).
39. člen
(ureditev dosedanjih razmerij)
Štipendistom, ki so pridobili štipendijo za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana za določen izobraževalni program na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 68/99 in 75/03), se ta štipendija izplačuje po tem pravilniku in v skladu s sklenjeno pogodbo o štipendiranju do zaključka programa izobraževanja, za katerega so pridobili to štipendijo.
Za nadaljevanje štipendiranja štipendistov iz prejšnjega odstavka tega člena na višji stopnji izobraževanja se uporabljajo določbe tega odloka.
40. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-64/2010-27
Ljubljana, dne 5. julija 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti