Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2991. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok, stran 8099.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09) in 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je župan Občine Kamnik dne 24. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se začne postopek priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/96 (v nadaljevanju: »sprememba in dopolnitev dela ZN«), po postopku in na način, ki ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ta sklep.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo spremembe in dopolnitve ZN
Pravna podlaga priprave spremembe in dopolnitve dela ZN je veljavna zakonodaja, Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990 - dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) in Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990, dopolnitev 2002 se je v delu območja K6 Utok funkcija spremenila v pretežno stanovanjsko. Iz Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000, dopolnitev 2002 izhaja, da je Zazidalni načrt K-6 Utok v namembnosti, kjer se je z zgoraj navedeno spremembo dolgoročnega in srednjeročnega plana, funkcija območja spremenila v pretežno stanovanjsko, neusklajen s prostorskimi sestavinami navedene spremembe. Izhajajoč iz navedenega je potrebno neusklajenost odpraviti.
3. člen
Območje spremembe in dopolnitve ZN
Sprememba in dopolnitev ZN se nanaša na celotno območje K-6 Utok, ki je določeno v Urbanistični zasnovi mesta Kamnik. Zaradi rešitev gospodarske javne infrastrukture se v spremembe vključi tudi vplivno območje.
4. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Sprememba in dopolnitev ZN K-6 Utok se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
- povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik,
- strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
- temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja,
- smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora,
- podatkov o geološkem in hidrološkem stanju terena,
- idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture.
Za območje urejanja se pripravi program opremljanja zemljišč za gradnjo.
Kolikor se med postopkom priprave spremembe in dopolnitve ZN K-6 Utok ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se le-te pripravijo med samim postopkom.
Ukrepi in posegi za varovanje okolja bodo določeni z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
5. člen
Roki za pripravo spremembe in dopolnitve dela ZN
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN K-6 Utok in njegovih posameznih faz
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Faza          |Nosilec     |Rok        |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Sklep o pričetku    |župan, občina  |7 dni       |
|postopka in objava v  |         |          |
|Uradnem listu RS    |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Izdelava osnutka    |izvajalec    |60 dni po uvedbi  |
|            |         |postopka      |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Pridobivanje smernic  |občina      |30 dni po izdelavi |
|            |         |osnutka      |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Pridobitev mnenja glede |MOP na podlagi  |30 dni po izdelavi |
|CPVO          |vloge občine   |osnutka      |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Dopolnitev osnutka   |izvajalec    |15 dni po prejetju |
|            |         |vseh smernic    |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in   |občina      |30 dni po     |
|javna obravnava, 1.   |         |potrditvi     |
|obravnava na OS     |         |dopolnjenega    |
|            |         |osnutka      |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Stališča do pripomb   |izvajalec,    |7 dni po koncu   |
|            |občina      |javne razgrnitve  |
|            |         |in razprave    |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Izdelava predloga    |izvajalec,    |15 dni po     |
|            |občina      |potrditvi     |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Pridobivanje mnenj   |občina      |30 dni po izdelavi |
|            |         |predloga      |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|2. obravnava in sprejem |OS z odlokom   |30 dni po prejetju |
|            |         |vseh mnenj     |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|Objava odloka      |         |30 dni po sprejemu |
+------------------------+-----------------+-------------------+
6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta bremenijo pobudnika sprememb in dopolnitev ZN.
7. člen
Nosilci urejanja prostora
- Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
- Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana
- Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik
- Krajevna skupnost Kamnik Center, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
- Krajevna skupnost Kamnik Novi trg, Pot v Rudnik 11, 1240 Kamnik
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
- Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
- Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj.
Kolikor se tekom postopka utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno nujno upoštevati.
8. člen
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2008-5/1
Kamnik, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti