Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Št. 11010-1/2010 Ob-4424/10 , Stran 1771
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa za študente, ki niso v rednem delovnem razmerju in niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 2. Pogoji prijave Štipendije se lahko podelijo študentom: 1. ki se zavežejo po končanem študiju opravljati vzgojno-izobraževalno delo na področju športa ter se zavežejo zaposliti pri delodajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje programov panožnih športnih šol ali drugih programov, ki jih vodi ministrstvo oziroma pri drugih delodajalcih na področju športa ali bodo, v soglasju z ministrstvom, opravljali delo kot zasebni športni delavci, 2. tretjega in četrtega letnika štiri letnih študijskih programov športne smeri oziroma tretjim letnikom triletnega programa športne smeri ter absolventom, 3. za dodiplomski študij v tujini, če v Sloveniji ni ustreznega študijskega programa, 4. na podlagi izjave izvajalcev letnega programa športa, da jih bodo po končanem študiju redno zaposlili ali pa bodo opravljali delo kot zasebni športni delavci najmanj za čas prejemanja štipendije, 5. na podlagi pozitivnega mnenja pristojne nacionalne panožne športne zveze, 6. ki niso v rednem delovnem razmerju in niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje, 7. ki so državljani Republike Slovenije. 3. Merila za izbor Posamezne vloge se ocenjuje po merilih iz naslednje preglednice: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podlaga za ocenjevanje Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2010. S podatki razpolaga ministrstvo. Deficitarnost: upošteva se štipendiste, pripravnike in trenerje v programih panožnih športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo. Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi svojih evidenc. Letnik študija: se ugotavlja na podlagi potrdila o vpisu, ki ga predloži kandidat za štipendijo. Smer študija in študijski uspeh: se ugotavlja na podlagi potrdila o opravljenih izpitih, ki ga predloži kandidat za štipendijo. Izkušnje: podatke o kategorizaciji poda kandidat za štipendijo v prijavi na javni razpis, ministrstvo pa te podatke preverja na podlagi seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora trajati najmanj eno leto, v obdobju petih let pred prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje kandidata za štipendijo se ugotavlja na podlagi potrdila in priporočila pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za štipendijo. Potrdilo mora predložiti kandidat za štipendijo. Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je seštevek pripadajočih točk po vseh merilih. Izbere se štipendiste, katerih vloge so bile ocenjene z večjim številom točk. Izbere se lahko največ dva štipendista iz posamezne športne panoge. 4. Okvirna višina sredstev: v letu 2010 ministrstvo razpisuje in bo podelilo, v skladu s pogoji in merili iz javnega razpisa, največ 5 štipendij v okvirno skupnem znesku 12.600 EUR, od tega 2.100 EUR za leto 2010 in 10.500 EUR v letu 2011. Pravica porabe so v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2010 zagotovljena v proračunu za leto 2010 na proračunski postavki 7159 Strokovne in razvojne naloge v športu, konto 4117 (Štipendije). 5. Višina štipendije: višino štipendij se določi v skladu z 11. do 13. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa in je odvisna od študijskega uspeha, kraja bivanja in stroškov izobraževanja. 6. Čas štipendiranja: v skladu s 15. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa. 7. Postopek prijave Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije za delovanje na področju športa” (obrazec MŠŠ – 10 Obr. 7), ki ga kandidati lahko dobijo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si/ ali vsak delavnik na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, Ljubljana. Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila: 1. izjavo izvajalca letnega programa športa, da bo s štipendiranjem po dokončanju študija sklenil ustrezno pogodbo o izvajanju trenerskega dela še za najmanj za obdobje enega leta, 2. potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija, smer študija in izbirni predmet, 3. potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu kandidata za štipendijo in mnenje o kandidatu za štipendijo, 4. fotokopijo bančne kartice kandidata za štipendijo, 5. kratek življenjepis. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka 1. oktobra 2010. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport. Vloga za financiranje kadrovske štipendije na področju športa mora biti predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica mora biti označena z »Ne odpiraj-Štipendije v športu (11010-1/2010)«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan polni naslov izvajalca. Vloge, ki ne bodo dospele pravočasno in ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo s sklepom izločene iz nadaljnjega postopka. Predviden pričetek štipendiranja je mesec oktober 2010. 8. Postopek izbora Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku prijave. Kandidati za štipendijo bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka roka prijave. Na podlagi sklepa bodo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju za delovanje na področju športa izvajalec letnega programa športa, štipendist in ministrstvo sklenili pogodbo o štipendiranju, ki bo urejala medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in štipendistom. Vsa dodatna pojasnila glede javnega razpisa kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, tel 400-54-71 (Dušan Hauptman).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti