Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3129. Pravilnik o izbiri izvajalcev kontrol na kraju samem, stran 8532.

Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o izbiri izvajalcev kontrol na kraju samem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa:
– strokovne, prostorske, tehnične in organizacijske pogoje za opravljanje kontrol na kraju samem;
– pogoje in merila za izbor izvajalcev kontrol na kraju samem;
– pogoje glede izvajanja kontrol na kraju samem ter
– način oblikovanja cen kontrol na kraju samem.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
(1) izvajalec kontrol na kraju samem (v nadaljevanju: izvajalec) je pravna ali fizična oseba, ki jo z odločbo v upravnem postopku izbere Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) in izvaja kontrole na kraju samem v skladu s tem pravilnikom;
(2) prijavitelj je oseba, ki se prijavi na javni razpis za izbiro izvajalca;
(3) projektna pisarna je pisarna, ki organizira in vodi izvedbo nalog za posamezen sklop kontrol iz 3. člena tega pravilnika.
3. člen
(sklopi kontrol na kraju samem)
(1) Izvajalec lahko izvaja kontrole v okviru 1., 2. ali obeh sklopov, ki sta opredeljena v drugem in tretjem odstavku tega člena.
(2) Izvajalec v okviru 1. sklopa izvaja naslednje kontrole:
– kontrole površin z meritvami na kraju samem (za neposredna plačila, izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), za kmetijskookoljska plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: KOP),
– kontrole površin z meritvami na kraju samem iz prejšnje alinee in kontrole izpolnjevanja pogojev za KOP,
– kontrole ukrepa 113 – Zgodnje upokojevanje kmetov,
– kontrole podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin,
– kontrole podpore za zeleno trgatev,
– kontrole podpore za izkrčitev vinogradov,
– kontrole zahtevkov za posebno premijo za bike in vole in/ali zahtevkov za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi,
– kontrole izpolnjevanja standarda za identifikacijo in registracijo govedi,
– kontrole izpolnjevanja standarda za identifikacijo in registracijo drobnice,
– kontrole izpolnjevanja standardov navzkrižne skladnosti,
– kontrole mlečnih kvot,
– kontrole sheme šolskega sadja.
(3) V okviru 2. sklopa izvajalec izvaja kontrole površin z daljinskim zaznavanjem (za neposredna plačila, OMD in KOP).
II. PODROBNEJŠI POGOJI ZA OPRAVLJANJE KONTROL NA KRAJU SAMEM
4. člen
(podrobnejši strokovni pogoji za opravljanje kontrol iz 1. sklopa)
(1) Izvajalec kontrol iz 1. sklopa mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima najmanj 5 let izkušenj s področja vodenja, organiziranja in izvajanja projektov;
– da ima zaposlenih najmanj petnajst delavcev, za katere je že ali pa bo zagotovil usposabljanje s področja predpisov o ukrepih kmetijske politike;
– da ima zaposlenih najmanj petnajst delavcev, za katere je že ali pa bo zagotovil usposabljanje s področja meritev površin z GPS napravami.
(2) Vodja projektne pisarne mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva;
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja projektov.
(3) Vodja kontrole površin mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju geoinformatike in urejanja prostorskih podatkov ali najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju geodezije;
– da ima izobrazbo s področja geodezije ali najmanj triletne izkušnje s področja veljavnih geodetskih standardov, osnovnega geodetskega sistema in GPS tehnologije.
(4) Kontrolor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe;
– da ima znanje uradnega jezika v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS);
– da ima vsaj 6 mesečne izkušnje s področja izvajanja kontrol na terenu ali izobrazbo kmetijske smeri;
– da je usposobljen za delo z računalnikom, merjenje z GPS napravo in obdelavo prostorskih podatkov;
– da ima opravljen vozniški izpit B kategorije;
– da ima opravljen preizkus znanja o poznavanju zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
5. člen
(podrobnejši strokovni pogoji za opravljanje kontrol iz 2. sklopa)
(1) Izvajalec kontrol iz 2. sklopa mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima najmanj 5 let izkušenj s področja vodenja, organiziranja in izvajanja projektov;
– da ima zaposlena najmanj dva delavca, za katera je že ali bo zagotovil usposabljanje s področja predpisov ukrepov kmetijske politike;
– da ima zaposlena najmanj dva delavca z izobrazbo s področja geodezije in z najmanj enoletnimi izkušnjami na področju ortorektifikacije, fotointerpretacije in avtomatske klasifikacije satelitskih posnetkov;
– da ima zaposlena najmanj dva delavca z izobrazbo s področja geodezije in z najmanj enoletnimi izkušnjami s področja obdelave satelitskih posnetkov visoke (HR) in zelo visoke (VHR) ločljivosti;
– da zagotovi sodelovanje najmanj desetih oseb (zaposlenih oziroma na podlagi pogodbe o delu), ki imajo najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju fotointerpretacije, terenske identifikacije in prostorske obdelave podatkov, ki imajo opravljen preizkus znanja o poznavanju zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
6. člen
(podrobnejši prostorski pogoji za opravljanje kontrol iz 1. sklopa)
Izvajalec kontrol iz 1. sklopa mora zagotoviti naslednje pogoje:
– projektno pisarno za izvedbo vseh vrst kontrol iz 1. sklopa;
– prostore (pisarne) oziroma informacijska mesta za zajem podatkov in za prenos podatkov s terena v skupno aplikacijo.
7. člen
(podrobnejši prostorski pogoji za opravljanje kontrol iz 2. sklopa)
Izvajalec kontrol iz 2. sklopa mora, poleg pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti še prostore (pisarne) za sestanke s strankami na najmanj desetih različnih lokacijah, porazdeljenih na območju, na katerem se v posameznem letu izvajajo kontrole z daljinskim zaznavanjem.
8. člen
(podrobnejši tehnični pogoji za opravljanje kontrol iz 1. sklopa)
Izvajalec kontrol iz 1. sklopa mora zagotoviti:
– programsko opremo za obdelavo in analizo prostorskih podatkov (najmanj 3 GIS aplikacije);
– barvni printer A3 za izrise grafičnih podlag;
– varen prenos podatkov med izvajalcem in agencijo, v obliki, ki jo določi agencija in z osebno zaščitenimi dostopi (digitalni certifikati, gesla);
– da vsak kontrolor razpolaga z vozilom;
– najmanj deset računalnikov za delo projektne pisarne in izvajanje internega nadzora nad delom kontrolorjev z najmanj naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
a) procesor Intel Core2 Duo ali kakšen drug procesor podobne generacije (Intel Pentium 4 z okrog 3GHz ali procesor iz serije Intel Centrino z 2GHz procesorjem Pentium M ali enakovreden AMD procesor),
b) najmanj 2 GB RAM,
c) disk vsaj 40 GB,
d) bluetooth,
e) windows XP – professional,
f) oracle DB XE (Express edition),
g) internet explorer,
h) antivirus in
i) aplikacijski strežnik (Java container): Oracle OC4J Standalone;
– najmanj 80 prenosnih računalnikov s prenosnimi barvnimi tiskalniki za tiskanje zapisnikov in možnostjo priklopa na napetost 220V z najmanj naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
a) procesor Intel Core2 Duo ali kakšen drug procesor podobne generacije (Intel Pentium 4 z okrog 3GHz ali procesor iz serije Intel Centrino z 2GHz procesorjem Pentium M ali enakovreden AMD procesor),
b) najmanj 2 GB RAM,
c) disk vsaj 40 GB,
d) bluetooth,
e) windows XP – professional,
f) oracle DB XE (Express edition),
g) internet explorer,
h) antivirus,
i) aplikacijski strežnik (Java container): Oracle OC4J Standalone;
– najmanj 20 prenosnih računalnikov s črno belim tiskalnikom za tiskanje zapisnikov na kraju samem in možnostjo priklopa na napetost 220V z najmanj naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
a) procesor Intel Core2 Duo ali kakšen drug procesor podobne generacije (Intel Pentium 4 z okrog 3GHz ali procesor iz serije Intel Centrino z 2GHz procesorjem Pentium M ali enakovreden AMD procesor),
b) najmanj 2 GB RAM,
c) disk vsaj 40 GB,
d) bluetooth,
e) windows XP – professional,
f) oracle DB XE (Express edition),
g) internet explorer,
h) antivirus,
i) aplikacijski strežnik (Java container): Oracle OC4J Standalone;
– najmanj 50 diferencialnih GPS sprejemnikov z naslednjimi lastnostmi in opremo:
a) natančnost < 0,75 m,
b) možnost prenosa podatkov preko bluetootha, Egnos korekcije in naknadne obdelave podatkov meritev že izvedenih kontrol (postprocessing),
c) za GPS sprejemnik, za katerega validacija (skladna s smernicami Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije: Area measurement validation scheme) še ni bila izvedena, mora izvajalec le-to izvesti v skladu z omenjenimi priporočili pred izvedbo prve kontrole površin,
d) možnost naložitve podatkov o prijavi površin, možnost obdelave meritve površin in grafični prikaz podatkov na zaslonu GPS-a,
e) programsko opremo za obdelavo podatkov o izvedenih meritvah na terenu;
– vsaj 10 laserskih merilnikov dolžin za merjenje dolžin do 150 m;
– vsaj 50 merskih trakov;
– vsaj 70 digitalnih fotoaparatov z najmanj naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
a) 5 Mega Pixel,
b) 3x optični zoom in
c) 256 MB spominska kartica;
– vsaj 10 GPS sprejemnikov za določanje položaja fotografije;
– vsaj 25 naprav za merjenje svetlosti prostora (luksmetri).
9. člen
(podrobnejši tehnični pogoji za opravljanje kontrol iz 2. sklopa)
Izvajalec kontrol iz 2. sklopa mora poleg pogojev prve, druge in tretje alinee prejšnjega člena zagotoviti še naslednje pogoje:
– najmanj dva računalnika za delo projektne pisarne, nadzor in notranje kontrole z najmanj naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
a) procesor Intel Core2 Duo ali kakšen drug procesor podobne generacije (Intel Pentium 4 z okrog 3GHz ali procesor iz serije Intel Centrino z 2GHz procesorjem Pentium M ali enakovreden AMD procesor),
b) najmanj 2 GB RAM,
c) disk vsaj 40 GB,
d) bluetooth,
e) windows XP – professional,
f) oracle DB XE (Express edition),
g) internet explorer,
h) antivirus in
i) aplikacijski strežnik (Java container): Oracle OC4J Standalone;
– računalniško in programsko opremo za ortorektifikacijo, obdelavo satelitskih posnetkov zelo visoke (VHR) ločljivosti in visoke (HR) ločljivosti posnetkov, fotointerpretacijo in avtomatsko klasifikacijo skladno s postopki opisanimi v dokumentu Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije (JRC): Common technical specifications of remote-sensing control of area-based subsidies;
– vsaj 15 prenosnih računalnikov s prenosnimi barvnimi tiskalniki za tiskanje zapisnikov in možnostjo priklopa na napetost 220 V, za potrebe hitrega terenskega ogleda in seznanitev, z najmanj naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
a) procesor Intel Core2 Duo ali kakšen drug procesor podobne generacije (Intel Pentium 4 z okrog 3GHz ali procesor iz serije Intel Centrino z 2GHz procesorjem Pentium M ali enakovreden AMD procesor),
b) najmanj 2 GB RAM,
c) disk vsaj 40 GB,
d) bluetooth,
e) windows XP – professional,
f) oracle DB XE (Express edition),
g) internet explorer,
h) antivirus,
i) aplikacijski strežnik (Java container): Oracle OC4J Standalone;
– vsaj 10 digitalnih fotoaparatov z najmanj naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
a) 5 Mega Pixel,
b) 3x optični zoom in
c) 256 MB spominska kartica;
– barvni tiskalnik AO za sistemske izrise;
– najmanj 2 diferencialna dvofrekvenčna GPS sprejemnika z natančnost < 0,02 m za izmero kontrolnih točk;
– najmanj 10 diferencialnih GPS sprejemnikov z naslednjimi lastnostmi:
a) natančnostjo < 0,75 m,
b) možnost prenosa podatkov preko bluetoota, možnost Egnos korekcije in naknadne obdelave podatkov (postprocessing),
c) za GPS sprejemnik, za katerega validacija (skladna s priporočili Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije (JRC): Area measurement validation scheme) še ni bila izvedena, mora izvajalec le-to izvesti v skladu z omenjenimi priporočili pred izvedbo prve kontrole površin,
d) možnost naložitve podatkov o prijavi površin, možnost obdelave meritve površin in grafični prikaz podatkov na zaslonu GPS-a,
e) programsko opremo za obdelavo lokacijskih podatkov na terenu;
– 10 merskih trakov;
– zadostno število vozil za izvedbo terenske identifikacije ter merjenja z GPS napravo.
10. člen
(podrobnejši organizacijski pogoji za opravljanje kontrol iz 1. sklopa)
Izvajalec kontrol iz 1. sklopa mora:
– zagotoviti enovito in celovito organizacijsko in logistično vodenje projekta;
– zagotoviti prenos ugotovitev kontrol na agencijo;
– zagotoviti sodelovanje usposobljenih kontrolorjev v postopku revizij;
– zagotoviti usposobljene kontrolorje in potrebno predpisano opremo za njihovo delo;
– pred začetkom vsakoletnega izvajanja posameznih kontrol iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika napotiti kontrolorja na izobraževanje s področja ukrepov kmetijske politike in teoretični ter praktični preizkus znanja izvajanja posameznih kontrol;
– zagotoviti najmanj 80 kontrolorjev, usposobljenih za izvajanje posameznih vrst kontrol iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika,
– zagotoviti dvorano, opremljeno za izvedbo izobraževanja.
11. člen
(podrobnejši organizacijski pogoji za opravljanje kontrol iz 2. sklopa)
Izvajalec kontrol iz 2. sklopa mora, poleg pogojev iz prve do pete alinee prejšnjega člena, zagotoviti najmanj 20 kontrolorjev, usposobljenih za izvajanje kontrol iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika.
III. POGOJI IN MERILO ZA IZBOR IZVAJALCA KONTROL NA KRAJU SAMEM
12. člen
(pogoji za izbor)
(1) Izpolnjevanje pogojev za izbor izvajalca, ki so opredeljeni v 4. do 11. členu tega pravilnika, se ugotavlja ločeno za vsak sklop kontrol iz 3. člena tega pravilnika posebej.
(2) Prijava za izbor izvajalca se lahko odda ločeno za vsak sklop kontrol ali skupaj za oba sklopa kontrol iz 3. člena tega pravilnika.
13. člen
(merilo za izbor)
(1) Prijavitelj za vsako kontrolo iz 3. člena tega pravilnika v prijavi navede ceno.
(2) Merilo za izbor izvajalcev je najnižja skupna ponderirana cena.
(3) Skupna ponderirana cena za posamezen sklop je seštevek zmnožkov cen iz prvega odstavka tega člena s ponderjem za posamezno kontrolo iz 3. člena tega pravilnika, ki ga agencija določi v javnem razpisu.
(4) Ponder za posamezno kontrolo iz 3. člena tega pravilnika se določi na podlagi predvidenega števila kontrol iz petega odstavka tega člena.
(5) Skupno predvideno število posameznih kontrol iz 3. člena tega pravilnika določi agencija v javnem razpisu.
14. člen
(način izbora)
(1) Izvajalci kontrol so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede agencija.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega pooblastila,
– pogoje za izvajalce ločeno po sklopih,
– dokumente in dokazila, ki jih morajo k prijavi priložiti prijavitelji, ločeno po sklopih,
– merila za izbor in način izračuna ponderirane cene,
– čas in kraj oddaje prijav,
– rok za izbiro izvajalcev,
– rok, v katerem so prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstva) in agencije ter je objavljen najmanj 40 dni, šteto od dneva objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava za posamezen sklop. V primeru, da je veljavna prijava prispela zgolj za en sklop, za drugega pa ne, se javni razpis za drugi sklop ponovi.
(5) Na podlagi izpolnjevanja pogojev, opredeljenih v tem pravilniku in javnem razpisu (v nadaljevanju: pogojev), se izbere izvajalca kontrol.
(6) Predstojnik agencije imenuje najmanj tričlansko komisijo, ki pregleda prijave in ugotovi izpolnjevanje pogojev ter predlaga izvajalce kontrol. Komisija je sestavljena iz predstavnikov ministrstva in agencije.
(7) O izbiri izvajalcev odloči agencija z upravno odločbo.
(8) Z izvajalci kontrol se sklenejo pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja.
(9) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti:
– podlago za sklenitev pogodbe,
– predmet pogodbe,
– vrednost pogodbe,
– osnovne podatke izvajalca,
– obveznosti izvajalca,
– obveznosti agencije,
– način, roke in pogoje plačila kontrol,
– nadzor nad izvajanjem kontrol na kraju samem,
– način poročanja agenciji,
– pogodbene kazni,
– odgovornost izvajalca za škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
– določbe o garanciji za dobro izvedbo del,
– veljavnost pogodbe,
– način spreminjanja in dopolnjevanja pogodbe.
IV. PODROBNEJŠE ZAHTEVE GLEDE IZVAJANJA KONTROL NA KRAJU SAMEM
15. člen
(izvajanje kontrol)
(1) Posamezne kontrole iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika se izvajajo na posameznih kmetijskih gospodarstvih, razen kontrol iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki se izvajajo v skladu s predpisanimi postopki in metodami daljinskega zaznavanja.
(2) Agencija najkasneje dva meseca pred začetkom izvajanja posameznih kontrol iz 3. člena tega pravilnika opredeli predviden obseg kontrol.
(3) Pred začetkom izvajanja posameznih kontrol iz 3. člena tega pravilnika se morajo kontrolorji udeležiti izobraževanja s področja ukrepov kmetijske politike in opraviti teoretični in praktični preizkus znanja izvajanja kontrol.
16. člen
(dolžnosti izvajalca)
Izvajalci kontrol morajo:
– za zaposlene zagotavljati usposabljanje s področja poznavanja predpisov ukrepov kmetijske politike in za zaposlene iz tretje alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika usposabljanje s področja meritev površin z GPS napravami;
– za realizacijo nalog upoštevati vse predpise, dokumentacijo, navodila in priročnike, ki so potrebni za izvajanje kontrol;
– upoštevati terminski plan agencije;
– pred izvedbo kontrol podati »Izjavo o izpolnjevanju odgovornosti« za tekoče leto, v skladu s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), točka 1c (V) (UL L št. 171 z dne 23. 6. 2006, stran 90);
– agenciji v skladu s pogodbo posredovati zapisnike o opravljenih kontrolah z morebitnimi prilogami;
– kadarkoli omogočiti agenciji nadzor nad izvajanjem kontrol;
– še pet let po zadnji opravljeni kontroli omogočati naknadna zunanja preverjanja s strani agencije, Evropske Komisije, Evropskega računskega sodišča, drugih pristojnih organov ali pooblaščenih oseb;
– zagotoviti izvedbo zahtevnejših kontrol (t.j. kontrole ob prisotnosti Evropske Komisije, Evropskega računskega sodišča, drugih pristojnih organov ali pooblaščenih oseb ipd.);
– zagotoviti varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi;
– zagotoviti, da so kontrolorji pri izvajanju kontrol neodvisni in nepristranski in da pri njihovem delu ne prihaja do nasprotja interesov;
– zagotoviti izvedbo drugih kontrol za ukrepe, določene s predpisi.
V. CENE STORITEV
17. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene se določi tako, da se prevzame cene izbranega izvajalca, ki navede najnižjo skupno ponderirano ceno za posamezen sklop.
(2) Cene vseh kontrol, ki jih mora izvajalec izvesti, se letno spreminjajo v skladu s predpisom, ki določa način valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja.
18. člen
(cena izvedbe več kontrol hkrati)
Agencija lahko zahteva od izvajalca, da posamezne kontrole iz 3. člena tega pravilnika izvede istočasno, kar izvajalec zagotovi z enim ali več kontrolorji. V tem primeru se cena vsake kontrole zmanjša za 10%.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-204/2010
Ljubljana, dne 22. junija 2010
EVA 2010-2311-0143
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano