Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3149. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2010, stran 8549.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na 30. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E L E T N E G A N A Č R T A
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2010
V Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2010 se pod rubriko PRODAJA črta P3 v ocenjeni vrednosti 6.864,00 EUR, pod rubriko ODKUPI pa spremeni znesek na O6 s 45.000 EUR na 12.000 EUR, na O15 s 36.000 EUR na 6.000 EUR in na O20 z 31.500 EUR na 1.500 EUR.
Pri nakupu zemljišč KS Bevke, in sicer zemljišč parc. št. 1354/1 in 1354/2, obe k.o. Blatna Brezovica se znesek »2.000 EUR« nadomesti z zneskom »2.300 EUR«.
Besedilo »KS Drenov Grič - Lesno Brdo je predvidela prodajo (ca. 128 m2) in menjavo (ca. 15 m2) zemljišča parc. št. 1554/1, k.o. Velika Ligojna v višini 8.000 EUR (prodaja) oziroma 1.000 EUR (menjava).« se nadomesti z besedilom: »KS Drenov Grič - Lesno Brdo je predvidela prodajo zemljišča parc. št. 1554/1, k.o. Velika Ligojna v višini 16.960 EUR in nakup zemljišča parc. št. 1554/8 k.o. Velika Ligojna v višini 3.520 EUR.«.
Za prejšnjim odstavkom se doda besedilo: »KS Verd je predvidela nakup zemljišča parc. št. 2/0 in del parc. št. 20/1, obe k.o. Verd v višini 2.000 EUR.«
Pri Prihodkih od prodaje stavb se v prvem odstavku znesek »300.000 €« nadomesti z zneskom »260.000 EUR«. Črta se drugi odstavek: »Občina Vrhnika planira v letu 2010 prodajo objekta na naslovu Tržaška cesta 24, Vrhnika. Objekt stoji na zemljišču parc. št. 2053/9 k.o. Vrhnika. Prihodek od prodaje objekta v površini 670 m2 je načrtovan v višini 450.000,00 EUR.«.
Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2010 so sestavni del Rebalansa proračuna Občine Vrhnika za leto 2010.
Letni načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis in se uporablja za leto 2010.
Št. 410-83/2009(4-01)
Vrhnika, dne 9. julija 2010
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.