Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3256. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Litija, stran 8847.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 37. redni seji z dne 8. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Litija
1. člen
S Sklepom o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Litija, se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov za organizacijo volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine Litija.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet, ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana, ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Število volilnih upravičencev v občini na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, objavi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati v občinskem svetu, imajo pravico do delne povrnitve stroškov za organizacijo volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas.
Višina delne povrnitve stroškov za organizacijo volilne kampanje ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, ki so razvidna iz poročila o organizaciji volilne kampanje.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, imajo pravico do delne povrnitve stroškov za organizacijo volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas.
V primeru izvedbe drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu upravičena do delnega povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Višina delne povrnitve stroškov za organizacijo volilne kampanje ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, ki so razvidna iz poročila o organizaciji volilne kampanje.
5. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali volilne kampanje za župana oziroma kandidat za župana, mora v petnajstih dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
6. člen
Na podlagi sklepa občinskega sveta se organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve župana oziroma kandidatom, delna povrnitev stroškov organizacije volilne kampanje na njihovo zahtevo vrne iz proračuna občine v šestih mesecih po predložitvi dokončnega poročila občinskemu svetu oziroma računskemu sodišču.
7. člen
Kandidati za člane občinskega sveta in župana, so dolžni ob predložitvi kandidatur, občinski volilni komisiji posredovati podatke o organizatorju volilne kampanje.
8. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pregleda posredovana končna poročila organizatorjev volilne kampanje ter občinskemu svetu predlaga v sprejel sklep o delni povrnitvi stroškov organizacije volilne kampanje.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2010
Litija, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost