Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2990. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija, stran 8097.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08, 79/09), 23. in 135. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09) ter 80. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/01) je Občinski svet Občine Idrija na 27. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Idrija
1. člen
V Statutu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09) se v 1. členu pred besedilo »samoupravna lokalna skupnost« doda beseda »temeljna«.
2. člen
V 5. točki 15. člena se črta peta alinea.
V drugi alinei 10. točke se črta besedilo »(lokalne, krajevne in gozdne)«.
3. člen
V 16. členu se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»- podeljevanje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,«
Dosedanja sedma alinea postane osma alinea.
4. člen
V drugem odstavku 17. člena se za besedilom »datum in kraj rojstva« doda besedilo »oziroma datum smrti«.
Doda se nov trtji odstavek, ki se glasi:
»Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V drugem odstavku 23. člena se črtata štiriindvajseta in triintrideseta alinea.
6. člen
V drugem odstavku 24. člena se besedilo »in krajevnih skupnostih« nadomesti z besedilom »ali službi krajevne skupnosti«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestnih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«
7. člen
V prvem odstavku 25. člena se črta šesta alinea.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.«
8. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Če župan v roku iz zadnjega odstavka prejšnjega člena ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.«
9. člen
V 26. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in odločanje o pritožbah predstavnikov kandidature oziroma predstavnikov liste kandidatov za člane občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
10. člen
V tretjem odstavku 37. člena se besedilo »potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana« nadomesti z besedilom »poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.
Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana oziroma kandidata ne ugodi, lahko pritožnik vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej meritorno odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
11. člen
V prvem odstavku 38. člena se za besedo »podžupana« doda besedilo »kot člana občinskega sveta«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Županu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
12. člen
V šesti alinei 39. člena se za besedo »določi« doda besedilo »podrobnejšo notranjo organizacijo in«.
Deseta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»- imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave,«.
Doda se nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
»- potrjuje investicijsko dokumentacijo,«.
Dosedanja dvanajsta alinea postane trinajsta alinea.
13. člen
Prvi stavek drugega odstavka 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan, ki ga določi župan, razen, če je župan razrešen.«
Četrti odstavek se črta.
14. člen
V tretjem odstavku 46. člena se besedilo »ožjih delov Občine« nadomesti z besedilom »krajevnih skupnosti«.
15. člen
V petem odstavku 47. člena se besedilo »minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«.
16. člen
V drugem odstavku 50. člena se črta druga alinea.
17. člen
Prvi stavek drugega odstavka 53. člena se spremeni tako, da se glasi: »Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, član nadzornega odbora Občine, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi krajevne skupnosti.«
18. člen
V prvem odstavku 58. člena se črta besedilo », s samoprispevkom«.
19. člen
V 59.a členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Za zaposlene javne uslužbence v službi krajevne skupnosti, ki je pravna oseba, se uporabljajo predpisi za javne uslužbence v občinskih upravah.«
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
20. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 79. člena se beseda »Delavec« nadomesti z besedilom »Javni uslužbenec«.
21. člen
V osemnajsti alinei 92. člena se beseda »lokalnih« nadomesti z besedo »občinskih«.
Triindvajseta alinea se črta.
22. člen
Prvi odstavek 94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja Občina:
- v javnem podjetju,
- v režijskem obratu,
- v javnem gospodarskem zavodu,
- ter s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javno-naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.«
23. člen
Drugi in tretji odstavek 97. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je javni zavod, katerega ustanovitelj je občina (v nadaljevanju: uporabnik).«
24. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu Občine.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje Občine.
V bilance iz tega člena se vključujejo tudi vsi prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki krajevnih skupnosti.«
25. člen
Četrti odstavek 100. člena se črta.
26. člen
V 103. členu se besedilo »nov konto« nadomesti z besedilom »novo proračunsko postavko z ustreznimi konti«.
27. člen
Drugi stavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi: »O zmanjšanju sredstev odloča župan, o povečanju sredstev odloča občinski svet.«.
28. člen
Prvi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.«
29. člen
106. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.«
30. člen
107. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine.«
31. člen
Drugi in tretji odstavek 108. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.
Neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28. februarja tekočega leta. Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem. Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.«
32. člen
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.
Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnic dolgov poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.«
33. člen
V prvem odstavku 112. člena se črta šesta alinea.
34. člen
Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prihodki Občine za financiranje porabe so tudi:
- davek od premoženja,
- nadomestilo za uporabo mestnega zemljišča,
- komunalni prispevek
- komunalne takse,
- turistične takse,
- pristojbine,
- prihodki uprave,
- prihodki od denarnih kazni za občinske prekrške,
- odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja,
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij,
- drugi prihodki, določeni s posebnimi zakoni.«
35. člen
Naslov XI. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »MEDOBČINSKO SODELOVANJE«.
36. člen
132. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko z eno ali več občinami zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo občinski sveti teh občin, ustanovi enonamenske ali večnamenske interesne zveze.«
37. člen
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko z eno ali več občinami zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje.«
38. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina sodeluje v interesnih zvezah in združenjih v skladu z zakonom.«
39. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/99
Idrija, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti