Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 3520-28/2010 Ob-4409/10 , Stran 1800
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, matična št. 5880483, davčna št. 74039059. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Dvosobno stanovanje, s pripadajočo shrambo v kleti, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Levčevi ulici 13a, v Mengšu. Stanovanje se sestoji iz predsobe, kuhinje z jedilnico, dnevne sobe, spalnice, kopalnice, WC-ja, balkona in shrambe v kleti. Neto koristna površina znaša 55,35 m2. Stanovanju pripada etažno zemljišče, ki ni definirano. Nepremičnina je vpisana v kataster stavb, in sicer nepremičnina z identifikacijsko št. 34, stavba št. 1763. Izhodiščna cena: 110.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 2.2. Dvosobno stanovanje s pripadajočo shrambo v kleti, ki se nahaja v mansardi (peto nadstropje), večstanovanjske stavbe na Kolodvorski cesti 2a, v Mengšu. Stanovanje se sestoji iz predsobe, kuhinje z jedilnico, dnevne sobe, spalnice, kopalnice, WC-ja, balkona in shrambe v kleti. Neto koristna površina znaša 58,70 m2. Stanovanju pripada etažno zemljišče, ki ni definirano. Nepremičnina je vpisana v kataster stavb, in sicer nepremičnina z identifikacijsko št. 18, stavba št. 1619. Izhodiščna cena: 94.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 2.3. Nepremičnina – zemljišče, ki se nahaja v katastrski občini Mengeš (parc. št. 4712 travnik, v velikosti 731 m2), ki je v naravi komunalno neopremljena gradbena parcela v območju ME 25-S. Izhodiščna cena: 131.580,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.2. Nepremičnina je kupljena po načelu »videno – kupljeno«. 3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo (najvišja ponujena cena) in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika, v nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Mengeš pravico zadržati vplačano varščino. 3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe, ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na račun Občine Mengeš, št. 01100-0100001698. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek, oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. 4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«, na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, do 10. 8. 2010, do 12. ure. 4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 10. 2010. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine zainteresirani dobijo na Občini Mengeš, kontaktni osebi: Urban Kolar, tel. 01-724-71-06 (stanovanja), Robert Špenko, tel. št. 01-724-71-09 (zemljišče). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 10. 8. 2010, s pričetkom ob 12.30, v sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš. 6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 8 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3. Ponudnik bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na internetni strani Občine Mengeš: www.menges.si, pod rubriko objave, razpisi, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe in izjava o vezanosti na dano ponudbo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti