Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2010, stran 8192.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 - ZUKN), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 - prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 14/10 Odl. US:U-I-267/09-19), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 - UPB) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 - UPB1 in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 27. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09) se spremeni drugi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |     v EUR|
|   |IN ODHODKOV              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto / Podkonto  |    Proračun|
|                       |   leta 2010|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 11.589.875,53|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  5.997.954,37|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  4.720.034,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.821.334,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   479.700,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   419.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.277.920,37|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   251.754,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    5.050,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |    3.500,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |   391.882,00|
|   |in storitev              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   625.734,37|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   330.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   330.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |      0,00|
|   |in neopredmet. dolgoročnih sredstev  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |  1.941.529,16|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |  1.941.529,16|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  3.320.392,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   371.094,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sred. iz drž. proračuna  |  2.949.298,00|
|   |iz sred. proračuna EU         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 11.977.111,28|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.838.072,82|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   454.994,43|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev       |   80.175,00|
|   |za socialno varnost          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.197.528,39|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   11.375,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |   94.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.042.423,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   117.500,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  1.270.513,00|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |   231.362,00|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   423.048,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  6.963.830,46|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  6.963.830,46|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   132.785,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim     |   132.785,00|
|   |in fizičnim osebam,          |        |
|   |ki niso proračunski porabniki     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Invest. transferi proračunskim   |      0,00|
|   |uporabnikom              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –387.235,75|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH         |        |
|   |POSOJIL IN PRODAJA           |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH         |      0,00|
|   |POSOJIL                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      0,00|
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin       |      0,00|
|   |iz naslova privatizacije        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega        |      0,00|
|   |premoženja v javnih skladih in drugih |        |
|   |osebah javnega prava, ki imajo     |        |
|   |premoženje v svoji lasti        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   500.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   500.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   161.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   161.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –49.135,75|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   338.100,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   387.235.75|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   126.750,62|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo      |– ali 0 ali + |
+------+---------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0002/2009-14
Zreče, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti