Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2966. Odlok o plakatiranju v Občini Bloke, stran 8064.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 14/10) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 19. redni seji dne 24. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Bloke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacijo oziroma način izvajanja javne službe plakatiranja, obseg in prostorsko razporeditev plakatnih mest, pogoje za uporabo plakatnih mest, pravice in obveznosti uporabnikov, financiranje javne službe, način izvajanje javne službe v času volilne kampanje, nadzor nad izvajanjem odloka, sankcije za kršitve odloka in druge določbe, pomembne za izvajanje javne službe.
2. člen
(1) Nameščanje plakatov v Občini Bloke je dovoljeno samo na plakatnih mestih, določenih s tem odlokom. Plakatna mesta so stalna in začasna.
(2) Stalno plakatno mesto je stalen prostor in oglasni objekt za nameščanje plakatov in drugih vrst posredovanja pisnih obvestil in sporočil (v nadaljevanju: plakatov), ki je namenjen širši javnosti in je usmerjen navzven v odprt javni prostor.
(3) Začasno plakatno mesto je začasni premični objekt za plakatiranje.
(4) Oglasni objekti so glede na vrsto:
- samostojne ali na stene drugih objektov pritrjene table,
- krajevni objekti za plakatiranje.
3. člen
(1) Plakatiranje je izbirna lokalna gospodarska javna služba.
(2) Javna služba plakatiranja obsega:
- postavitev in vzdrževanje plakatnih mest,
- dejavnost plakatiranja, to je nameščanje in odstranjevanje plakatov.
II. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE PLAKATIRANJA
4. člen
Javno službo plakatiranja v Občini Bloke izvaja občinska uprava Občine Bloke, Režijski obrat (v nadaljevanju: Izvajalec).
III. OBSEG IN PROSTORSKA RAZPOREDITEV PLAKATNIH MEST
5. člen
(1) Plakatna mesta so v Občini Bloke razporejena tako, da je vsem občanom omogočen dostop do informacij, ki jih plakati nudijo. Postavljena so v naslednjih naseljih v Občini Bloke:
- Nova vas,
- Velike Bloke
- Fara
- Sveta Trojica
- Volčje ob Bloškem jezeru
- Ravnik.
(2) Za izgradnjo oziroma postavitev plakatnih mest je potrebno upoštevati zakonodajo glede graditve objektov.
(3) Postavitev začasnih plakatnih mest je dovoljena v času volilne kampanje in v primeru izrednih večjih potreb po oglaševanju. Za postavitev začasnih plakatnih mest izda dovoljenje občinska uprava Režijski obrat.
(4) Plakatna mesta so del urbane opreme naselij, zato morajo biti oblikovana enotno, v skladu s prostorskimi dokumenti občine in v skladu z dokumenti, ki urejajo celostno podobo občine.
(5) Občinska uprava Občine Bloke izdela kataster plakatnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati.
IV. POGOJI ZA UPORABO PLAKATNIH MEST
6. člen
(1) Uporaba plakatnih mest je pod enakimi pogoji iz tega odloka dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom.
(2) Uporabniki lahko koristijo uporabo plakatnega mesta in storitev plakatiranja po ceniku, ki ga sprejme občinski svet. Brezplačna uporaba plakatnega mesta ne izključuje storitve plakatiranja s strani Izvajalca.
(3) Pri plakatiranju imajo prednost uporabniki, ki so prej naročili plakatiranje. Prekrivanje plakatov pred dogodkom, ki se oglašuje, ni dovoljeno.
(4) V primeru, da je v določenem terminu naročeno večje število plakatiranj, kot je plakatnih mest, se Izvajalec z naročniki dogovori za krajši čas oglaševanja ali za manjše število plakatov. Pri tem mora upoštevati, da so v vsakem naselju nameščeni plakati na najmanj polovici plakatnih mest oziroma najmanj na enem mestu.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
7. člen
(1) Uporaba plakatnih mest je dovoljena samo na podlagi odobritve Izvajalca. Izvajalec odobri plakatiranje z žigom na plakatu, ki se namešča.
(2) Uporaba plakatnih mest je brezplačna za neprofitne organizacije.
(3) Uporabnik mora plakatiranje naročiti vsaj dva delovna dneva pred predvidenim plakatiranjem.
(4) Izvajalec in uporabnik, ki plakatira sam, morata upoštevati pravice drugih uporabnikov. Zato s svojimi plakati ne smeta prekrivati drugih plakatov, ki so namenjeni prihodnjim dogodkom, ne smeta trgati drugih plakatov s plakatnih mest in ne smeta puščati praznega oglasnega prostora med že nameščenimi plakati in novim plakatom. Nov plakat se mora namestiti na prvo prazno mesto z leve ali desne strani.
(5) Uporabnik, ki plakatira sam, mora v roku 2 dni po dogodku, ki ga oglašuje, odstraniti plakate s plakatnih mest. Če tega ne stori, odstrani plakate izvajalec, uporabniku pa zaračuna stroške plakatiranja. Za uporabnika se šteje organizator dogodka, ki se oglašuje, ne glede na to, da na plakatu ni izrecno naveden.
(6) Če plakatiranje izvaja Izvajalec, mora uporabnik dostaviti določeno število dodatnih plakatov za eventualno potrgane in poškodovane plakate. Izvajalec ne odgovarja za poškodbe plakatov zaradi vandalizma ali vremenskih pogojev.
(7) Če plakatira uporabnik sam, tudi sam nadomešča poškodovane plakate.
(8) Prepovedano je poškodovanje plakatnih mest in na njih nameščenih plakatov.
(9) Za plakate, nameščene na plakatnih mestih po tem odloku, se ne plačuje komunalna taksa.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(1) Javna služba plakatiranja se financira iz cene storitev:
- postavitev in vzdrževanje plakatnih mest,
- dejavnost plakatiranja, ki je nameščanje in odstranjevanje plakatov.
(2) Cenik za storitve javne službe plakatiranja sprejme občinski svet.
VII. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE V ČASU VOLILNE KAMPANJE
9. člen
(1) Lepljenje in nameščanje plakatov je v času volilne kampanje dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi občina in v skladu z zakonom o volilni kampanji.
(2) V času volilne kampanje se lahko glede na povečane potrebe po oglaševanju postavijo začasna dodatna plakatna mesta v zadostnem številu, da ostanejo zadostne možnosti plakatiranja tudi za ostale uporabnike.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
10. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna redarska služba za Občino Bloke.
(2) Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja tudi Izvajalec, ki obvešča občinsko redarsko službo o ugotovljenih kršitvah.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
(1) Z globo 150 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se ne šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali druga organizacija, če:
1. v nasprotju z 2. členom namešča plakate na mestih, ki niso določena v tem odloku;
2. plakatov ne odstrani po prenehanju pravice oglaševanja v skladu s 7. členom;
3. odtrga, poškoduje ali prelepi drug plakat s svojim plakatom v skladu s 7. členom.
(2) Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe, društva ali druge organizacije, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po ZGD šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(1) Občinska uprava v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka izdela kataster plakatnih mest iz petega odstavka 6. člena in ga objavi na spletni strani Občine Bloke.
(2) Občinska uprava v roku 12 mesecev uredi pravico postavitve obstoječih plakatnih mest z lastniki zemljišč oziroma objektov, z vzpostavitvijo služnosti na zemljišču, nakupom ali z najemom zemljišča oziroma dela objekta. Če v tem roku ne uredi pravice postavitve, se plakatno mesto ukine.
(3) Občinski svet sprejme cenik iz 8. člena tega odloka v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215-0007/2010
Nova vas, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti