Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3047. Ukaz o odprtju Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju
3048. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3115. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

SODNI SVET

3049. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 16. junija 2010

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3050. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
3051. Splošni akt o posredovalnem postopku med udeleženci v poštni dejavnosti
3052. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij
3053. Letno poročilo Fiskalnega sveta 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3054. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

OBČINE

Ajdovščina

3055. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
3056. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina
3057. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina
3058. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve

Celje

3059. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje

Črenšovci

3060. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci
3061. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci

Idrija

3062. Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija
3063. Odlok o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija
3064. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino
3065. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
3066. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija
3067. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kozje

3068. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Kozje
3069. Odlok o delovnih telesih občinskega sveta

Lendava

3070. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava
3071. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Lendava

Metlika

3072. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika
3073. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika
3074. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2010

Miren-Kostanjevica

3075. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2009
3076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010
3077. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu za leto 2010
3078. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Novo mesto

3079. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto

Rogaška Slatina

3080. Odlok o razglasitvi Vile Zlatorog za kulturni spomenik
3081. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Slovenska Bistrica

3082. Statut Občine Slovenska Bistrica
3083. Poslovnik občinskega sveta

Slovenske Konjice

3084. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije s toploto na območju Občine Slovenske Konjice
3085. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na geografskem območju mesta Slovenske Konjice
3086. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja lokalnih cest ter drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice
3087. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Slovenske Konjice
3088. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenske Konjice
3089. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Slovenske Konjice
3090. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Obrtne cone Slovenske Konjice«
3091. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3092. Tehnični pravilnik o standardu vzdrževanja in obnovah lokalnih cest in javnih poti
3093. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov v Občini Slovenske Konjice
3094. Tržni red na tržnici v Slovenskih Konjicah

Škofja Loka

3095. Sklep o cenah posebnih storitev

Trebnje

3096. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«

Vipava

3097. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vitanje

3098. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Vitanje
3099. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje
3100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Vitanje
3101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje
3102. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje
3103. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vitanje
3104. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Žalec

3105. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec
3106. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta OŠ Griže s telovadnico in vrtcem
3107. Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec
3108. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II
3109. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2010
3111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
3112. Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
3114. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1742/3, k.o. Gotovlje, parc. št. 1742/4, k.o. Gotovlje in parc. št. 1743/2, k.o. Gotovlje

POPRAVKI

3116. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pogojih pristopa Republike Slovenije h Konvenciji o organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (MSPKOGS)
76. Zakon o ratifikaciji Konvencije o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Dopolnilnih protokolov št. 1 in 2 h Konvenciji (MKOGSR)
77. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu pravice do organiziranja in postopkih za določitev pogojev zaposlitve v javnem sektorju (Konvencija MOD št. 151) (MKVPO)
78. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi strani o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju (MESZATRS)
79. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o podpori in zaščiti investicij in o njegovem prenehanju (BCZPZIA)

Vlada Republike Slovenije

80. Uredba o ratifikaciji Konvencije o centraliziranem carinjenju v zvezi z razporeditvijo nacionalnih stroškov zbiranja, ki se zadržijo, kadar se tradicionalna lastna sredstva dajo na razpolago proračunu EU
81. Uredba o ratifikaciji Pogodbe o finančni podpori Sekretariatu CEFTA
82. Sklep o objavi besedila Interlakenske deklaracije, ki jo je sprejela Konferenca na visoki ravni o prihodnosti Evropskega sodišča za človekove pravice, v Interlaknu 19. februarja 2010

Ministrstvo za zunanje zadeve

83. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o privilegijih, imunitetah in ugodnostih, ki se podeljujejo organizaciji
84. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladih
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti