Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3235. Sklep o imenovanju ministrice
3236. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
3237. Sklep o prenehanju funkcije poslanca

Drugi akti

3234. Deklaracija o Zahodnem Balkanu (DeZB)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3238. Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave
3269. Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

MINISTRSTVA

3239. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3240. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3241. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3242. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

USTAVNO SODIŠČE

3243. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010
3244. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3245. Pojasnilo 2 k slovenskemu računovodskemu standardu 3 (2006) – Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih inštrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe)

OBČINE

Borovnica

3246. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2009

Cerknica

3247. Statut Občine Cerknica
3248. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Črenšovci

3249. Statut Občine Črenšovci
3250. Poslovnik Občinskega sveta Občine Črenšovci
3251. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci
3252. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Komen

3253. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen

Lendava

3254. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Lendava

Litija

3255. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija
3256. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Litija

Tabor

3257. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor

Tolmin

3258. Poslovnik Občinskega sveta Občine Tolmin
3259. Odlok o podeljevanju nagrad Občine Tolmin
3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010
3261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
3262. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
3263. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
3264. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
3265. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
3266. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin
3267. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin
3268. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti