Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 478-21/2010/3 Ob-4438/10 , Stran 1791
1. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Zavoda Hrastovec-Trate za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja – pristojna komisija. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 3. Opis predmeta prodaje Stanovanje pod zap. št. 1: Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 1, v izmeri 55,00 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Trate 7a, 2213 Zgornja Velka, letnik 1972, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v pritličju stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 265/1, k.o. Trate (568), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca. a) Izhodiščna cena je 33.000,00 €. b) Ogled stanovanja je možen 15. 7. 2010, med 15. in 16. uro. Stanovanje pod zap. št. 2: Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 4, v izmeri 58,72 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v I. nadstropju stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 272/4, k.o. Trate (568), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za čas zaposlitve najemnika v javnem zavodu in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca. c) Izhodiščna cena je 41.000,00 €. d) Ogled stanovanja je možen 15. 7. 2010, med 15. in 16. uro. Stanovanje pod zap. št. 3: Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 3, v izmeri 55,36 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v I. nadstropju stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 272/3, k.o. Trate (568), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za čas zaposlitve najemnika v javnem zavodu in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca. e) Izhodiščna cena je 38.000,00 €. f) Ogled stanovanja je možen 15. 7. 2010, med 15. in 16. uro. Stanovanje pod zap. št. 4: Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6, v izmeri 46,58 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v II. nadstropju stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 272/6, k.o. Trate (568), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru. Stanovanje je nezasedeno. g) Izhodiščna cena je 31.000,00 €. h) Ogled stanovanja je možen 15. 7. 2010, med 12. in 13. uro. Stanovanje pod zap. št. 5: Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 2, v izmeri 61,24 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v pritličju stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 272/2, k.o. Trate (568), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca. i) Izhodiščna cena je 37.000,00 €. j) Ogled stanovanja je možen 15. 7. 2010, med 15. in 16. uro. Stanovanje pod zap. št. 6: Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 6, v izmeri 49,23 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrastovec, v Slovenskih goricah 17, 2230 Lenart, v Slovenskih goricah, letnik 1970, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v II. nadstropju stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 759/6, k.o. Zg. Voličina (553), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Lenart. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za čas zaposlitve v javnem zavodu in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca. k) Izhodiščna cena je 34.000,00 €. l) Ogled stanovanja je možen 15. 7. 2010, med 15. in 16. uro. Stanovanje pod zap. št. 7: Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 9, v izmeri 63,35 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Cmureška cesta 3, 2230 Lenart, v Slovenskih goricah, letnik 1980, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v II. nadstropju stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 849/21, k.o. Lenart, v Slovenskih goricah (532), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Lenartu. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca. m) Izhodiščna cena je 50.000,00 €. n) Ogled stanovanja je možen 15. 7. 2010, med 15. in 16. uro. 4. Ogled nepremičnin: interesenti za nakup stanovanj si lahko le-te ogledajo v zgoraj določenem terminu. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko interesenti od ponedeljka do petka pokličejo na tel. 02/729-35-42, med 13. in 15. uro. 5. Pogoji prodaje Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Podpis pogodbe in plačilo kupnine Kupec za posamezno stanovanje v 15 dneh po opravljeni izbiri prejme pogodbo, jo podpiše in plača kupnino v roku 8 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972, sklic 18 26115-7200013-43282010. Položena varščina se všteva v kupnino. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin. Vse dajatve plača kupec. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR. 6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe: Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja, in sicer: – za stanovanje pod zap. št. 1: 3.300,00 €, – za stanovanje pod zap. št. 2: 4.100,00 €, – za stanovanje pod zap. št. 3: 3.800,00 €, – za stanovanje pod zap. št. 4: 3.100,00 €, – za stanovanje pod zap. št. 5: 3.700,00 €, – za stanovanje pod zap. št. 6: 3.400,00 €, – za stanovanje pod zap. št. 7: 5.000,00 €, na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972, sklic 18 26115-7200013-43282009. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka, nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in S.P., ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. 7. Postopek: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – naslov in številka stanovanja«, na naslov: Zavod Hrastovec - Trate, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, do 27. 7. 2010, do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Ustavitev postopka Komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 9. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 – Odl. US) in Uredbo o stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09, 49/10). Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija. 10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 27. 7. 2010 ob 13. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, v pritličju upravne stavbe, na naslovu Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti