Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2976. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju, stran 8081.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena, v povezavi s 97. in 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09), in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 34. seji dne 29. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju
1. člen
(splošne določbe)
V skladu s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01) se s projektom, ki ga je pod številko Š - 56/09 izdelal AR Projekt d.o.o., nadomesti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok I (Uradni list RS, št. 69/09).
2. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje OPPN za območje kompleksa I. gimnazije v Celju se nanaša na celotno ureditveno območje I. gimnazije v Celju, ki zajema parcele 1210, 1211, 1212, 1213 in 1214, vse k.o. Celje, skladno z grafičnim listom številka 4.
Na njem se načrtuje gradnja telovadnice s podkletitvijo za potrebe parkiranja, veznega objekta med obstoječo šolo in novo telovadnico, spremembo ureditve zunanjega športnega igrišča, gradnjo dvigala ob šoli, namestitev primerno oblikovanih nadstreškov nad glavnim in stranskimi vhodi v šolo, spremembo namembnosti obstoječe telovadnice in postavitev ograje okoli zunanjega športnega igrišča in telovadnice.
3. člen
(usmeritve in pogoji za gradnjo in zunanje ureditve)
(1) A - telovadnica:
Telovadnica je načrtovana na SZ strani šolskega objekta in posega delno na dvorišče, delno na zunanje športno igrišče tako, da ohranja uvoz iz Malgajeve ulice in se višinsko prilagaja obstoječi višinski koti dvorišča, ki znaša 237.78 m. Ob Malgajevi ulici SZ fasado omejuje GM - gradbena meja je črta, ki je objekt ne sme presegati. Tlorisni gabarit telovadnice je 33.85-37.50 x 45.50 m, kar zagotavlja vadbo na treh igriščih hkrati, izvedbo tribun in galerije, garderob in servisnih prostorov.
Parter telovadnice +/- 0,00 je zaradi poplavne varnosti dvignjen na koto 238,80 m nadmorske višine. Zaradi dviga kote se sprosti večja podkletena površina, ki je primerna za parkirne prostore. Kota kleti je -3,30 m = 235,50. Kletna etaža se mora izvesti kesonsko.
Potrebna je prilagoditev uvoza v garažo tako, da ne bo prišlo do poplavljanja kletnih prostorov. Konstrukcija telovadnice je iz obodnih AB stebrov. Največja višina objekta (enokapne strehe s padcem v smeri šole) znaša cca 13,00 m nad koto tlaka telovadnice, ki je na višini 238,80 m.
Oblikovanje fasad mora biti zaradi mase objekta členjeno in razgibano v smislu sodobnega oblikovanja z uporabo kombinacije sodobnih materialov - beton, les, steklo v barvah naravnih tonov. Priporoča se uporaba sekundarne fasade in senčil. Streha naj bo pokrita s temno kritino, na strehi je dovoljena uporaba solarnih panelov.
(2) B - vezni objekt (povezovalni hodnik):
Vezni objekt predstavlja povezavo med novo telovadnico in šolo in je dvoetažen kar zagotavlja povezavo preko kleti šole, v zgornji etaži pa so predvideni kabineti in pomožni šolski prostori. Tlorisni gabarit je 5.10-7.50 x 11.50 m, višina od kote tlaka do venca ravne strehe pa znaša 7,70-8,70 m. Oblikovno in v materialih ter v barvi, predvsem pa po višini, se mora vezni objekt razlikovati od telovadnice tako, da bo oblikovno ločen od telovadnice. Sicer pa bosta objekta predstavljala dve ločeni stavbni masi, ki se zajedata druga v drugo, predstavljata pa celoto. Kota + / - 0,00 veznega hodnika je zaradi poplavne varnosti dvignjena na koto 238,80 m. V primeru izvedbe delne kletne etaže veznega hodnika zaradi komunikacije med kletjo in pritličjem se le-ta izvede kesonsko.
(3) C - zunanje športno igrišče:
Zunanje športno igrišče je potrebno v celoti preurediti, oziroma prestaviti v smeri proti SZ, saj se v obstoječe igrišče zajeda načrtovana telovadnica. Zunanje igrišče predstavljajo tekaška proga, igrišča za rokomet, košarko in odbojko, ki bodo asfaltirana, skakališče za skoke, prostor za met krogle ter morebitni dodatni vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem. Okolico je potrebno ozeleniti, v čim večji meri je potrebno ohraniti drevje, oziroma ga nadomestiti z novim.
(4) D - nadstrešek:
Nad glavnim vhodom (tudi ob stranskih vhodih) v gimnazijo je mogoče ob pogojih pristojne službe za varovanje kulturne dediščine namestiti oblikovno primeren nadstrešek.
(5) E - dvigalo:
Na dvoriščni strani je ob šoli mogoče zgraditi dvigalo v transparentni izvedbi in pogojih pristojne službe za varovanje kulturne dediščine. Pri izgradnji dvigala je potrebno upoštevati koto poplavne varnosti dvignjeno na koto 238,80 m. Pri izvedbi povezave s kletno etažo obstoječe šole se le ta izvede kesonsko.
(6) F - sprememba namembnosti obstoječe telovadnice:
Obstoječa telovadnica bo po izgradnji nove namenjena delno za športne aktivnosti - plesne delavnice, delno za učilnice in pomožne prostore. Obstoječa telovadnica je nad zunanjo koto dvorišča dvignjena za 0,66 m na koto 238,42 m. Na obstoječem objektu I. gimnazije je potrebno izvesti omilitvene ukrepe za preprečevanje škode zaradi morebitnih poplav. Pritlična okna in vhodna vrata je potrebno zatesniti, na vtoke v meteorno kanalizacijo pa namestiti tesnilne balone.
(7) G - ograja:
Območje zunanjih športnih igrišč in telovadnice I. gimnazije v Celju je mogoče ograditi v smislu rekonstrukcije ograje, ki je v preteklosti že ograjevala šolski kompleks in je delno še ohranjena kot oporni zidec z vmesnimi zidanimi oporniki. Ograja se lahko v takšni obliki ponovi, pri čemer se načeloma izpusti višinsko poudarjene vmesne opornike. Elementi ograje se izvedejo v vertikalni kovani ali pocinkani izvedbi s horizontalnimi pritrditvenimi podporniki, enostavne oblike in nevtralne barve. Celotna višina ograje, vključno z opornim zidcem, je lahko od 1,5 do 1,7 m, odmik ograje od pločnikov mora biti praviloma 0.50 m. Oporni zidec okoli obstoječega kompleksa gimnazije se ohrani in ne nadgradi s kovinsko ograjo. V enaki izvedbi naj bodo tudi dvoriščna drsna vrata, ki bodo nadomestila sedanjo rampo. Zaradi poplavne varnosti je potrebno ograjo oblikovati tako, da bo možna propustnost le te ob visokih vodah.
(8) H - gimnazijsko poslopje:
Objekt I. gimnazije v Celju predstavlja objekt, ki je zavarovan kot kulturna dediščina znotraj arheološkega najdišča Celja, ki je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86 in Uradni list RS, št. 1/92) razglašeno za kulturni spomenik. Na objektu se dovoljuje vzdrževanje objekta (skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost oziroma njenimi spremembami), rekonstrukcija, sprememba namembnosti za potrebe šolskih in spremljajočih dejavnosti. Na zunanjih lastnih površinah je možna postavitev začasnih objektov za potrebe prireditev ter urbane opreme, z izjemo kioskov in obešank na drogovih javne razsvetljave.
Prav tako se obstoječemu kompleksu I. gimnazije Celje daje možnost izvedbe ukrepov za zmanjšanje stopnje poplavne ogroženosti v primeru visokih voda.
4. člen
(zasnova rešitev prometne, komunalne in druge gospodarske infrastrukture)
(1) Dovozi in dostopi ter parkiranje
Dovozni priključek do obravnavanega območja (dvorišča na SZ strani) je izveden iz Malgajeve ulice in se ohranja. Preko obstoječega dovoznega priključka se preko rampe izvede tudi uvoz v predvideno kletno etažo. Dvorišče je asfaltirano, namenjeno dostavi in kolesarnici ter dijakom in se ob izgradnji telovadnice v večji meri ohranja. Od ulice je ločeno z rampo, ki se v končni fazi nadomesti z drsnimi vrati v enaki izvedbi in obliki kot ograja.
Glavni vhod v šolo je iz platoja na JV strani, stranska vhoda pa iz dvoriščne strani in iz Trubarjeve ulice. Telovadnica bo s šolo povezana z veznim objektom, požarno stopnišče telovadnice je predvideno na SZ strani ob Malgajevi ulici.
(2) Vodovod
Obravnavano območje se oskrbuje z vodo iz obstoječega javnega vodovoda LŽ Φ80 mm ob Malgajevi ulici in obstoječega vodovoda LŽ Φ80 mm ob Trubarjevi ulici. Za potrebe telovadnice se izvede nov povezovalni vodovod dimenzij najmanj 80 mm med obstoječima vodovodoma. Vodovod je potrebno vgraditi najmanj 1,20 m pod koto terena. Obstoječi vodovodi so del Osrednjega vodovodnega sistema Celja.
(3) Kanalizacija
Na obravnavanem območju je delno zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Odvod fekalnih vod za potrebe načrtovane telovadnice se spelje v javni kanal 105001 preko revizijskega jaška št. 8 ali preko priključka v javni kanal št. 105008. Greznica se opusti, izprazni, dezinficira in zasuje. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
Meteorne vode s strehe načrtovane telovadnice se speljejo v zadrževalni bazen, preliv meteornih vod pa v javno kanalizacijo. V javno kanalizacijo se odvajajo vode, ki morajo ustrezati Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/04) ter Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
(4) Električno omrežje
Elektrika za napajanje predvidene telovadnice je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah v TP Glazija. Na obravnavanem območju potekata srednje in nizkonapetostna podzemna voda, ki se delno preuredita.
(5) Telefonsko omrežje
Na obravnavanem območju po podatkih Telekoma Slovenije ni javnega TK omrežja.
(6) Plinovodno omrežje
Na obravnavanem območju je izgrajeno plinovodno omrežje in priključni plinovodi, ki potekajo ob Malgajevi in Trubarjevi ulici. Objekt I. gimnazije v Celju ima izveden hišni priključni plinovod DN 80 na zahodni strani, od koder je mogoče izvesti priključek za potrebe telovadnice.
(7) Odpadki
Za odpadke ima I. gimnazija v Celju že izvedeno zbirno mesto na obstoječem dvorišču.
5. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanja narave ter varstvo kulturne dediščine)
(1) Varstvo pred hrupom
Območje OPPN za kompleks I. gimnazije v Celju sodi v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 15/05) v III. stopnjo varstva pred hrupom. Izgradnja telovadnice ne bo poslabšala bivalnih pogoje bližnje stanovanjske soseske, saj se bo športna vzgoja odvijala v objektu, zunanje športno igrišče je ob pločnikih zasajeno z grmovnicami in drevjem, športna vzgoja se odvija le ob delavnikih in v dnevnem času.
(2) Ohranjanje narave in kulturne dediščine
Obravnavano območje se nahaja na območju enote kulturne dediščine Celje - Prva Gimnazija (EŠD 27447) in prav tako v zavarovanem arheloškem najdišču Celje - Arheološko najdišče Celje (EŠD 56), ki je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86 in Uradni list RS, št. 1/92) razglašeno za kulturni spomenik.
Ob izkopu gradbene jame za parkirni prostor in telovadnico je potrebno izvajanje predhodnih arheoloških raziskav - arheološko dokumentiranje ob gradnji. Za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine.
Pred ostalimi posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa za urejanje prostora ter zavoda, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
V čim večji meri naj se ohrani drevje in grmovnice, ki obkrožajo zunanje športno igrišče ob obeh ulicah, prav tako tudi drevje, ki meji na stanovanjsko sosesko na zahodni strani oziroma ga nadomestiti z novim.
(3) Osončenje
V zimskih mesecih bo načrtovana telovadnica v opoldanskih urah za krajše obdobje osenčila spodnje etaže stanovanjskih blokov ob Malgajevi ulici.
6. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri umeščanju objektov v prostor mora biti upoštevan Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07) in zagotovljen varen odmik ljudi in premoženja, odmik med objekti ali potrebne protipožarne ločitve ter omogočen dostop in dovoz do delovnih površin za intervencijska vozila. Na obravnavanem območju so zagotovljeni viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06) se pri pripravi projektne dokumentacije PGD zahteva izdelava študije požarne varnosti.
Ureditveno območje OPPN za območje kompleksa I. gimnazije v Celju leži v območju, ki je ob visokih vodah vodotoka Savinje do izvedbe protipoplavnih ukrepov lahko poplavljeno. Kota terena načrtovane telovadnice bo na koti obstoječega dvorišča - to je na 237,78 m.
Za predvideni poseg je bilo potrebno izdelati Hidrološko-hidravlične presojo, projekt št. 09/09, Celje maj 2009, ki ga je izdelalo podjetje HIDROSVET d.o.o. iz Celja, skladno z »Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), v nadaljevanju Uredba. Vsi ukrepi v njem se morajo pri načrtovanju upoštevati.
Iz projekta je razvidno:
- Načrtovani zasip depresije na območju zunanjih igrišč in predvidenega objekta športne dvorane za 30 cm bo zmanjšal razred poplavne in erozijske nevarnosti iz višjega v srednji razred nevarnosti. Ob zasipu depresije je gradnja športne dvorane na podlagi Uredbe dovoljena.
- S predlaganim dvigom kote objekta športne dvorane na koto + / - 0.0 = 238,80 m n. v. zagotovimo poplavno varnost objektu telovadnice pred visokimi vodami Savinje z več kot 100-letno povratno dobo. Razred poplavne ogroženosti se spremeni v razred območje preostale nevarnosti.
- Zaradi dviga kote +/- objekta telovadnice je možno pod telovadnico izvesti kletno etažo za potrebe parkiranja s koto tal na koti 235,50 m. Zaradi poplavne nevarnosti mora biti gradnja izvedena v kesonski izvedbi, uvoz v klet pa prilagojen tako, da ne bo prišlo do poplavljanja kletnih prostorov.
- Na obstoječem objektu I. Gimnazije so predvideni omilitveni ukrepi za preprečevanje škode zaradi morebitnih poplav. Zatesniti je potrebno pritlična okna in vhodna vrata. Na vtokih v meteorno kanalizacijo je potrebno namestiti tesnilne balone.
(2) Varstvo voda
Ureditveno območje OPPN za območje kompleksa I. gimnazije v Celju leži v območju, ki je ob visokih vodah vodotoka Savinje do izvedbe protipoplavnih ukrepov lahko poplavljeno. Kota terena načrtovane telovadnice bo na koti obstoječega dvorišča - to je na 237,78 m.
Na obravnavanem območju je delno zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Odvod fekalnih vod za potrebe načrtovane telovadnice se spelje v javni kanal 105001 preko revizijskega jaška št. 8 ali preko priključka v javni kanal št. 105008. Greznica se opusti, izprazni, dezinficira in zasuje. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
Meteorne vode s strehe načrtovane telovadnice se speljejo v zadrževalni bazen, preliv meteornih vod pa v javno kanalizacijo. V javno kanalizacijo se odvajajo vode, ki morajo ustrezati Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/04) ter Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
7. člen
(dopustna odstopanja od gabaritov, lege ter infrastrukturnih objektov)
Dopustna odstopanja gabaritov telovadnice in veznega objekta so 1,00 m od predlaganih dimenzij v tlorisu in 0,50 m pri višini obeh objektov. Obvezno je upoštevanje GM - gradbene meje, ki je telovadnica v smeri proti Malgajevi ulici ne sme presegati.
Pri izvedbi komunalne, prometne in energetske infrastrukture ter zunanjih ureditev so mogoča dopustna odstopanja zaradi izboljšanja tehničnih in strokovnih rešitev ob pogoju, da so te rešitve usklajene z upravljavci le-teh in da ne vplivajo na sosednja zemljišča in ne poslabšujejo bivalnih pogojev sosedov. V skladu s soglasjem upravljavca pločnikov je lahko odmik ograje od roba pločnika tudi manjši.
8. člen
(etapnost izvedbe)
Ureditveno območje OPPN za območje kompleksa I. gimnazije v Celju je mogoče izvajati etapno glede na potrebe po gradnji in ob pogoju realizacije takšnega dela komunalne, prometne in energetske infrastrukture, ki bo zagotavljala funkcioniranje načrtovanih objektov.
V I. fazi se izvede ureditev zunanjih športnih igrišč in telovadnice s potrebno komunalno infrastrukturo, ostali načrtovani objekti in ureditve predstavljajo kasnejše faze izgradnje.
9. člen
(parcelacija)
Ureditveno območje OPPN za območje kompleksa I. gimnazije v Celju zajema celotno območje I. gimnazije v Celju in sicer parcele: 1210, 1211, 1212, 1213 in 1214, vse k.o. Celje, skladno z grafičnim delom, list št. 4.
10. člen
(končne določbe)
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje in Upravne enote Celje.
11. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok I (Uradni list RS, št. 69/09).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2010
Celje, dne 29. junija 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti