Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3150. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3224. Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje Šmartinskega jezera

Odloki

3225. Odlok o razglasitvi Kraške kulturne krajine v Lipici za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

3226. Sklep o ceniku dimnikarskih storitev

MINISTRSTVA

3151. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3152. Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovnem svetu za zaščito živali
3227. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje
3228. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
3229. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2010

USTAVNO SODIŠČE

3153. Sklep o začetku postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 7. člena Zakona o državnem tožilstvu, o začasnem zadržanju izvrševanja te določbe in določitvi načina izvršitve

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3154. Spremembe in dopolnitve Študentske ustave

OBČINE

Cerknica

3214. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2010–I
3215. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2010
3216. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3217. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dolenjske Toplice

3155. Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

3156. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2010
3157. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1727/2 in parc. št. 1727/3, obe k.o. Grosuplje – naselje
3158. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2137/2 in 2137/3 v k.o. Grosuplje naselje
3159. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine v k.o. Račna za prestavitev občinskih cest v sklopu prestavitve podvoza Predole

Ivančna Gorica

3160. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje I4-b SC Novi center Ivančna Gorica
3161. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Ivančna Gorica
3162. Sklep o določitvi brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje v Občini Ivančna Gorica

Komen

3218. Odlok o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen
3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen

Krško

3163. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja z dne 24. in 25. 12. 2009 in neurja z dne 15. 6. 2010
3164. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško
3165. Pravilnik o financiranju šole v naravi v osnovnih šolah v občini Krško
3166. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško
3167. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih v občini Krško
3168. Sklep o spremembi Sklepa o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško

Ljubljana

3169. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo – Športni park Trnovo
3170. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik

Majšperk

3171. Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2009
3172. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Naklo

3173. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo
3220. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2009
3221. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Naklo
3222. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo
3223. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih Javnega zavoda Osnovna šola Naklo

Nova Gorica

3174. Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica
3175. Odlok o imenovanju novega naselja Pedrovo
3176. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
3177. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
3178. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
3179. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Postojna

3180. Odlok o spremembah in dopolnitva Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2010

Razkrižje

3181. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2009

Rogaška Slatina

3182. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina

Semič

3183. Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo)
3184. Poslovnik Občinskega sveta Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo)
3185. Obvezna razlaga 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič
3186. Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič
3187. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič
3188. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič
3189. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Semič
3190. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Sežana

3191. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana

Slovenske Konjice

3192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice

Šalovci

3193. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2009
3194. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šalovci
3195. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Šalovci
3196. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šalovci
3197. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Šalovci

Šentrupert

3198. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentrupert
3199. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Šentrupert
3200. Pravilnik o sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Šentrupert
3201. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škocjan

3202. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Škofja Loka

3203. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva

Šmarješke Toplice

3204. Obvezna razlaga k 27. členu Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta
3205. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010
3206. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šmarješke Toplice
3207. Odlok o razpisu svetovalnega referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice

Velika Polana

3208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in vzdrževanju čistoče javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Velika Polana
3209. Pravilnik o uporabi prostorov, ki so v lasti Občine Velika Polana

Zreče

3210. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče
3211. Odlok o javnem redu in miru v Občini Zreče

Žalec

3212. Odlok o spremembi Odloka o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010

Žužemberk

3213. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2009

POPRAVKI

3230. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica«
3231. Popravek Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo
3232. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja SD 17/1 Naklo-sever
3233. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

85. Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS)

Ministrstvo za zunanje zadeve

86. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov
87. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju na obrambnem področju

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost