Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3253. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen, stran 8760.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09), določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 34. redni seji dne 7. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih spodbud iz proračuna Občine Komen (v nadaljevanju: proračun) za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih.
Sestavni del tega pravilnika so tudi merila za dodelitev denarnih spodbud.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
2. člen
Denarne spodbude iz proračuna se prosilcem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Sredstva za denarne spodbude se zagotavljajo do višine, določene v vsakoletnem proračunu.
3. člen
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijakov ter študentov pri:
- pridobivanju formalne izobrazbe,
- pri tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih, drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in drugih aktivnostih.
4. člen
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo stalno prebivališče v Občini Komen,
- so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 in več,
- niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca iz prvega odstavka tega člena, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca.
III. POSTOPEK
5. člen
Občina Komen vsako leto izvede javni razpis za dodelitev denarnih spodbud za učence od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih. Postopek razpisa poteka v naslednjem zaporedju:
- imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
- priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
- zbiranje vlog,
- strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
- priprava predloga prejemnikov sredstev in predložitev le-tega predstojniku oziroma osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev,
- obveščanje prosilcev o izbiri,
- reševanje morebitnih pritožb prosilcev.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave in komisije župan s sklepom. Postopek javnega razpisa za dodelitev denarnih spodbud vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
- navedbo naročnika,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
- rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,
- kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 21 dni od dneva objave.
8. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj - vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od prejema obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
10. člen
Komisija opravi strokoven pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov denarnih spodbud, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži predstojniku, ki v roku 30 dni, na podlagi predloga komisije, izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih spodbud.
11. člen
Prosilec ima možnost pritožbe na župana Občine Komen v roku 8 dni od prejema sklepa.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-2/2010-3
Komen, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.
MERILA ZA DODELITEV DENARNIH SPODBUD

  1. Opredelitev posameznih kategorij prosilcev:
+---------------------------------------+----------------------+
|        Kategorija       |   Število točk   |
+---------------------------------------+----------------------+
|učenec                 |     20     |
+---------------------------------------+----------------------+
|dijak                 |     30     |
+---------------------------------------+----------------------+
|študent                |     50     |
+---------------------------------------+----------------------+
|medštudentska izmenjava        |     60     |
+---------------------------------------+----------------------+


  2. Učni uspeh:
+---------------------------------------+----------------------+
|       Uspeh – učenec      |   Število točk   |
+---------------------------------------+----------------------+
|povprečje 4,5 in 4,6          |     10     |
+---------------------------------------+----------------------+
|povprečje 4,7 in 4,8          |     15     |
+---------------------------------------+----------------------+
|povprečje 4,9 in 5           |     20     |
+---------------------------------------+----------------------+


+---------------------------------------+----------------------+
|       Uspeh – dijak       |   Število točk   |
+---------------------------------------+----------------------+
|povprečje 4,2 do 4,4          |     15     |
+---------------------------------------+----------------------+
|povprečje 4,5 do 4,7          |     20     |
+---------------------------------------+----------------------+
|povprečje 4,8 in več          |     25     |
+---------------------------------------+----------------------+

  Opomba: dijak, ki obiskuje 1. letnik srednješolskega
izobraževalnega programa prejme točke za uspeh, ki ga je
dosegel ob zaključku osnovnošolskega programa.

+---------------------------------------+----------------------+
|      Uspeh – študent      |   Število točk   |
+---------------------------------------+----------------------+
|povprečje 8 do 8,7           |     25     |
+---------------------------------------+----------------------+
|povprečje 8,8 do 9,4          |     30     |
+---------------------------------------+----------------------+
|povprečje 9,5 do 10          |     35     |
+---------------------------------------+----------------------+

  Opomba: študent, ki obiskuje 1. letnik višješolskega in
visokošolskega izobraževalnega programa prejme točke za uspeh,
ki ga je dosegel ob zaključku srednješolskega programa.

  Opomba: Predložiti je potrebno potrdilo o vpisu v tekoče
šolsko leto ter dokazilo o učnem uspehu.
  3. Priznanja

  a) Doseženi uspehi:
+----------------------------------+---------------------------+
|       Dosežek       |    Število točk    |
+----------------------------------+--------------+------------+
|                 | individualni | skupinski |
|                 |  dosežki  | dosežki  |
+----------------------------------+--------------+------------+
|1. mesto oziroma zlato priznanje |   do 12  |  do 9  |
|doseženo na regijskem, državnem  |       |      |
|ali mednarodnem tekmovanju in   |       |      |
|primerljivo.           |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje|   do 9   |  do 6  |
|doseženo na regijskem, državnem  |       |      |
|ali mednarodnem tekmovanju in   |       |      |
|primerljivo.           |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|3. mesto oziroma bronasto     |   do 6   |  do 3  |
|priznanje doseženo na regijskem, |       |      |
|državnem ali mednarodnem     |       |      |
|tekmovanju in primerljivo.    |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Nagrade, priznanja ali drugi javni|   do 6   |  do 3  |
|dosežki in primerljivo.      |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+

  Opomba: Potrebno je predložiti kopijo priznanj ali drugo
dokazilo o doseženih uspehih

  b) Druge aktivnosti:
+---------------------------------------------+---------------+
|         Aktivnost         | Število točk |
+---------------------------------------------+---------------+
| Objava lastnega prispevka v strokovnih   |    6    |
|revijah na področju študija* ali       |        |
|predstavitev prispevka na seminarjih ali   |        |
|kongresih                  |        |
+---------------------------------------------+---------------+
|Objava skupinskega prispevka v strokovnih  |    4    |
|revijah na področju študija (študent je eden |        |
|izmed avtorjev v skupini, ki objavlja)    |        |
+---------------------------------------------+---------------+
|Nagrajene raziskovalne naloge        |    6    |
+---------------------------------------------+---------------+
|Prešernova nagrada              |    10   |
+---------------------------------------------+---------------+
|Zlati maturant **              |    8    |
+---------------------------------------------+---------------+


  * Če gre za objavo članka, kjer je študentov mentor tudi
naveden kot soavtor članka, se šteje kot objava lastnega
članka.
  ** Velja za študente 1. letnikov, ki so v preteklem šolskem
letu zaključili srednje izobraževanj
  e.

  Opomba: Potrebno je predložiti ustrezno dokazilo za vsako
opravljeno aktivnost.

AAA Zlata odličnost