Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3140. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010, stran 8544.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/2008) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 20. redni seji dne 30. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            V EUR
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         Proračun
                            2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     7.790.404
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           5.713.084
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      5.144.134
   700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       4.629.824
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE            363.910
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     150.400
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    568.950
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD     119.700
   PREMOŽENJA
   711 TAKSE IN PRISTOJBINE             3.800
   712 DENARNE KAZNI                37.400
   713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV   107.700
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          300.350
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)       114.000
   720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    50.000
   722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN       64.000
   NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
73  PREJETE DONACIJE (730+731)            1.000
   730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV      1.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740)          1.962.320
   740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      1.962.320
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        11.272.223
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     2.058.890
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     270.030
   401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO     37.876
   VARNOST
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       1.730.119
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI             0
   409 REZERVE                   20.865
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      1.817.780
   410 SUBVENCIJE                 19.500
   411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        1.322.840
   GOSPODINJSTVOM
   412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM    191.124
   IN USTANOVAM
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI       284.316
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         7.205.314
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    7.205.314
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)         190.239
   431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN     187.739
   FIZIČ. OSEBAM
   432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM     2.500
   UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  –3.481.819
   II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
   ODHODKI)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          0
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)            2.500.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      3.481.819
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
XI.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU      981.819
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2010
Dobrova, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.