Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3259. Odlok o podeljevanju nagrad Občine Tolmin, stran 8860.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 35. seji dne 6. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o podeljevanju nagrad Občine Tolmin
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa nagrade Občine Tolmin in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
Nagrade Občine Tolmin so nagrade za dosežke:
a) ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov,
b) ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Tolmin, življenja v njej ter prispevajo k razvoju in podobi občine oziroma posameznih krajev.
3. člen
Nagrade se podeljujejo posameznikom, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim.
4. člen
O podelitvi nagrad Občine Tolmin odloča Občinski svet Občine Tolmin na predlog Komisije za priznanja in nagrade.
5. člen
(1) Nagrade se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta ob prazniku Občine Tolmin.
(2) Nagrade praviloma izročata župan in predsednik Komisije za priznanja in nagrade.
2. NAGRADE
6. člen
Nagrade Občine Tolmin so:
a) naziv »Častni občan Občine Tolmin«,
b) »Plaketa Občine Tolmin«,
c) »Priznanje Občine Tolmin«,
d) »Zahvala Občine Tolmin«.
7. člen
(1) Naziv »Častni občan Občine Tolmin« se podeljuje izjemoma.
(2) Vsako leto se lahko podeli največ:
a) eno »Plaketo Občine Tolmin«,
b) dve »Priznanji Občine Tolmin«,
c) tri »Zahvale Občine Tolmin«.
8. člen
(1) Naziv »Častni občan Občine Tolmin« se podeli posamezniku le enkrat.
(2) »Plaketo Občine Tolmin« se podeli posamezniku, gospodarski družbi, samostojnemu podjetniku, zavodu, društvu, skupini, združenju in drugim le enkrat.
(3) »Priznanje Občine Tolmin« in »Zahvalo Občine Tolmin« se za različne dosežke lahko istemu prejemniku podeli večkrat.
a. Naziv »Častni občan Občine Tolmin«
9. člen
Naziv »Častni občan Občine Tolmin« je najvišje priznanje Občine Tolmin, ki se podeli posamezniku, katerega delo in aktivnosti na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti predstavljajo izjemne zasluge in imajo trajen pomen za razvoj, blaginjo ali ugled Občine Tolmin in njeno prepoznavnost.
10. člen
Naziv »Častni občan Občine Tolmin« se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva »Častnega občana Občine Tolmin«, ter grb Občine Tolmin.
11. člen
(1) Naziv »Častni občan Občine Tolmin« se lahko odvzame:
a) če je prejemnik s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od 6 mesecev,
b) če se ugotovijo okoliščine in dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčana ob podelitvi naslova »Častni občan Občine Tolmin«, bi pa odločilno vplivale na podelitev, če bi bile takrat znane.
(2) Pobudo Občinskemu svetu Občine Tolmin za odvzem naslova »Častni občan Občine Tolmin« lahko dajo organi in delovna telesa Občinskega sveta Občine Tolmin, politične stranke, gospodarske družbe in samostojni podjetniki, društva, krajevne skupnosti Občine Tolmin, občani ter druge organizacije in skupnosti.
(3) O odvzemu naslova »Častni občan Občine Tolmin« odloča Občinski svet Občine Tolmin na predlog Komisije za priznanja in nagrade.
b. »Plaketa Občine Tolmin«
12. člen
»Plaketo Občine Tolmin« se podeli posameznikom, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim za življenjsko delo, oziroma za pomembne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine.
13. člen
»Plaketo Občine Tolmin« se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi »Plakete Občine Tolmin« ter plaketo v obliki grba Občine Tolmin.
c. »Priznanje Občine Tolmin«
14. člen
»Priznanje Občine Tolmin« se podeli posameznikom, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem, drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih prilikah, oziroma ki s svojo izredno požrtvovalnostjo, nesebičnostjo, hrabrostjo, človekoljubnostjo in delom povečujejo ugled Občine Tolmin.
15. člen
»Priznanje Občine Tolmin« se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi »Priznanja Občine Tolmin«.
d. »Zahvala Občine Tolmin«
16. člen
»Zahvala Občine Tolmin« se podeljuje posameznikom, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem, drugim organizacijam in skupnostim za vidne dosežke pri razvoju kraja ali ožjega dela občine ter za izkazano požrtvovalnost, nesebičnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
17. člen
»Zahvala Občine Tolmin« se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi »Zahvale Občine Tolmin«.
3. POSTOPEK RAZPISA ZA PODELITEV NAGRAD OBČINE TOLMIN
18. člen
Predlagatelji za podelitev nagrad Občine Tolmin so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, druge organizacije in skupnosti, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v Občini Tolmin.
19. člen
(1) Predlog za podelitev nagrad Občine Tolmin mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu z utemeljitvijo predloga na posebnem obrazcu, ki je priloga tega odloka.
(2) Obrazec je del razpisne dokumentacije in vsebuje najmanj naslednje elemente:
a) podatke o predlagatelju,
b) podatke o kandidatu za nagrajenca,
c) vrsto predlagane nagrade,
d) utemeljitev nagrade,
e) odločitev predlagatelja, da lahko o vrsti nagrade odloča tudi Komisija za priznanja in nagrade.
(3) K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog.
20. člen
(1) Predlogi za podelitev nagrad Občine Tolmin se zberejo na podlagi javnega razpisa. Razpis objavi Komisija za priznanja in nagrade v sredstvih javnega obveščanja in na občinski spletni strani najkasneje do 31. januarja za tekoče leto. V njem se določijo pogoji skladno s tem odlokom ter rok za predložitev predlogov. Ta rok mora biti najmanj 30 dni.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj:
a) kriterije za podelitev posameznega nagrade,
b) vrsto in število posameznih nagrad,
c) navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k predlogu,
d) rok, do katerega je treba poslati predloge,
e) naslov, na katerega je treba poslati predloge.
21. člen
Komisija za priznanja in nagrade izmed pravočasno prejetih predlogov oblikuje predlog nagrajencev, ki ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Tolmin.
4. VODENJE EVIDENCE PODELJENIH NAGRAD
22. člen
(1) Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco nagrad opravlja urad župana.
(2) Evidenca prejemnikov nagrad vsebuje: priimek, ime, in naslov prejemnika oziroma naziv in sedež, vrsto nagrade in datum seje Občinskega sveta Občine Tolmin, na kateri je bila nagrada podeljena.
23. člen
(1) Gradivo v zvezi s podelitvijo nagrade je javno in je na vpogled v uradu župana.
(2) Evidenca prejemnikov priznanj se objavi na spletni strani Občine Tolmin.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
»Plaketa Občine Tolmin«, podeljena pred letom 1995, ne šteje kot nagrada nove Občine Tolmin.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 19/1996).
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2010
Tolmin, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost