Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2972. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, stran 8076.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 112/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 109/09), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08 in 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 - popr. in 76/08 - ZIKS-1C, 108/09 in 109/09 - odl. US), 5. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 6. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 3. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08 in 99/08) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 26. redni seji dne 7. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) se besedilo drugega odstavka 5. člena spremeni tako, da se za besedo »določeno« dodata besedi »Medobčinski inšpektorat -«.
2. člen
V 16. točki prvega odstavka 8. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»16. vodenje evidenc, pripravo programov, poročil, poslovnih načrtov in poročil o izvajanju javne službe v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi,«.
V prvem odstavku 8. člena se za 16. točko doda nova 17. točka, ki se glasi:
»17. izdajo projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam, smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,«.
V prvem odstavku 8. člena odloka dosedanja 17. točka postane 18. točka.
3. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporabnik brez predhodnega pisnega soglasja izvajalca ne sme prestaviti, zamenjati, popravljati, ukiniti ali na kakršenkoli drug način posegati ali dopustiti nepooblaščen poseg oziroma drugačno nepooblaščeno ravnanje v vodovodni priključek, vključno z obračunskim vodomerom.«
4. člen
Besedilo prvega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo skladno s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, s programom oskrbe s pitno vodo, ki mora vsebovati podatke, določene s podzakonskim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, zagotavljati skladnost s standardi in zdravstveno ustreznost pitne vode in ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost pitne vode.«
5. člen
V 26. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Izvajalec javne službe mora na poziv občine najpozneje v roku osem dni od prejema poziva občini brezplačno posredovati podatke iz evidenc, ki jih je dolžan voditi.«
6. člen
Peta alineja prvega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- če posega v vodovodni priključek ali v obračunski vodomer v nasprotju z določbami tega odloka;«.
7. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec mesečno izstavi račun, na katerem morajo biti ločeno prikazani omrežnina, vodarina in stroški vodnih povračil, račun pa mora vsebovati tudi druge elemente, določene z zakonom ali podzakonskimi predpisi.«
8. člen
Besedilo prvega odstavka 47. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora, razen če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače, pred predložitvijo predlagane nove cene v potrditev občinskemu svetu pridobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva k predlagani ceni.«
9. člen
V prvem odstavku 51. člena se črta številka »5« in se nadomesti s številko »3«.
10. člen
V 53. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Koncesionar je dolžan ves čas od začetka do prenehanja trajanja koncesijskega razmerja in tudi v času morebitnega izvajanja javne službe do pridobitve novega koncesionarja imeti v najemu vso potrebno infrastrukturo - objekte in naprave, nepremičnine in premičnine za izvajanje dejavnosti v okviru te koncesije, in sicer tako obstoječo, kot tisto, pridobljeno ali obnovljeno v času trajanja koncesijskega razmerja, v lasti koncedenta, zanjo skleniti zavarovalne pogodbe s klavzulo, da je pogodba sklenjena v korist Občine Brežice in plačevati najemnino.«
11. člen
Druga alineja 57. člena se črta.
12. člen
V tretji alineji prvega odstavka 61. člena se besedi »naravoslovno tehnične« nadomestita z besedilom »naravoslovne, tehnične«.
V osmi alineji prvega odstavka 61. člena se za besedo »času« doda besedilo »pri čemer mora biti v primeru intervencije na območju intervencije najmanj ena delovna ekipa v roku ene ure po sporočeni zahtevi za intervencijsko posredovanje;«.
V prvem odstavku 61. člena se v trinajsti alineji pika nadomesti z vejico in se doda štirinajsta alineja, ki se glasi:
»- da predloži program oskrbe s pitno vodo, sestavljen v skladu z zahtevami podzakonskega predpisa o oskrbi s pitno vodo in poslovni načrt.«
13. člen
Črtajo se določbe tretje, četrte in šeste alineje prvega odstavka 64. člena.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-46/2007
Brežice, dne 7. junija 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti