Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3000. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2010, stran 8112.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09 - ZJF) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 32. seji dne 21. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 113/09), se 2. člen spremeni v celoti in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih):
-----------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       5.702.003,00
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            3.374.916,00
70   DAVČNI PRIHODKI                2.657.386,00
    700  Davki na dohodek in dobiček      2.430.583,00
       7000 Dohodnina             2.430.583,00
    703  Davki na premoženje           127.600,00
       7030 Davki na nepremičnine        96.200,00
       7031 Davki na premičnine           400,00
       7032 Davki na dediščine in darila     4.000,00
       7033 Davki na promet nepremičnin     27.000,00
       in na finančno premoženje
    704  Domači davki na blago in storitve     99.203,00
       7044 Davki na posebne storitve       1.300,00
       7047 Drugi davki na uporabo blaga     97.903,00
       in storitev
71   NEDAVČNI PRIHODKI                717.530,00
    710  Udeležba na dobičku in dohodki od     99.000,00
       premoženja
       7100 Prihodki od udeležbe na         200,00
       dobičku in dividend ter presežkov
       prihodkov nad odhodki
       7102 Prihodki od obresti          1.000,00
       7103 Prihodki od premoženja        97.800,00
    711  Takse in pristojbine            2.000,00
       7111 Upravne takse in pristojbine     2.000,00
    712  Globe in druge denarne kazni        3.500,00
       7120 Globe in druge denarne kazni     3.500,00
    713  Prihodki od prodaje blaga in        1.000,00
       storitev
       7130 Prihodki od prodaje blaga in     1.000,00
       storitev
    714  Drugi nedavčni prihodki         612.030,00
       7141 Drugi nedavčni prihodki       612.030,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI              1.058.000,00
    720  Prihodki od prodaje osnovnih        3.000,00
       sredstev
       7200 Prihodki od prodaje zgradb in     3.000,00
       prostorov
    722  Prihodki od prodaje zemljišč in    1.055.000,00
       neopredmetenih sredstev
       7221 Prihodki od prodaje stavbnih   1.055.000,00
       zemljišč
73   PREJETE DONACIJE                 20.000,00
    730  Prejete donacije iz domačih virov     20.000,00
       7300 Prejete donacije in darila od    20.000,00
       domačih pravnih oseb
74   TRANSFERNI PRIHODKI              1.249.087,00
    740  Transferni prihodki iz drugih     1.249.087,00
       javnofinančnih institucij
       7400 Prejeta sredstva iz državnega   1.162.297,00
       proračuna
       7401 Prejeta sredstva iz občinskih    86.790,00
       proračunov
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         5.469.401,42
40   TEKOČI ODHODKI                1.600.226,65
    400  Plače in drugi izdatki zaposlenim    257.146,00
       4000 Plače in dodatki          224.014,00
       4001 Regres za letni dopust        7.612,00
       4002 Povračila in nadomestila       13.420,00
       4005 Plače za delo nerezidentov po    11.000,00
       pogodbi
       4009 Drugi izdatki zaposlenim       1.100,00
    401  Prispevki delodajalcev za socialno    42.065,00
       varnost
       4010 Prispevek za pokojninsko in     19.700,00
       invalidsko zavarovanje
       4011 Prispevek za zdravstveno       15.820,00
       zavarovanje
       4012 Prispevek za zaposlovanje        135,00
       4013 Prispevek za starševsko         240,00
       varstvo
       4015 Premije kolektivnega         6.170,00
       dodatnega pokojninskega
       zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
    402  Izdatki za blago in storitve      1.133.975,65
       4020 Pisarniški in splošni        105.250,00
       material in storitve
       4021 Posebni material in storitve     10.100,00
       4022 Energija, voda, komunalne      136.200,00
       storitve in komunikacije
       4023 Prevozni stroški in storitve     2.700,00
       4024 Izdatki za službena potovanja     3.950,00
       4025 Tekoče vzdrževanje         364.130,00
       4026 Poslovne najemnine in        373.000,00
       zakupnine
       4027 Kazni in odškodnine          2.000,00
       4029 Drugi operativni odhodki      136.645,65
    403  Plačila domačih obresti         100.440,00
       4031 Plačila obresti od kreditov –    93.660,00
       poslovnim bankam
       4033 Plačila obresti od kreditov –     6.780,00
       drugim domačim kreditodajalcem
    409  Rezerve                  66.600,00
       4090 Splošna proračunska         32.000,00
       rezervacija
       4091 Proračunska rezerva         34.000,00
       4093 Sredstva za posebne namene       600,00
41   TEKOČI TRANSFERI               1.301.160,77
    410  Subvencije                68.200,00
       4102 Subvencije privatnim         68.200,00
       podjetjem in zasebnikom
    411  Transferi posameznikom in        330.300,00
       gospodinjstvom
       4111 Družinski prejemki in        10.000,00
       starševska nadomestila
       4112 Transferi za zagotavljanje      8.000,00
       socialne varnosti
       4119 Drugi transferi posameznikom    312.300,00
    412  Transferi neprofitnim          109.940,77
       organizacijam in ustanovam
       4120 Tekoči transferi neprofitnim    109.940,77
       organizacijam in ustanovam
    413  Drugi tekoči domači transferi      792.720,00
       4131 Tekoči transferi v sklade      30.500,00
       socialnega zavarovanja
       4132 Tekoči transferi v javne       1.120,00
       sklade
       4133 Tekoči transferi v javne      761.100,00
       zavode
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             2.392.035,00
    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.392.035,00
       4202 Nakup opreme             6.500,00
       4204 Novogradnje, rekonstrukcije    1.171.555,00
       in adaptacije
       4205 Investicijsko vzdrževanje in    676.680,00
       obnove
       4206 Nakup zemljišč in naravnih     277.000,00
       bogastev
       4208 Študije o izvedljivosti       260.300,00
       projektov, projektna
       dokumentacija, nadzor in
       investicijski inženiring
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI             175.979,00
    431  Investicijski transferi pravnim in    114.579,00
       fizičnim osebam, ki niso
       proračunski uporabniki
       4310 Investicijski transferi       107.279,00
       neprofitnim organizacijam in
       ustanovam
       4311 Investicijski transferi        2.300,00
       javnim podjetjem in družbam, ki so
       v lasti države ali občin
       4314 Investicijski transferi        5.000,00
       posameznikom in zasebnikom
    432  Investicijski transferi          61.400,00
       proračunskim uporabnikom
       4323 Investicijski transferi       61.400,00
       javnim zavodom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)     232.601,58
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
    7102) – (II. – 403 – 404)
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od       332.041,58
    obresti minus skupaj odhodki brez plačil
    obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)
    – (40 + 41)
    (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in    473.528,58
    tekoči transferi)
-----------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    750  Prejeta vračila danih posojil         0,00
       7500 Prejeta vračila danih posojil       0,00
       od posameznikov in zasebnikov
V.   DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        0,00
    DELEŽEV (440+441+442)
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
C.   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)                0,00
50   ZADOLŽEVANJE                     0,00
    500  Domače zadolževanje              0,00
       5000 Najeti krediti pri Banki         0,00
       Slovenije
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)            232.601,58
55   ODPLAČILA DOLGA                 232.601,58
    550   Odplačila domačega dolga        232.601,58
        5501 Odplačila kreditov         219.572,58
        poslovnim bankam
        5503 Odplačila kreditov drugim      13.029,00
        domačim kreditodajalcem
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU          0,00
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –232.601,58
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         –232.601,58
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.       0,00
    PRETEKLEGA LETA
-----------------------------------------------------------------
                                «
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.
Št. 032-00005/2010
Mozirje, dne 21. juniija 2010
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti