Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 10030-113/2010 Ob-4425/10 , Stran 1772
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje pripravništva za strokovne delavce v športu, ki bodo pripravništvo opravljali v športnih društvih, nacionalnih panožnih športnih zvezah, zvezah športnih društev, Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih, gospodarskih družbah, pri zasebnikih in drugih organizacijah, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu in ustanovah, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu (v nadaljevanju: izvajalci letnega programa športa). 2. Pogoji prijave Izvajalci letnega programa športa lahko za pripravnike predlagajo kandidate, ki imajo visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo športne smeri. Ministrstvo bo sofinanciralo izvajalce letnega programa športa, ki bodo zaposlovali pripravnike, ki se bodo usposabljali za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športnih panogah oziroma disciplinah pod okriljem nacionalnih panožnih in drugih športnih zvez. Izbere se lahko samo tiste izvajalce letnega programa športa, ki so podali izjavo, da bodo predlaganega kandidata za pripravnika, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu, zaposlili oziroma z njimi sklenili ustrezno pogodbo o delu za poln delovni čas za čas pripravništva, in sicer za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športa. Takoj po končanem pripravništvu in uspešno opravljenem strokovnem izpitu so izbrani izvajalci letnega programa športa dolžni zaposliti strokovnega delavca v športu za poln delovni čas oziroma z njim skleniti ustrezno pogodbo o delu, najmanj za obdobje enega leta. Nacionalna panožna oziroma druga športna zveza mora podati tudi svoje pozitivno mnenje o izvajalcu letnega programa športa in o kandidatu za pripravnika. Vlog, ki ne izpolnjujejo vseh navedenih pogojev, se ne ocenjuje in se jih zavrne. 3. Merila za izbor Posamezne vloge se ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podlaga za ocenjevanje Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za tekoče leto. S podatki razpolaga ministrstvo. Deficitarnost: upošteva se štipendiste, pripravnike in strokovne delavce v programih panožnih športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo. Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi svojih evidenc. Izkušnje: podatke o kategorizaciji predlaganega pripravnika poda izvajalec letnega programa športa v prijavi na javni razpis, ki jih ministrstvo preverja na podlagi seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora trajati najmanj eno leto, v obdobju petih let pred prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje predlaganega kandidata za pripravnika se ugotavlja na podlagi potrdila pristojne nacionalne panožne in druge športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za pripravnika. Potrebna dokazila mora predložiti izvajalec letnega programa športa ob prijavi na javni razpis. Smer študija in študijski uspeh: podatki so razvidni iz obrazca – Prijavnice na javni razpis pripravništva strokovnih delavcev v športu. Štipendija: podatke ugotavlja in ocenjuje ministrstvo na podlagi svojih evidenc. Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je seštevek pripadajočih točk po vseh merilih. Izbere se izvajalce letnega programa športa, katerih vloge so bile ocenjene z višjim številom točk. Izbere se lahko največ dva pripravnika iz posamezne športne panoge. 4. Okvirna višina sredstev Ministrstvo razpisuje in bo sofinanciralo v skladu s pogoji in merili iz tega razpisa plačilo za delo največ desetim pripravnikom, v okvirno ocenjeni skupni vrednosti 100.500,00 EUR. V proračunskem letu 2010 je zagotovljenih 8.375,00 EUR, v proračunskem letu 2011 pa 92.125,00 EUR. Pravica porabe je zagotovljena na proračunski postavki 7159 – strokovne in razvojne naloge športa, konto 4120 (tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam). 5. Višina sofinanciranja: Ministrstvo bo sofinanciralo plačilo pripravnikov v višini 80% izračunanega v skladu z 48. členom Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 51/09 z dne 3. 7. 2009). 6. Postopek prijave Izvajalci letnega programa športa se prijavijo na obrazcu Prijavnica na javni razpis pripravništva strokovnih delavcev v športu, ki ga dobijo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/razpisi/sport/JR_pripravnistvo_sport_2010_prijava.doc. Poleg izpolnjene prijavnice je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila: 1. potrdilo pristojne nacionalne panožne ali druge športne zveze o dosedanjem trenerskem delu kandidata za pripravnika, 2. pozitivno mnenje pristojne nacionalne panožne ali druge športne zveze o izvajalcu letnega programa in kandidatu za pripravnika. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 1. 10. 2010 (petek). Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloga za sofinanciranje pripravništva strokovnih delavcev mora biti predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z »Ne odpiraj – Pripravništvo v športu (10030-113/2010)« Na hrbtni strani ovitka mora biti izpisan polni naslov izvajalca. Vloge, ki ne bodo dospele pravočasno in ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo s sklepom zavržene in izločene iz nadaljnjega postopka. Predviden pričetek dela in sofinanciranja je 1. 11. 2010 in traja 12 mesecev oziroma do konca pripravništva v skladu 5. členom Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 38/10). 7. Postopek izbora Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku prijave. Izvajalci letnega programa športa bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka roka prijave. Na podlagi sklepa o izbiri pripravniških mest in pogodbe o zaposlitvi pripravnika bodo sklenjene ustrezne pogodbe o sofinanciranju pripravništva, ki bodo urejale medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in pripravnikom. Izbrani izvajalci letnega programa bodo morali predložiti pogodbo o zaposlitvi pripravnika za čas pripravništva za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športa. Vsa dodatna pojasnila glede razpisa pripravništva strokovnih delavcev v športu lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, tel. 400-54-71 (Dušan Hauptman).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti