Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, stran 8051.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 - odl. US, 8/96 in 36/00 - ZPDZC), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5 in 36/08, 58/09) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97, 1/98, 3/99, Uradni list RS, št. 32/07) se v drugi alinei drugega odstavka 8. člena za besedo »Lokavec« doda vejico in besedo »Gaberje«, na koncu stavka se namesto pike postavi vejico in doda številka prostorske enote »0085.«.
2. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«.
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »V svet zavoda se izvolijo štirje predstavniki delavcev matične šole in en predstavnik delavcev podružnične šole oziroma enote s prilagojenim programom.«.
V četrtem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev, najmanj en predstavnik staršev mora imeti stalno prebivališče na območju podružnične šole.«.
3. člen
V 21. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»- sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,«.
Za šestnajsto alineo se doda nova sedemnajsta alinea, ki se glasi:
»- odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,«
Dosedanja sedemnajsta alinea postane osemnajsta alinea.
4. člen
V tretjem odstavku 23. člena se doda nova petindvajseta alinea, ki se glasi:
»- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,«.
Dosedanja petindvajseta alinea postane šestindvajseta alinea.
5. člen
V prvem odstavku 23.a člena se besedilo »visokošolsko izobrazbo« nadomesti z besedilom »izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje«.
6. člen
V 25. členu se za besedilom »učiteljski zbor,« doda naslednje besedilo »programski učiteljski zbor,«.
7. člen
Drugi in tretji odstavek 30. člena se črtata.
8. člen
V drugem odstavku 31. člena se beseda »lahko« ter besedi »posameznega razreda« črtajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ne glede na določbo 23.a člena Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97, 1/98, 3/99, Uradni list RS, št. 32/07) se za imenovanje ravnatelja upoštevajo tudi določbe 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
10. člen
Učenci iz Krajevne skupnosti Gaberje, ki v šolskem letu 2009/2010 obiskujejo Osnovno šolo Draga Bajca Vipava, lahko zaključijo šolanje na Osnovni šoli Draga Bajca Vipava. Financiranje šolanja učencev iz prejšnjega stavka se uredi s posebno pogodbo.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/01-19/1996
Ajdovščina, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti