Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2970. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje Jug, stran 8067.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 25. seji dne 23. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 - Parižlje Jug
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se, v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije in Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje PA 17 - Parižlje Jug, ki spada v prostorsko enoto PE 18 - Parižlje (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Občinski OPPN je izdelalo podjetje R Projekt d.o.o., pod številko naloge 951/2009, na podlagi idejnih zasnov objektov in prometne ter komunalne in energetske infrastrukture.
2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Besedilo
(C) Grafični del
- Izsek iz kartografske dokumentacije       M - 1:5000
prostorskega načrta Občine Braslovče z lego
prostorske ureditve
- Območje podrobnega načrta z obstoječim      M - 1:500
parcelnim stanjem
- Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi      M - 1:500
območji
- Arhitektonska in zazidalna situacija       M - 1:500
- Prikaz ureditev poteka omrežij in         M - 1:500
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
- Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje      M - 1:500
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
- Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter     M - 1:500
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
- Načrt parcelizacije (s tabelo količbenih točk   M - 1:500
objektov in parcel)
(D) Priloge
- Izvleček iz strateškega prostorskega akta
- Prostorski plan občine
- Prikaz stanja prostora
- Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
- Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali pri pripravi OPPN
- Smernice nosilcev urejanja prostora
- Mnenja nosilcev urejanja prostora
- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
- Povzetek za javnost.
UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema parcele znotraj naselja Parižlje. Opredeljena enota urejanja je po prostorskih aktih Občine Braslovče namenjena za širitev stanovanjske gradnje, za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Oznaka prostorske enote je PE 18 - Parižlje.
V naravi obravnavano območje predstavlja travnik in dovozno makadamsko pot. Investitor ima na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za izgradnjo stanovanjskih hiš, kar ni v nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Braslovče na tem območju in se sklada s prostorskim planom.
(2) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema območje, ki ga na severu in vzhodu omejuje obstoječa individualna stanovanjska pozidava, na jugu površine v kmetijski rabi in na vzhodu lokalna asfaltirana cesta skozi naselje Parižlje.
(3) Območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 538/477, 538/478, 538/244, vse k.o. Sp. Gorče in zemljiško parcelo 538/429, k.o. Sp. Gorče, ki v naravi predstavlja dovozno makadamsko pot. Okvirno območje OPPN je veliko cca 3720 m².
Predvidena je gradnja treh stanovanjskih objektov (etažnosti P+M), ureditev garaž in parkirnih mest na prostem ter komunalna in zunanja ureditev celotnega območja.
Območje prostorske ureditve predvidenega OPPN je prikazana v grafičnih prilogah št. 4: Arhitektonska in zazidalna situacija.
4. člen
(ureditve izven območja OPPN)
Izven območja OPPN se izvede:
- za potrebe novih stanovanjskih objektov se zgradi nov NN električni zemeljski priključek.
Mesto priključka energije za napajanje objektov je v razdelilni električni omarici R4 na parcelni št. 538/321, k.o. Spodnje Gorče. Za traso nizkonapetostnega voda od razdelilne omarice do obravnavanega območja sta predvideni dve varianti:
a) trasa nizkonapetostnega voda poteka preko parcel št. 538/361, 538/454, obe k.o. Spodnje Gorče ali
b) trasa nizkonapetostnega voda poteka ob robu parcele s parcelno št. 538/321, k.o. Spodnje Gorče, ki se nato nadaljuje po cesti št. 918/42, k.o. Spodnje Gorče.
5. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega parcele št.: 538/377, 538/376, 538/454, 538/310, 538/286, 538/99, 538/245, 538/150, 918/41.
6. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov:
- stanovanjske stavbe,
- nestanovanjske stavbe,
- gradbeno inženirski objekti.
(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), če s tem odlokom ni drugače določeno. Dovoljeni so:
- nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe, pomožni infrastrukturni objekti;
- enostavni objekti: objekti za lastne potrebe, pomožni infrastrukturni objekti, začasni objekti, vadbeni objekti, spominska obeležja, urbana oprema.
Nezahtevni in enostavni objekti ter drugi spremljajoči objekti morajo biti oblikovno usklajeni s fasado, streho in kritino glavnega objekta.
Stanovanjske stavbe:
- eno ali dvostanovanjske stavbe - dvojčki.
Nestanovanjske stavbe:
- stavbe za storitvene dejavnosti, ki nimajo negativnega vpliva na okolje,
- upravne in pisarniške stavbe,
- objekti in naprave energetske in komunalne infrastrukture ter prometa in zvez,
- nezahtevni in enostavni objekti skladno z veljavnimi predpisi.
7. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Območje se nahaja v delu stanovanjske soseske, ki je že izoblikovana in predstavlja dopolnitev le-te. Z OPPN se znotraj ureditvenega načrta predvidi:
- gradnja treh stanovanjskih objektov (etažnosti P+M),
- ureditev garaž in parkirnih mest,
- ureditev zunanjega okolja,
- priključitev predvidenih objektov na javno gospodarsko infrastrukturo: vodovod, kanalizacijsko omrežje, plinovod, električno omrežje, telefonsko omrežje, kabelsko omrežje.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
8. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
Obravnavano območje obsega 3720 m2 veliko nepozidano stavbno zemljišče. Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema območje, ki ga na severu in vzhodu omejuje obstoječa individualna stanovanjska pozidava, na jugu kmetijske površine in na zahodu lokalna asfaltirana cesta skozi naselje Parižlje.
Obravnavana gradnja ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno komunalno in energetsko infrastrukturo v širšem območju.
Oskrba z vodo in elektriko se izvede z infrastrukturnimi posegi.
Obravnavana gradnja ne bo imela negativnih vplivov na varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito okolice. Prav tako ne bo vplivala na varnost nepremičnin v okolici. Predvidena gradnja ne bo bistveno vplivala na izgled obstoječe kulturne krajine, zato so v OPPN natančno določeni pogoji za posege v predmetnem prostoru. Negativnih vplivov iz okolice na predvidene objekte ne bo.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)
Gradnja objektov se prilagodi obstoječi pozidavi. Do stanovanjskih objektov se na severu uredi dovozna cesta, ki se na zahodu priključuje na obstoječo občinsko cesto. Objekti so zasnovani tako, da sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov.
V obravnavanem OPPN se načrtuje naslednje:
- izgradnjo treh stanovanjskih objektov, tlorisne velikosti 9,10 m x 15,15 m s toleranco + / -2,00 m, predvideni višinski gabariti objektov bodo od P+M z garažo, tlorisne velikosti 7,00 m x 7,00 m s toleranco + / -1,5 m; tlorisna velikost zazidanega zemljišča je 530 m2, kar predstavlja faktor zazidanosti 0,30; faktor izrabe zemljišča predstavlja 0,35,
- ureditev zunanjega okolja: na obravnavanem območju nameravamo zagotoviti ustrezno število parkirnih mest, ureditev zelenice znotraj območja,
- priključitev predvidenih objektov na javno gospodarsko infrastrukturo: vodovod, električno omrežje, telefonsko omrežje.
10. člen
(ureditve okolice)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
- hortikularne ureditve (ureditve cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev dreves, grmovnic ipd.),
- parterne ureditve (tlakovanje, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).
11. člen
(vrste dejavnosti)
Območje OPPN je namenjeno praviloma le za stanovanjsko gradnjo, ter stavbe za storitvene dejavnosti in upravne in pisarniške stavbe.
12. člen
(regulacijski elementi)
(1) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti delno ali v celoti s fasado ali vsaj z eno točko fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
(2) Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih in drugih vozil za stanujoče in obiskovalce. Na parkirišču je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov in drugih spremljajočih objektov.
(3) Zelenice so površine, namenjene hortikulturnim in parternim ureditvam (cvetličnjaki, tlakovanja, grmovnice ipd.). Na zelenicah je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov, vseh hortikulturnih in parternih ureditev, dovoljeno je urejati vhode na parcele.
13. člen
(stanovanjske stavbe)
Za vse stanovanjske stavbe znotraj OPPN veljajo naslednji pogoji:
(1) Tipologija zazidave: stanovanjski prostostoječi objekti
(2) Velikost in zmogljivost objekta:
Tlorisne dimenzije zarisanih objektov, tolerance in odstopanja so naslednje:
Objekt 1 je dimenzij 9,10 m x 15,15 m s toleranco + / - 2 m in garaža 7,00 m x 7,00 m s toleranco + / - 1,5 m; z možnostjo širitve in prestavitve v območju za pozidavo.
Objekt 2 je dimenzij 9,10 m x 15,15 m s toleranco + / - 2 m in garaža 7,00 m x 7,00 m s toleranco + / - 1,5 m; z možnostjo širitve in prestavitve v območju za pozidavo.
Objekt 3 je dimenzij 9,10 m x 15,15 m s toleranco + / - 2 m in garaža 7,00 m x 7,00 m s toleranco + / - 1,5 m; z možnostjo širitve in prestavitve v območju za pozidavo.
(3) Odmiki objektov od sosednjih parcelnih meja in od ceste so prikazani na grafični prilogi št. 3, ki je sestavni del OPPN: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
14. člen
(zunanja podoba objektov)
Oblikovanje zunanje podobe načrtovanih objektov naj v čim večji meri sledi značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov. Objekti so grajeni klasično masivno oziroma montažno z masivnimi vmesnimi ploščami.
(1) Oblikovanje zunanje podobe objekta:
- Konstrukcija: po izbiri projektanta.
- Kota pritličja: določena je v grafični prilogi št. 4: Arhitektonska in zazidalna situacija. Kota pritličja je lahko največ 1,20 m nad koto obstoječega terena.
- Kolenčni zid: maks. 0,8 m.
- Streha: nakloni strešin od 30˚ do 45˚, zaželene dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči. Na streho je možno postavljati strešna okna, kolektorje, oddajnike ipd. Možno je tudi drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi naselja.
- Kritina: pretežno opečnata, naravno rdeča barva.
- Fasada: bele barve ali v zemeljskih odtenkih.
- Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
- Arhitekturni elementi: izjemoma so dovoljeni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja.
- Osvetlitev podstrešij: po izbiri projektanta.
(2) Lega objekta na zemljišču:
- Gradbena linija: določena je v grafični prilogi št. 4: Arhitektonska in zazidalna situacija.
- Oddaljenost objekta od parcelne meje: najmanj 4,00 m; za manj je potrebno soglasje sosedov.
- Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanj 8,00 m; za manj je potrebno soglasje sosedov.
Lega objektov na zemljišču je razvidna iz grafičnega dela osnutka OPPN št. 4: Arhitektonska in zazidalna situacija.
(3) Ureditev okolice objekta:
- hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
- parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).
Površine, namenjene izključno peš prometu, so tlakovane z drobnimi tlakovci ali travnimi ploščami. Parkirišča so lahko tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami. Medsosedska ograja je v obliki žive meje, transparentna železna, kamnita, lesena ali kombinirana, višine od 1,20 m do 1,80 m. Ostale zelene površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesi. Brežine se zatravijo ali zasadijo z nizkimi grmovnicami, oporni zidovi so kamniti ali obloženi s kamnom.
15. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavljajo na celotni parceli, s tem, da ne smejo izstopati iz gradbene linije stanovanjske stavbe, lahko pa so od nje odmaknjeni v globino parcele. Od parcelne meje morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m. Možna je postavitev na mejo le ob predhodnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
(2) Objekti za lastne potrebe so lahko lesene, zidane ali kovinske konstrukcije. Naklon strehe in kritina morata biti enaki naklonu strehe in kritini glavnega objekta na isti parceli. Ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi glavnega objekta.
Parkirne površine se lahko pokrijejo z nadstrešnico. Nadstrešnice ob objektih se lahko postavijo na parcelno mejo, vendar morajo biti z vsemi svojimi deli (napušči, žlebovi …) v celoti znotraj zemljiške parcele.
(3) Oporni zidovi so v kamniti izvedbi ali obloženi s kamnom.
(4) Zunanje stopnice so lesene, kamnite ali iz drugega nedrsečega naravnega materiala.
16. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Zunanja ureditev je zasnovana tako, da je znotraj območja obdelave predvidena čim večja površina zelenih površin. Zelenice se načrtujejo v okviru predvidenih parcel in predstavljajo zunanjo ureditev okoli stanovanjskih objektov. Zunanje površine se lahko dvignejo maksimalno 0,3 m nad koto cestišča ali sosednjih površin.
(1) Zelene površine:
- zelenice na parcelah se zatravijo ali hortikulturno uredijo z nizkimi avtohtonimi grmovnicami, drevesnimi vrstami,
- pred vsakim objektom se predvidi prostor za zbiranje odpadkov s smetnjakom, ki je na vizualno neizpostavljenem mestu.
(2) Peš površine:
- peš površine na parceli se tlakujejo ali oblikujejo s travnimi ploščami, ob cesti so lahko tlakovane ali asfaltirane.
Med posameznimi objekti je dovoljena postavitev ograj. Zemljiške parcele so prikazane na arhitektonski in zazidalni situaciji osnutka OPPN št. 4.
V primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik pri zaščiti sadnega drevja pred škodljivci upoštevati načela varovanja okolja.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
17. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Na zahodni strani obravnavanega območja poteka občinska cesta LC 490290 (odsek LC 490291) Parižlje-Orla vas. Dostop do obravnavanega območja poteka preko dovozne ceste na parceli št. 538/429, ki je prav tako območje predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta in je prikazano na grafični prilogi št. 3: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
(2) Ureditev prometa znotraj območja OPPN obsega:
- dovozno cesto, ki vodi do stanovanjskih objektov,
- parkirne prostore na prostem.
Prometne površine so opremljene s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
(3) Za prometno omrežje in ostale utrjene površine velja naslednje:
- tehnični elementi notranje cestne mreže: dovozno cesto je potrebno razširiti na minimalno širino 5 m (4 m ceste v asfaltni izvedbi in 0,5 m bankine levo in desno v izvedbi s travnimi ploščami),
- s postavitvijo ograj ali živih mej proti javni cesti upoštevati minimalni odmik ograje 1 m izven cestišča, ki ne smejo biti višje od 1,80 m,
- ograje ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti,
- na križiščih ograje ne smejo presegati višine 0,80 m,
- parkiranje je predvideno na parceli vsakega posameznika na utrjenih površinah, ki so direktno vezane na dostopne poti in ceste na območju,
- parkiranje se izvede tako, da se zagotovi zadostno število parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce,
- izvedba parkirnih mest na posameznih parcelah na obravnavanem območju v velikosti minimalno 2.50 x 5.0 m,
- predvideni sta dve parkirni mesti na eno stanovanje.
(4) Za potrebe zagotovitve transportne poti za vozila za odvoz odpadkov, je potrebno zagotoviti minimalno širino transportne poti, ki naj bo širine 3 m.
(5) Pešci in kolesarji so vodeni v sklopu povoznih vozišč in manipulativnih površin.
(6) Intervencija in dostava je zagotovljena preko obnovljenih cestnih površin po vsem območju ter iz vseh notranjih povoznih površin.
18. člen
(komunalno in energetsko urejanje)
(1) Komunalna in energetska infrastruktura se navezuje na obstoječo urbano infrastrukturo. Vse infrastrukturne ureditve se izvajajo podzemno. Odstopanja v izvedbi infrastrukture so možna v primeru ustreznejših tehničnih in ekonomskih rešitev, vendar morajo biti usklajene z načrtovano prostorsko ureditvijo.
(2) Oskrba z vodo
Oskrba novih objektov na obravnavanem območju je možna preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE Ø 110 mm in NL dn 250 mm. Za nove objekte je potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje in pri tem upoštevati obstoječo poselitev na območju nove pozidave. Za sekundarno vodovodno omrežje je potrebno izdelati projektno dokumentacijo na podlagi predvidene porabe vode v posameznih objektih glede na njihovo namembnost.
Pri izgradnji sekundarnega vodovodnega omrežja je pod utrjenimi površinami obvezna uporaba materialov iz nodularne litine. Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
(3) Elektrika
Napajanje predvidenih objektov je načrtovano iz obstoječega elektro omrežja. Mesto priključka energije za napajanje objektov je v razdelilni električni omarici R4 pri stanovanjski hiši Parižlje št. 121, ki se napaja iz TP Parižlje Papež. Razdelilna omarica R4 leži na parcelni št. 538/321, k.o. Spodnje Gorče. Za traso nizkonapetostnega voda od razdelilne omarice do obravnavanega območja sta predvideni dve varianti:
a) trasa nizkonapetostnega voda poteka preko parcel št. 538/361, 538/454, obe k.o. Spodnje Gorče ali
b) trasa nizkonapetostnega voda poteka po parceli št. 538/321, k.o. Spodnje Gorče, ki se nato nadaljuje po cesti št. 918/42, k.o. Spodnje Gorče.
Na obravnavanem območju je predvidena priključno razdelilna omarica R1 in priključno merilna omarica R2. Glavna razdelilna omarica R1 z dvema merilnima mestoma bo postavljena na parceli št. 538/429, ob meji s parcelama št. 538/477 in 538/478, vse k.o. Spodnje Gorče. Omarica R2 bo postavljena na parcelo št. 538/244, k.o. Spodnje Gorče.
Predvideni trasi nizkonapetostnega voda in postavitev elektro omaric R1 in R2 so prikazane na grafični prilogi št. 5: Prikaz ureditev poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.
(4) Odvod odpadnih vod
a) Predviden je ločen sistem odvoda meteornih in fekalnih odpadnih voda. Fekalne odpadne vode se odvajajo v malo čistilno napravo dimenzionirano za predvideno obremenitev, skladno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja javnega sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje s čistilno napravo. Po izgradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja se bodo fekalne vode obravnavanega območja odvajale v novozgrajeni zbirni fekalni kanal preko revizijskih jaškov. Ob izgradnji kanalizacijskega sistema bo priključitev na javno kanalizacijo možna in obvezna, mala komunalna čistilna naprava pa se ukine.
b) Padavinske vode obravnavanega območja (iz streh, parkirišč, ceste …) je potrebno prioritetno ponikati, ponikovalnice se načrtujejo izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin se izvede na način, da bo v čim večji meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Z zatravitvijo, travnimi ploščami je predvideno zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike. V primeru onesnaženosti meteornih voda je potrebno vode očistiti preko lovilcev olj in maščob.
Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi predhodnega vodnega soglasja.
(5) TK omrežje
Za potrebe predvidene pozidave se načrtuje ustrezno omrežje. Priključki do posameznih objektov se načrtujejo s projektno dokumentacijo.
(6) Ogrevanje
Posamezni objekti se lahko ogrevajo na plin ali obnovljive vire energije (toplotna črpalka, lesna biomasa, sončna energija). Pri tem je potrebno v čim večji meri zagotoviti možnosti pasivnega ogrevanja in upoštevati pogoje za varčevanje z energijo, skladno z zakonodajo.
(7) Odvoz komunalnih odpadkov
Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter v skladu z veljavnim občinskim odlokom. Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
Zagotovljena mora biti transportna pot za vozila za odvoz odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta.
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Zbirno mesto mora ustrezati splošnim zahtevam glede funkcionalnih, estetskih, higiensko-tehničnih in požarno varstvenih pogojev. Zbirno mesto ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah in mora biti zasnovano po predpisih, ki zagotavljajo nemoten odvoz odpadkov. V primeru ureditve zbirnega mesta v objektih, morajo le-ta biti urejena v skladu z zahtevami.
(8) Odstopanja pri trasah komunalnih in energetskih vodov ter naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprave OPPN ni bilo možno predvideti. Vsi komunalni vodi v ureditvenem območju OPPN naj se izvajajo v cestnem telesu, razen kadar to ni racionalno ali ni možno.
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
19. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.
20. člen
(varovanje okolja)
(1) Varstvo pred hrupom
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) se obravnavane parcele nahajajo v III. območju. Na območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi presegle predpisane obremenitve s hrupom.
Zagotoviti je potrebno ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.
(2) Varstvo zraka
Na obravnavanem območju je potrebno upoštevati predpise s področja varstva zraka in lokalne predpise. Nameravan poseg ne sme vplivati na zmanjšanje kvalitete zraka, iz novozgrajenih objektov ne smejo uhajati strupeni plini.
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati:
- zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
- preprečevanje prašenja, vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin.
(3) Varstvo voda
Na obravnavanem območju je potrebno upoštevati predpise s področja varstva voda in lokalne predpise. Nameravan poseg ne sme vplivati na zmanjšanje kvalitete podzemnih voda in vodotokov.
Obravnavano območje ni poplavno ogroženo, prav tako na tem območju ni vodotokov oziroma predvidenih posegov na vodna zemljišča vodotokov. Obravnavana lokacija se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov.
(4) Ravnanje z odpadki
Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter v skladu z veljavnim občinskim odlokom. Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
Zagotovljena mora biti transportna pot za vozila za odvoz odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta.
Predviden način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti v skladu z določili veljavne zakonodaje, prav tako ravnanje z morebitnimi posebnimi odpadki.
(5) Varstvo tal
Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je potrebno izvesti vodotesno, da ni možen iztok v podtalje. Vodotesno morajo biti izvedeni tudi kanalizacija in priključki. Pri ravnanju v času gradnje je potrebno upoštevati predpise iz področja varstva okolja, novozgrajeni objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve tal.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani iz matične podlage, je potrebno med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena plodnost in količina.
21. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju obravnavane OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
(2) Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic in za zasaditev z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
22. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Požar
Za območje predvidenega OPPN je pri načrtovanju smiselno upoštevati določila zakonodaje o požarni varnosti, ki določa, da je pri načrtovanju posameznih objektov potrebno upoštevati zlasti:
- odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za preprečevanje širjenja požara,
- potrebno skupno količino vode za gašenje, ki predstavlja pomemben vhodni podatek za načrtovanje vodooskrbe obravnavanega območja, hidrantno omrežje mora izpolnjevati pogoje glede pritiska in kapacitete,
- intervencijske in postavitvene površine za gasilce v skladu z veljavnim standardom,
- povečana možnost nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
- možnost širjenja požara med posameznimi objekti.
Odmiki med objekti so prikazani na grafični prilogi št. 3: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
Graditev objektov
- pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov,
- naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi, sklopi konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost v skladu s predpisi,
- ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna varnost objektov ne sme zmanjšati.
(2) Intervencijske poti in površine
Vsa zemljišča v ureditvenem območju OPPN so v primeru požara dostopna po predvidenih dovoznih poteh, ki omogočajo obračanje tudi na površinah za mirujoči promet. Intervencijske poti so prikazane na grafični prilogi št. 7: Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
(3) Hidrantna mreža
V primeru požara se bo za gašenje uporabljala voda iz predvidenega hidrantnega omrežja. Novozgrajeno vodovodno omrežje obravnavanega območja mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Hidranti so predvideni na medsebojni razdalji ne manj kot 5,00 m in ne več kot 80,00 m od objektov in so prikazani na grafični prilogi št. 7: Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
(4) Na obravnavanem območju ni nevarnosti:
- poplav,
- visoke podtalnice,
- erozivnosti ali plazovitosti terena.
NAČRT PARCELACIJE
23. člen
(načrt parcelacije)
Mejne točke gradbenih parcel in objektov so razvidne iz grafičnega dela OPPN.
24. člen
(javno dobro)
Na območju obravnavanega OPPN ni zemljišč, ki bi predstavljala javno dobro. Lastnik zemljišč bo po izgradnji gospodarske javne infrastrukture le-to predal v javno dobro.
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
25. člen
(etapnost gradnje)
Izvedba OPPN je možna v več medsebojno neodvisnih fazah, pri čemer je prva faza izgradnja javne gospodarske infrastrukture ter nato gradnja posameznih objektov v medsebojno časovno neodvisnih fazah. Posamezna predstavlja gradnjo objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo.
Namembnost zemljišč do vzpostavitve gradbene parcele ostaja enaka sedanji. Možne so le tiste gradnje in prostorske ureditve, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.
26. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, izravnati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
27. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Pri izvajanju OPPN so dopustni premiki tras komunalnih vodov in naprav ter prometnih ureditev od prikazanih, kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšave tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovnega, prometno tehničnega in okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali se zaradi takih rešitev v naprej določa in ovira bodoče ureditve. Spremembe morajo biti skladne s predpisi. Pod enakimi pogoji je možno uvesti tudi dodatne komunalne naprave, ki v OPPN niso predvidene.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Projektiranje prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture se izvede v skladu z veljavnimi predpisi na posameznem področju.
29. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine Braslovče in Upravni enoti Žalec.
30. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
31. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35050-3/2009
Braslovče, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti