Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3246. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2009, stran 8723.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je občinski svet na 28. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Borovnica za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2009 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Proračun Občine Borovnica za leto 2009 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto      Realizacija
                            2009
------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     2.782.633
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.465.153
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      2.253.893
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.954.471
    703 Davki na premoženje            174.705
    704 Domači davki na blago in storitve     124.717
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    211.260
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     65.240
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.596
    712 Denarne kazni                2.534
    713 Prihodki od prodaje blaga in        3.347
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          138.543
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)       146.557
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       119.600
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      26.957
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE (730+731)           4.124
    730 Prejete donacije iz domačih virov      4.124
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)           166.799
    740 Transferni prihodki iz drugih       166.799
    javnofinančnih institucij
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      2.594.951
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     784.900
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     158.580
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     28.068
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       583.279
    403 Plačila domačih obresti             0
    409 Rezerve                  14.973
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)   1.069.761
    410 Subvencije                 22.453
    411 Transferi posameznikom in         674.468
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    144.662
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       228.178
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          567.220
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    567.220
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)       173.070
    431 Investicijski transferi pravnim in    132.770
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim    40.300
    uporabnikom
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   187.682
    (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      11.065
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         11.065
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      11.065
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE          1.093
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     1.093
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova      1.093
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v        0
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       9.972
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)               0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             0
55   ODPLAČILA DOLGA                   0
    550 Odplačila domačega dolga            0
    IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    197.654
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          0
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    -187.682
    IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          524.679
------------------------------------------------------------
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 197.654 EUR se prenese v proračun za leto 2010.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2010-8
Borovnica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost