Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3118. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-B), stran 8524.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-2
Ljubljana, dne 13. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2010 IN 2011 (ZIPRS1011-B)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10) se za 14. členom doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča predlagatelj finančnih načrtov)
(1) Predlagatelj finančnih načrtov lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe znotraj podprograma v okviru finančnih načrtov neposrednih uporabnikov iz svoje pristojnosti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka predlagatelj finančnega načrta ne sme samostojno odločati o prerazporeditvah s plačnih kontov integralnih postavk na druge podskupine kontov v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov iz svoje pristojnosti, s postavk slovenske udeležbe in s postavk namenskih sredstev EU.«.
2. člen
V četrtem odstavku 19. člena se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. pogodbe, s katerimi se dogovori plačilo zapadlih in neporavnanih terjatev, če so nastale v preteklih letih iz naslova opravljanja gospodarske javne službe;«.
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
3. člen
V prvem odstavku 23. člena se v 2. točki za besedilom »zasebni ali javni zavod« doda vejica in besedilo »zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu, ki ureja socialno varstvo«.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/10-31/13
Ljubljana, dne 6. julija 2010
EPA 1111-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik