Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3266. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin, stran 8868.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 35. seji dne 6. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin (Uradno glasilo, št. 6/1997, Primorske novice Uradne objave, št. 54/2001, 25/2008) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
(1) Ime zavoda je: Glasbena šola Tolmin.
(2) Sedež zavoda je: Tolmin, Prešernova ulica 4.
(3) Zavod izvaja dejavnost v Tolminu, na Mostu na Soči in v Podbrdu.
(4) Zavod lahko izvaja dejavnost tudi v drugih občinah.«
2. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Zavod ima 11-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 3 predstavniki staršev,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tolmin.
(3) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
(4) Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed:
– pedagoških delavcev                4 člane,
– upravno-administrativnih in tehničnih delavcev   1 člana.
(5) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta več kot dvakrat zaporedoma.
(6) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan z vključenostjo njihovih otrok v zavod.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2008
Tolmin, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost