Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2995. Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana, stran 8109.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 40. seji dne 21. junija 2010 sprejel
O D L O K
o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na turističnem območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) določa program turističnega vodenja, pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja in vodenje registra turističnih vodnikov turističnega območja MOL.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku je strokovno vodenje obiskovalcev, skladno s programom turističnega vodenja na turističnem območju MOL, ki obsega specifična znanja.
Oseba, ki opravlja dejavnost turističnega vodenja, je turistični vodnik oziroma turistična vodnica turističnega območja MOL (v nadaljevanju: turistični vodnik).
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Program turističnega vodenja na turističnem območju MOL obsega specifična znanja, ki se nanašajo na:
1. reko Ljubljanico,
2. kulturo koliščarjev,
3. kulturo žarnih grobišč,
4. rimsko naselbino Emona ter prepoznavanje njenih ostankov v današnjem času,
5. kronološki pregled zgodovine Ljubljane,
6. pomembnejše zgodovinske osebnosti, ki so vplivale na razvoj mesta,
7. postopno narodno afirmacijo od Ilirskih provinc do danes,
8. Ljubljano skozi umetnostna obdobja s poudarkom na baroku in secesiji,
9. arhitekturo in pomembne arhitekte v mestu,
10. vlogo Plečnika za urbanistično ureditev mesta,
11. pomembnejše umetnike in njihova dela v Ljubljani,
12. kulturne institucije in pomembne kulturne dogodke,
13. glavno mesto kot razvojno in upravno središče,
14. poznavanje naravne in kulturne dediščine ter načine življenja na ljubljanskem podeželju.
Podrobnejše vsebine programa turističnega vodenja na turističnem območju MOL oblikuje javni zavod Turizem Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
4. člen
Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju MOL lahko opravlja oseba, ki ima opravljen strokovni preizkus znanja iz programa turističnega vodenja na turističnem območju MOL in je vpisana v register turističnih vodnikov turističnega območja MOL.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo osebe, ki želijo opravljati dejavnost turističnega vodenja v tujem jeziku, predložiti potrdilo o znanju jezika na višji ravni.
5. člen
K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični del s specifičnimi znanji iz 3. člena tega odloka ter praktični del kot samostojno strokovno vodenje, se lahko prijavijo osebe:
- z najmanj srednjo strokovno izobrazbo in
- z znanjem vsaj enega tujega jezika na višji ravni.
Strokovno usposobljenost preverja komisija, ki jo imenuje zavod.
6. člen
Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 4. člena tega odloka, pridobi naziv turistični vodnik oziroma turistična vodnica turističnega območja MOL. Dokazilo o opravljenem strokovnem preizkusu znanja je izkaznica, ki jo izda zavod. Turistični vodniki morajo pri opravljanju dejavnosti turističnega vodenja izkaznico nositi na vidnem mestu. Izkaznica velja tri leta.
Za podaljšanje veljavnosti vodniške izkaznice mora turistični vodnik opraviti najmanj:
- deset turističnih vodenj v angleškem, nemškem, italijanskem ali slovenskem jeziku ali
- pet turističnih vodenj v drugih tujih jezikih.
Turističnemu vodniku, ki ne opravi zadostno število turističnih vodenj, se veljavnost izkaznice podaljša, če se udeležuje letnih izobraževanj, ki jih organizira zavod.
7. člen
Turistične vodnike, ki več kot tri leta ne opravljajo dejavnosti turističnega vodenja na turističnem območju MOL, ali se ne udeležujejo izobraževanj iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka, zavod z odločbo po uradni dolžnosti izbriše iz registra turističnih vodnikov turističnega območja MOL. Zoper odločbo je možna pritožba, o kateri odloči župan. Po pravnomočnosti odločbe se turistični vodnik izbriše iz registra.
IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV TURISTIČNEGA OBMOČJA MOL
8. člen
Register turističnih vodnikov turističnega območja MOL vodi zavod.
9. člen
Turistični vodnik z vpisom v register iz prejšnjega člena tega odloka, pridobi možnost opravljanja dejavnosti turističnega vodenja na turističnem območju MOL.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Zavod v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka določi obliko in vsebino izkaznice za turistične vodnike iz 6. člena tega odloka.
Turističnim vodnikom, vpisanim v register turističnih vodnikov pred uveljavitvijo tega odloka, zavod izda izkaznice v skladu z določili tega odloka v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 60/01).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-280/2008-4
Ljubljana, dne 21. junija 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti