Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2987. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje«, stran 8090.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 - ZVO-1B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS in 76/08), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 27. redni seji dne 29. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje in merila za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje.
2. člen
Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., iz Domžale, pod številko 1127/09 v avgustu 2009.
3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
- Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
- Komunalna oprema so:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
- Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
- Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
- Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
- Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
- Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
- prikaz obstoječih in predvidenih vlaganj v izgradnjo vodovodnega sistema Hočevje,
- obračunsko območje vodovodnega sistema Hočevje,
- merske enote na katere se preračunajo obračunski stroški opremljanja (neto tlorisne površine objektov in površine parcel),
- obračunske stroške opremljanja,
- preračun obračunskih stroškov opremljanja na merske enote,
- prikaz načina obračuna komunalnega prispevka,
- podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje sprejme občinski svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo na obravnavanem območju:
- vodovod (oznaka obračunskih območij V).
(4) Obračunsko območje vodovodnega sistema Hočevje s prikazom vodovodnega omrežja je podano v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
- se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme;
- se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme (vodovodni sistem Hočevje), katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu;
- izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta;
- izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
pri čemer je:
– KP(i)    … komunalni prispevek za določeno vrsto
        komunalne opreme
– A(p)     … površina parcele (m2)
– A(t)     … neto tlorisna površina objekta (m2)
– K      … faktor dejavnosti
– D(pi)    … delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
– D(ti)    … delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
– C(pi)    … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra parcele z določeno komunalno opremo na
        obračunskem območju
– C(ti)    … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra neto tlorisne površine objekta z
        določeno komunalno opremo na obračunskem
        območju.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
pri čemer je:
– KP(i)    … izračunani komunalni prispevek za posamezno
        vrsto komunalne opreme, na katero se objekt
        priključuje
– KP      … celotni izračunani komunalni prispevek
– i      … indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se spreminja namembnost objekta ali povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
pri čemer je:
– KP(i)   … komunalni prispevek za določeno vrsto
      komunalne opreme
– A(tO)   … neto tlorisna površina obstoječega objekta
 
      (m2)
– A(tN)   … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
– K     … faktor dejavnosti
– D(ti)   … delež neto tlorisne površine objekta pri
      izračunu komunalnega prispevka
– C(ti)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
      tlorisne površine objekta z določeno komunalno
      opremo na obračunskem območju.
(4) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, v skladu z 10. členom tega odloka. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
pri čemer je:
– KP(i)   … komunalni prispevek za določeno vrsto
      komunalne opreme
– A(t)   … neto tlorisna površina stavbe (m2)
– K(N)   … faktor dejavnosti novega objekta
– K(O)   … faktor dejavnosti obstoječega objekta
– D(ti)   … delež neto tlorisne površine objekta pri
      izračunu komunalnega prispevka
– C(ti)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
      tlorisne površine objekta z določeno komunalno
      opremo na obračunskem območju.
(5) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
(6) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju vodovodnega sistema Hočevje. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
(7) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
pri čemer je:
– C(piS)   … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
       parcele z določeno komunalno opremo na
       obračunskem območju, na katerem se na novo
       ureja komunalna oprema
– C(tiS)   … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
       neto tlorisne površine objekta z določeno
       komunalno opremo na obračunskem območju, na
       katerem se na novo ureja komunalna oprema
– C(piN)   … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele
       z določeno novo komunalno opremo na obračunskem
       območju (območje, ki se opremlja z novo
       komunalno opremo)
– C(tiN)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
       tlorisne površine objekta z določeno komunalno
       opremo na obračunskem območju (območje, ki se
       opremlja z novo komunalno opremo)
– C(piO)   … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega
       metra parcele z določeno komunalno opremo na
       obračunskem območju, določeni s tem odlokom
– C(tiO)   … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega
       metra neto tlorisne površine objekta z določeno
       komunalno opremo na obračunskem območju,
       določeni s tem odlokom.
8. člen
(1) Obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
+-------------------+----------------------+-------------------+
| Vrsta komunalne |   Obračunsko   |   Vrednost   |
|    opreme   |    območje    |    [€]    |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Vodovod      |    OBO_V_1    |     431.386,99|
+-------------------+----------------------+-------------------+
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+
|  Vrsta  | Oznaka |      | Vrednost | Cena na enoto |
| komunalne | obr.  | PP [m2] | [EUR]  | (Cpi_predvidena)|
|  opreme | obm.  |      |     |   [EUR/m2]  |
+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+
| Vodovod | OBO_V_1 |236.962,63 |431.386,99|   1,820   |
+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+------------+--------+-----------+----------+-----------------+
|  Vrsta  | Oznaka |  NTPO  | Vrednost | Cena na enoto |
| komunalne | obr. |  [m2]  | [EUR]  | (Cti_predvidena)|
|  opreme  | obm. |      |     |   [EUR/m2]  |
|      |    |      |     |         |
+------------+--------+-----------+----------+-----------------+
| Vodovod  |OBO_V_1 | 26.942,65 |431.386,99|   16,011   |
+------------+--------+-----------+----------+-----------------+
9. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
10. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (D(pi)) in deležem neto tlorisne površine stavbe (D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka je D(pi) : D(ti)= 0,3 : 0,7. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (D(pi)) 0,3, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (D(ti)) pa 0,7.
11. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:
+-----------+--------------------------------------+-----------+
| Klas. št. |       Klasifikacija      | Faktor K |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   11100|Enostanovanjske stavbe – vse ostale  |  0,7  |
|      |vrste enostanovanjskih stavb     |      |
|      +--------------------------------------+-----------+
|      |Enostanovanjske stavbe – počitniške  |  1,1  |
|      |hišice                |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   11210|Dvostanovanjske stavbe        |  1,0  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   11221|Tri- in večstanovanjske stavbe    |  1,3  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   11300|Stanovanjske stavbe za posebne namene |  0,8  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|    121|Gostinske stavbe           |  1,2  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|    122|Upravne in pisarniške stavbe     |  1,2  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|    123|Trgovske in druge stavbe za      |  1,2  |
|      |storitvene dejavnosti         |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   12303|Bencinski servisi           |  1,3  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|    124|Stavbe za promet in stavbe za     |  1,3  |
|      |izvajanje elektronskih komunikacij  |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|    125|Industrijske stavbe in skladišča   |  1,3  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|    126|Stavbe splošnega družbenega pomena  |  0,8  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   12650|Športne dvorane            |  0,7  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|    127|Druge nestanovanjske stavbe      |  0,7  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   12712|Stavbe za rejo živali         |  0,7  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   12714|Druge ne stanovanjske kmetijske    |  0,7  |
|      |stavbe                |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   12721|Stavbe za opravljanje verskih obredov |  0,7  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   24110|Športna igrišča            |  0,7  |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|   24122|Drugi gradbeni inženirski objekti za |  0,7  |
|      |šport, rekreacijo in prosti čas    |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na vodovodni sistem Hočevje, se komunalni prispevek po tem odloku ne obračuna.
13. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
- na zahtevo zavezanca;
- ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
- po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
- če je zgrajena nova komunalna oprema (vodovodni sistem Hočevje), na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
- če občina, na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost ali neto tlorisno površino.
14. člen
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Dobrepolje.
(2) Občina Dobrepolje lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec lahko poda vlogo za plačilo na obroke, občinska uprava pa v postopku odloči ali sprejme ali zavrne plačilo na obroke. V primeru, da se zavezanec z Občino Dobrepolje dogovori o plačilu komunalnega prispevka po obrokih, je dolžan pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred priključitvijo na vodovodni sistem Hočevje, poravnati celotni znesek komunalnega prispevka.
16. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih vodovodnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene amortizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
17. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil vodovod na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Dobrepolje za izvedbo vodovoda, ki ga je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno javno vodovodno omrežje, na katero bo priključil svoj vodovodni vod, katerega investitor je.
18. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na vodovodni sistem Hočevje. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na vodovod in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na vodovodni sistem Hočevje.
19. člen
(1) Lastnik oziroma upravljavec gospodarske javne komunalne infrastrukture za gradnjo in posodobitev navedene infrastrukture komunalnega prispevka ne plačata.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
(3) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Dobrepolje.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2010
Videm, dne 29. junija 2010
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti