Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Ob-4427/10 , Stran 1781
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je izbor kandidata za usposabljanje na raziskovalnih in visokošolskih organizacijah za pridobitev doktorata znanosti. 2. Mentor in prosta mesta Razpisano je prosto mesto mladega raziskovalca pri: dr. Slavko Dolinšek. Raziskovalno področje: Interdisciplinarne raziskave Programska/raziskovalna skupina: P2-0266. Delovno mesto: raziskovalec. Opis dela in nalog Program usposabljanja mladega raziskovalca se vsebinsko navezuje na prenos znanja (knowledge and technology transfer). Tema doktorske dizertacije bo določena v dogovoru z izbranim kandidatom. Delovne naloge: raziskovalno delo (izvedba, metodologija, oblikovanje vprašalnikov, vzorčenje, zbiranje in organizacija podatkov, obdelava in analiza podatkov, organizacija raziskovalnih srečanj), sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za domače in mednarodne projekte. Delovno mesto podrazumeva poznavanje: – konceptov prenosa znanja in tehnologije, – kvalitativne analize zbranih kvalitativnih podatkov, študije primerov in strukturiranih in polstrukturiranih intervjujev, fokusne skupine, – znanja, ki omogoča interdisciplinarni pristop k raziskovanju in – odlično znanje angleškega in vsaj še enega svetovnega jezika. Za razpisano prosto mesto je lahko izbran samo en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo glede na doseženo skupno oceno po kriterijih izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da izbrani kandidat odstopi oziroma zavrne mesto mladega raziskovalca, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno. Izbira je dokončna po obvestilu IRI UL Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS o rezultatih javnega razpisa. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Mladi raziskovalec (v nadaljevanju: kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva; – ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; – ali ima zaključen znanstveni magisterij; – opravljenih mora imeti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (najkasneje do 15. 9. 2010 mora diplomirati in imeti povprečje vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00); – starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1982); če je kandidat brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je kandidat izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka. Kandidati, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis. 4. Merila za ocenjevanje kandidatov so: – povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju ali povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na podiplomskem študiju (program znanstveni magisterij); – že zaključen znanstveni magisterij; – vpis na podiplomski študij (v akreditiran program v Sloveniji) za pridobitev znanstvenega naziva; – prejete nagrade oziroma priznanja; – objavljeni članki, kjer se upošteva avtorstvo ali soavtorstvo znanstvenih člankov; – sodelovanje pri raziskovalnem delu. 5. Čas financiranja Čas financiranja mladih raziskovalcev do doktorata znanosti je: – največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program (stari program); – največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani v 3. stopnjo bolonjskega študijskega programa (novi program). 6. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora vsebovati: 1. prijavni obrazec v celoti izpolnjen in podpisan (obrazec IRI_MR_2010_Priimek) in samostojne priloge: 2. dokazilo o izobrazbi: – fotokopijo diplome s prilogo k diplomi oziroma izjavo (obrazec IRI_MR_Izjava_3_2010_Priimek), da bo kandidat diplomiral ali predložil odločbo o priznanju diplome za namen nadaljevanja izobraževanja ali za namen zaposlitve v Sloveniji oziroma odločbo o nostrifikaciji diplome, pridobljene v tujini do vključno 15. 9. 2010, s tem, da mora biti potrdilo o opravljeni ali odločba o priznani ali nostrificirani tuji diplomi kandidata, ki je bil izbran, predloženo IRI UL najkasneje 15. septembra 2010; – ali potrdilo o vpisu na akreditiran podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva v Sloveniji; – ali dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju; 3. uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki mora vsebovati podatke o vseh izpitih in vajah na dodiplomskem študiju ali 2. stopnji bolonjskega študija; 4. fotokopijo osebnega dokumenta, kjer je razvidna letnica rojstva; 5. pisno izjavo kandidata (obrazec IRI_MR_Izjava_1_2010_Priimek), da se lahko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/2006 in spremembe: Uradni list RS, št. 5/07, št. 39/07, št. 23/09, št. 68/09 in št. 90/09); 6. pisno izjavo kandidata (obrazec IRI_MR_Izjava_2_2010_Priimek), da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev; 7. za kandidate, ki ne izpolnjujejo pogoja starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1982; če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto), pa tudi potrdilo o koriščenju porodniškega oziroma starševskega dopusta, potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti ali potrdilo o služenju vojaškega roka. Prijavi so lahko priložene še sledeče samostojne priloge: 8. dokazilo o doseženih nagradah in priznanjih; 9. dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov; 10. kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu. Kandidati morajo prijavo (identične dokumente) priložiti tudi v elektronski obliki na CD-ju. 7. Rok in način oddaje prijav Prijave s prilogami in CD z identičnimi dokumenti v elektronski obliki, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za kandidate za mladega raziskovalca v letu 2010 – Ne odpiraj« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri), kandidati pošljejo s priporočeno pošto na naslov: IRI UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Zadnji rok za oddajo popolnih prijav na javni razpis je petek, 30. 7. 2010. Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo upoštevane. 8. Rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni predvidoma do 14. 8. 2010. 9. Pritožbeni rok: kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ne bo izbran, ima pravico do vložitve pritožbe v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri na naslov: IRI UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, z oznako »Pritožba – Javni razpis za kandidate za mladega raziskovalca v letu 2010«. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za izbor. Nepravočasne in nepravilno označene pritožbe ne bodo upoštevane. 10. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta v času razpisa dosegljiva na spletni strani IRI UL do zaključka razpisa. 11. Dodatne informacije in opozorila Kandidati, ki bodo izbrani na tem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na razpis za vpis v podiplomske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2010/2011. Izbrani kandidati za mlade raziskovalce, ki se ne bodo vpisali v doktorski študijski program 3. stopnje do vpisnih rokov, ne bodo mogli skleniti pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z ARRS. Upoštevajte, da postopek priznavanja diplome pridobljene v tujini, po Zakonu o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04), lahko traja 2 meseca. Tujci, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo do 15. 9. 2010 imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji v skladu z zakonodajo RS. Vse dodatne informacije v zvezi z Javnim razpisom za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2010 lahko interesenti dobijo preko elektronske pošte: info@iri.uni-lj.si ali na tel. 01/24-18-597, vsak delovnik, med 9. in 11. uro, do zaključka razpisa. Razpisna dokumentacija: Prijavni obrazec (obrazec IRI_MR_2010_Priimek) Izjava št. 1 (obrazec IRI_MR_Izjava_1_2010_Priimek) Izjava št. 2 (obrazec IRI_MR_Izjava_2_2010_Priimek) Izjava št. 3 (obrazec IRI_MR_Izjava_3_2010_Priimek – k prijavi priložijo samo kandidati brez veljavne diplome) Potrdilo in ocenjevalni list (obrazec IRI_MR_PiOcL_2010; kandidati ga ne prilagajo k prijavi).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti