Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010, stran 8865.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 35. seji dne 6. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/09, 14/10) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna Občine Tolmin za leto 2010 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov        Proračun 2010
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI             12.474.348,28
    TEKOČI PRIHODKI             11.024.930,90
70   DAVČNI PRIHODKI             9.170.937,30
    700 Davki na dohodek in dobiček     8.333.258,00
    703 Davki na premoženje          622.809,80
    704 Domači davki na blago in storitve   214.869,50
71   NEDAVČNI PRIHODKI            1.853.993,60
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od  1.695.595,00
    premoženja
    711 Takse in pristojbine           2.050,00
    712 Denarne kazni              3.998,60
    713 Prihodki od prodaje blaga in       5.850,00
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        146.500,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI            186.862,85
    720 Prihodki od prodaje osnovnih      21.917,00
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in    164.945,85
    neopredmet. dolgor. sredstev
74   TRANSFERNI PRIHODKI           1.262.554,53
    740 Transferni prihodki iz drugih    1.232.721,47
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      29.833,06
    proračuna iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI             13.501.337,09
40   TEKOČI ODHODKI              3.617.793,44
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   532.099,35
    401 Prispevki delodajalcev za socialno   84.930,50
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve     2.817.418,53
    403 Plačila domačih obresti         3.000,00
    409 Sredstva, izločena v rezerve      180.345,06
41   TEKOČI TRANSFERI             4.756.800,16
    410 Subvencije               72.003,10
    411 Transferi posameznikom in      1.904.351,03
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim         295.112,53
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi    2.485.333,50
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          4.112.457,53
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  4.112.457,53
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI         1.014.285,96
    431 Investicijski tansferi prav. in    706.085,96
    fizič. osebam, ki niso pror. upor.
    432 Investicijski transferi        308.200,00
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    –1.026.988,81
    PRIMANJKLJAJ)
III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    –1.045.988,81
III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     2.650.337,30
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      10.520,00
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      10.520,00
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    750 Prejeta vračila danih posojil      1.700,00
    752 Sredstva kupnin iz naslova        8.820,00
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    2.778,30
    DELEŽEV
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    2.778,30
    DELEŽEV
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    2.778,30
    privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        7.741,70
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE                300.000,00
50   ZADOLŽEVANJE                300.000,00
    500 Domače zadolževanje          300.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA              300.000,00
55   ODPLAČILA DOLGA              300.000,00
    550 Odplačila dolga            300.000,00
IX.  SPREMEMBA STANJA            –1.019.247,11
    SREDSTEV NA RAČUNIH
X.   NETO ZADOLŽEVANJE                0,00
XI.  NETO FINANCIRANJE            1.026.988,81
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  1.019.247,11
    12. 2009
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2009
Tolmin, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti