Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3148. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010, stran 8548.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10), 93. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo 2 (Naš časopis, št. 354 z dne 27. 10. 2008) je Občinski svet Občine Vrhnika na 30. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Občine Vrhnika za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2010 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010 se določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov Znesek
------------------------------------------------------------
I   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   17.382.188,03
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)         13.721.177,60
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    10.001.590,00
   700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      8.264.030,00
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE          1.200.560,00
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    537.000,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  3.719.587,60
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   1.579.385,13
   PREMOŽENJA
   711 TAKSE IN PRISTOJBINE           9.000,00
   712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      110.000,00
   713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       39.000,00
   STORITEV
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        1.982.202,47
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       2.016.721,45
   720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH      303.000,00
   SREDSTEV
   722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    1.713.721,45
   NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
73  PREJETE DONACIJE (730+731)         605.700,00
   730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    605.700,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740)         1.038.588,98
   740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH      1.038.588,98
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
II  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     19.822.052,83
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   4.419.241,70
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   1.017.994,90
   401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   152.459,07
   VARNOST
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     3.187.008,73
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI           10.000
   409 REZERVE                 51.779,00
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    6.096.177,25
   410 SUBVENCIJE               198.750,00
   411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       2.761.437,60
   GOSPODINJSTVOM
   412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM   532.203,00
   IN USTANOVAM
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     2.603.786,65
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        9.046.889,81
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  9.046.889,81
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           259.744,07
   431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN    40.000,00
   FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI
   UPORABNIKI
   432 INVESTICIJSKI TRANSFERI         219.744,07
   PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    –2.439.864,80
   PRIMANJKLJAJ) (I-II)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           0
V   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN         0
   FINANČNIH NALOŽB
VI  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII  ZADOLŽEVANJE (50)              624.506,39
50  ZADOLŽEVANJE                624.506,39
   500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE           624.506,39
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)            100.000,00
55  ODPLAČILA DOLGA               100.000,00
   550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        100.000,00
IX  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   –1.915.358,41
   (I+IV+VII-II-V-VIII)
X   NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        524.506,39
XI  NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)        2.439.864,80
XII  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.   1.915.358,41
   12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
2. KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis in se uporablja za leto 2010.
Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Št. 410-83/2009(4-01)
Vrhnika, dne 9. julija 2010
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.