Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3257. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor, stran 8847.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/10) je Občinski svet Občine Tabor na 28. redni seji dne 7. julija 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor
I.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Tabor.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Tabor v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320/2010
Tabor, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost