Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3267. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, stran 8868.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 35. seji dne 6. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, pogoji in postopek za subvencioniranje obrestne mere pri posojilih, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L, št. 379/2006) in Zakonom o spremljanju državnih pomoči.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Sredstva za subvencioniranje obrestne mere (v nadaljevanju: subvencija obrestne mere) pri posojilih, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju: posojila s subvencionirano obrestno mero, posojilna sredstva), se zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin (v nadaljevanju: občina), višino sredstev pa se določi z Odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče leto.
(2) Subvencija obrestne mere predstavlja državno pomoč, ki se dodeljuje po pravilu »de minimis« (v nadaljevanju: pomoč »de minimis«). Pomoč »de minimis« je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstavlja potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj nujno potrebna.
3. člen
(1) Za posojila s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo naslednji upravičenci:
- mikro podjetja,
- mala podjetja in
- samostojni podjetniki posamezniki
(v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 214/2008), in sicer število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja:
- mikro podjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR;
- malo podjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
(2) Posojila s subvencionirano obrestno mero se plasirajo preko bančnih organizacij, izbranih ob upoštevanju postopkov javnega naročanja, s katerimi občina sklene pogodbo o sodelovanju (v nadaljevanju: banka).
(3) Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa banka.
(4) Upravičenci morajo pridobljena posojila s subvencionirano obrestno mero vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje namene:
- nakup zemljišča,
- nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
- nakup opreme - osnovnih sredstev,
- financiranje obratnih sredstev.
(5) Posojila s subvencionirano obrestno mero se dodeljujejo za investicije oziroma za financiranja obratnih sredstev, začetih v tekočem letu.
(6) Sedež podjetja oziroma registrirane podružnice in mesto investicije morata biti na območju Občine Tolmin.
(7) Do pomoči »de minimis« niso upravičena:
- podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
- podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
- podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 1407/2002 in
- podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU C, št. 244/2004) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
(8) Pomoč »de minimis« ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, in sicer za pomoč neposredno povezano z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(9) Pomoč »de minimis« ne sme biti pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.
(10) Pomoč »de minimis«, dodeljena podjetjem v cestno prometnem sektorju, ne sme biti namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
4. člen
Posojila s subvencionirano obrestno mero se prednostno dodeljujejo upravičencem, katerih investicije oziroma financiranja obratnih sredstev so namenjena predvsem:
- zagotavljanju novih ali ohranjanju obstoječih delovnih mest,
- vlaganju v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
- dopolnjevanju proizvodnih programov ostalega gospodarstva,
- doseganju višje kvalitete proizvodov in storitev,
- zagotavljanju visoke stopnje donosnosti.
5. člen
(1) Posojila s subvencionirano obrestno mero se za investicije dodeljujejo z dobo vračanja od najmanj tri do največ deset let.
(2) Posojila s subvencionirano obrestno mero, namenjena financiranju obratnih sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja od najmanj enega do največ tri leta.
6. člen
(1) Upravičenec mora sam zagotoviti 25% upravičenih stroškov investicije oziroma obratnih sredstev.
(2) Posojila s subvencionirano obrestno mero se za investicije dodelijo največ v višini 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar največ do 100.000 EUR.
(3) Upravičeni stroški investicije so:
- strošek nakupa zemljišča,
- strošek nakupa, graditve, rekonstrukcije ali adaptacije poslovnih prostorov in
- strošek nakupa opreme - osnovnih sredstev.
(4) Posojila s subvencionirano obrestno mero se za obratna sredstva dodelijo največ v višini 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov obratnih sredstev, vendar največ do 30.000 EUR.
(5) Upravičeni strošek obratnih sredstev je strošek nakupa materiala.
(6) Intenzivnost pomoči »de minimis« za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva pri tem ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije oziroma obratnih sredstev.
(7) Upravičenec do pomoči »de minimis« poda pisno izjavo, da za investicijo oziroma obratna sredstva, ki so predmet prijave na razpis, ni pridobil pomoči »de minimis« in drugih pomoči, oziroma če jo je, kolikšen del je za isti namen oziroma za iste upravičene stroške že dobil iz drugih javnih virov. Z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne smejo biti presežene intenzivnosti pomoči, ki so določene za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES).
(8) Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 100.000 EUR, če upravičenec deluje v cestno prometnem sektorju. Ti zgornji meji se uporabljata ne glede na obliko in namen pomoči »de minimis« ter ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA POSOJIL S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO
7. člen
(1) Posojila s subvencionirano obrestno mero se upravičencem dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani občine, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) Postopek javnega razpisa za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero vodi Komisija za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju: komisija). Komisijo s pisnim sklepom imenuje župan za obdobje trajanja mandata župana. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.
(3) Imenovana komisija pripravi merila in kriterije za dodeljevanje posojil s subvencionirano obrestno mero, spremlja pripravo razpisne dokumentacije, enkrat mesečno obravnava prispele vloge in pripravi predlog dodelitve posojil s subvencionirano obrestno mero ter iz njih izhajajočih višin pomoči »de minimis« v obliki subvencij obrestne mere, ki ga potrdi župan v okviru proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika, ter spremlja in preverja namensko porabo dodeljenih posojilnih sredstev.
(4) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo, ki obsegajo predvsem pripravo razpisne dokumentacije, objavo javnega razpisa, izdajo sklepov o višini dodeljene pomoči »de minimis« v obliki subvencije obrestne mere, sklenitev posojilnih pogodb z upravičenci, izplačilo subvencij obrestne mere ter nakazilo posojilnih sredstev upravičencem, opravljata Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin (v nadaljevanju: pristojni organ občinske uprave) in banka.
8. člen
(1) Javni razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. namene, za katere se posojila s subvencionirano obrestno mero dodeljujejo;
5. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo posojilna sredstva (obrestna mera, odplačilna doba);
6. kriterije upravičenosti do dodelitve posojilnih sredstev;
7. upravičence, ki lahko kandidirajo za dodelitev posojilnih sredstev;
8. upravičene stroške;
9. morebitne omejitve;
10. finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najvišji znesek dodeljenih posojilnih sredstev);
11. višino razpisanih posojilnih sredstev in višino sredstev za subvencijo obrestne mere, ki so na razpolago za posamezen namen;
12. merila za ocenjevanje vlog, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izberejo prejemniki posojilnih sredstev;
13. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
14. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena posojilna sredstva porabljena;
15. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev posojilnih sredstev. Rok za vložitev vlog ne sme biti krajši od petnajst (15) dni od dneva objave javnega razpisa;
16. datum odpiranja vlog za dodelitev posojilnih sredstev oziroma datumi odpiranj vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
17. postopek obravnave vlog;
18. rok, do katerega bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
19. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila glede javnega razpisa;
20. druga obvezna določila, navedena v veljavnem Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Vloga za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero mora vsebovati z javnim razpisom zahtevane podatke, predvsem:
1. osnovne podatke o vlagatelju (ime oziroma firma, sedež, pravno organizacijska oblika, matična številka, davčna številka, šifra dejavnosti, obrtno dovoljenje);
2. namen vloge;
3. višino in odplačilno dobo zaprošenega posojila s subvencionirano obrestno mero;
4. podatke o predvideni investiciji oziroma financiranju obratnih sredstev (predmet, namen in cilji, predračunska vrednost, raziskava in analiza trga, strategija trženja in načrt prodaje, organizacijska shema, kritična tveganja in problemi, finančna projekcija pokrivanja investicije oziroma financiranja obratnih sredstev, terminski načrt in druge, z javnim razpisom zahtevane podatke);
5. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična;
6. izjavo vlagatelja, da za isti namen oziroma za iste upravičene stroške še ni prejel pomoči »de minimis« in drugih pomoči iz javnih virov (iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev je iz teh virov za isti namen že prejel;
7. izjavo oziroma druga dokazila, da vlagatelj ni podjetje v težavah;
8. druge zahtevane priloge (registracijske listine, predračuni in/ali ponudbe in/ali kupoprodajne pogodbe, oziroma v primeru že začetih investicij in financiranj obratnih sredstev računi in /ali situacije s potrdili o plačilih le-teh, v primeru gradenj pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje in ostale, z javnim razpisom zahtevane priloge).
9. člen
(1) Imenovana komisija obravnava prispele vloge praviloma enkrat mesečno, in sicer v roku največ osem dni po preteku roka za vložitev vlog. Komisija se praviloma sestane prvi teden v tekočem mesecu in obravnava vloge, prispele v preteklem mesecu.
(2) Prepozno prispele vloge (v primeru končnega roka za tekoče proračunsko leto) in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, komisija zavrže. Neutemeljene vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve posojilnih sredstev, komisija zavrne. Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
(3) Po preteku roka za dopolnitev vlog iz prejšnjega odstavka tega člena komisija vloge ponovno obravnava. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne dopolnijo ali pa jih dopolnijo neustrezno, komisija vloge zavrže kot nepopolne. Vse popolne in upravičene vloge pa točkuje v skladu z merili za ocenjevanje vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravi predlog dodelitve posojil s subvencionirano obrestno mero in iz njih izhajajočih višin pomoči »de minimis« v obliki subvencij obrestne mere.
(4) Na podlagi predloga komisije iz prejšnjega odstavka tega člena pristojni organ občinske uprave izda posameznemu upravičencu obrazložen sklep o višini dodeljene pomoči »de minimis« v obliki subvencije obrestne mere, ki obsega tudi podatek o višini in odplačilni dobi dodeljenega posojila s subvencionirano obrestno mero in višini upravičenih stroškov za posamezen namen ter informacijo, da dodeljena pomoč predstavlja pomoč po pravilu »de minimis«, oziroma izda sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge, v skladu z odločitvami komisije.
(5) Rok, v katerem mora komisija sprejeti sklepe iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme biti daljši od trideset dni od poteka roka za vložitev vlog, vsem upravičenem pa morajo biti sklepi komisije posredovani v osmih dneh po sprejemu.
(6) Zoper odločitev iz četrtega odstavka tega člena lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih dni od dneva vročitve sklepa upravičencu.
10. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in upravičencem, mora biti v skladu s tem pravilnikom in sklepom komisije iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika. Poleg bančnih določb mora posojilna pogodba vsebovati še naslednje določbe:
- obveznost upravičenca, da posojilo s subvencionirano obrestno mero porabi namensko;
- rok, v katerem mora upravičenec na novo zaposliti delavce ter za katero časovno obdobje, če mu je bilo posojilo s subvencionirano obrestno mero dodeljeno zaradi zagotavljanja novih delovnih mest;
- čas ohranitve delovnih mest, če je bilo posojilo s subvencionirano obrestno mero dodeljeno zaradi ohranjanja obstoječih delovnih mest;
- določbe v zvezi z nadzorom nad namensko porabo posojilnih sredstev in izvajanjem določil posojilne pogodbe ter predvidene sankcije v primeru kršitev, skladno z 12. členom tega pravilnika;
- rok, v katerem mora upravičenec po sklenitvi posojilne pogodbe začeti koristiti posojilna sredstva, ter morebitni pogoji za podaljšanje le-tega;
- rok za dokončanje investicije, za katero se posojilna sredstva uporabljajo;
- določbo, da mora upravičenec predmet investicije ohraniti na območju Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega so bila posojilna sredstva dodeljena, vsaj še pet let po zaključku investicije;
- določbo, da mora upravičenec zagotoviti, da predmet investicije ne bo prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še pet let po zaključku investicije;
- določbo, da je upravičenec dolžan hraniti celotno dokumentacijo v zvezi z investicijo oziroma financiranjem obratnih sredstev, za katerega so bila posojilna sredstva dodeljena, vsaj še pet let po zaključku investicije oziroma zaključku financiranja obratnih sredstev in
- določbo, da je upravičenec dolžan zagotoviti dostop do celotne dokumentacije iz prejšnje alineje tega člena vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora in revizije javnega razpisa iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, vsaj še pet let po zaključku investicije oziroma zaključku financiranja obratnih sredstev.
11. člen
(1) Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb se poveri banki.
(2) Upravičenec začne porabljati posojilo s subvencionirano obrestno mero na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe.
(3) Upravičenec vrača posojilo s subvencionirano obrestno mero skladno s podpisano posojilno pogodbo.
III. NADZOR IN SANKCIJE
12. člen
(1) Nadzor nad namensko porabo posojilnih sredstev, za katera se subvencionira obrestna mera, ter izvajanjem določil posojilne pogodbe opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija iz 7. člena tega pravilnika. Namenskost in smotrnost porabe posojil s subvencionirano obrestno mero lahko ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine Tolmin.
(2) Prejemnik posojilnih sredstev po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
- posojilnih sredstev delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena ali
- so mu bila posojilna sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi ali
- je kršil druga določila posojilne pogodbe,
je dolžan v primeru nenamenske porabe iz prve alineje takoj vrniti neodplačani del nenamensko porabljenih posojilnih sredstev oziroma v primerih iz druge in tretje alineje vsa neodplačana posojilna sredstva, skupaj s celotno pripadajočo višino subvencije obrestne mere in pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve posojilnih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 20/2002, 25/2003).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-003/2010
Tolmin, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost