Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3118. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-B)
3119. Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR)
3120. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-J)
3121. Avtentična razlaga prvega odstavka 16.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo) – ORZSKZ16

Sklepi

3122. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki je bil 6. junija 2010
3123. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra za gospodarstvo
3124. Sklep o razrešitvi viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije
3125. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije
3126. Sklep o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednika in namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Drugi akti

3117. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Rb2010)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3127. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3128. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

MINISTRSTVA

3129. Pravilnik o izbiri izvajalcev kontrol na kraju samem
3130. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu
3131. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali
3132. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2010

SODNI SVET

3133. Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
3135. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2010

OBČINE

Brezovica

3136. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako območja urejanja VS 10/10-1 Vnanje Gorice

Brežice

3137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
3138. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010
3139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice

Dobrova-Polhov Gradec

3140. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010

Medvode

3141. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode
3142. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode
3143. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Radeče

3144. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Radeče
3145. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Radeče

Ravne na Koroškem

3146. Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem

Slovenj Gradec

3147. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 – »Krnice2« – del

Vrhnika

3148. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010
3149. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2010
AAA Zlata odličnost