Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

Ob-4402/10 , Stran 1786
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 2. Predmet prodaje: parc. št. 1528/43, gozd, v izmeri 9365 m2, parc. št. 1528/45, gozd, v izmeri 6480 m2, obe k.o. Grčarice, pripisane pri vložku št. 445; parc. št. 1944/1, dvorišče, v izmeri 798 m2, parc. št. 1945/1, dvorišče, v izmeri 1063 m2 in parc. št.*121, stavbišče, v izmeri 343 m2, vse k.o. Grčarice, pripisane pri vložku št. 372 (kompleks se prodaja v celoti). Nepremičnina pod točko 2. ima status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišče nahaja v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišče je komunalno opremljeno z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po podatkih upravljalca, zaradi majhnega pritiska in pretoka, ni možen direkten priklop; preko zemljišča poteka tudi TK omrežje v podzemni izvedbi. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 227.417,40 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR. Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 27. julija 2010, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. 8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 9. Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Brigita Košmrlj, tel. 01/837-20-30. 11. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejše od 30 dni oziroma identifikacijski dokument (fizične osebe), – overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo. 13. Pravila javne dražbe: – nepremičnina pod točko 2. se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na dodano vrednost, nosi kupec, – javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu RS in na uradni spletni strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti