Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3243. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010, stran 8718.

Številka: Su-I-1/10-5
Datum: 1. 7. 2010
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) na 17. upravni seji 1. julija 2010 sprejelo
R A Z P O R E D D E L A U S T A V N E G A S O D I Š Č A
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010
I.
Terminski program za jesensko zasedanje:
1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:
16., 23. in 30. september
7., 14. in 21. oktober
4., 11. in 18. november
2., 9. in 16. december
S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi nadomestni datum redne plenarne seje.
2. Izredno plenarno sejo skliče predsednik Ustavnega sodišča v skladu s Poslovnikom.
3. Seje senatov za preizkus ustavnih pritožb skličejo predsednice oziroma predsedniki senatov po razporedu, ki ga določi senat, oziroma po potrebi.
4. Upravne seje Ustavnega sodišča skliče predsednik Ustavnega sodišča po potrebi.
5. Komisija za redakcijo odločb in sklepov Ustavnega sodišča ima sejo vsak torek, ki sledi tednu, v katerem je bila plenarna seja Ustavnega sodišča, če Ustavno sodišče ne odloči drugače.
II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev odloča v sestavi:
Jan Zobec, predsednik
mag. Marija Krisper Kramberger, članica, in
Jože Tratnik, član.
Namestnica predsednika senata je mag. Marija Krisper Kramberger.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Mitja Deisinger, predsednik
dr. Ernest Petrič, član, in
mag. Jadranka Sovdat, članica.
Namestnik predsednika senata je dr. Ernest Petrič.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
mag. Miroslav Mozetič, predsednik
mag. Marta Klampfer, članica, in
Jasna Pogačar, članica.
Namestnica predsednika senata je mag. Marta Klampfer.
4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma člana senata se za čas jesenskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju sodnik) po naslednjem razporedu:
sodnica mag. Marta Klampfer za zadeve kazenskega senata,
sodnik Jan Zobec za zadeve upravnega senata,
sodnik mag. Miroslav Mozetič za zadeve civilnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov vseh sodnikov.
III.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o gospodarskih prestopkih in postopkih o prekrških, ter ustavne pritožbe zoper posamične akte, izdane v upravnem sporu in upravnih postopkih po določbah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih ter v postopkih gospodarskih sporov, ter ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v nepravdnih in zapuščinskih postopkih, in zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih zaradi motenja posesti.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pristojnost po določbah Zakona o upravnem sporu, ter ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih delovnih in socialnih sporov.
IV.
Zadeve se dodeljujejo sodnikom po naslednjih pravilih:
1. Zadeve iz vpisnika U-I se dodeljujejo po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da obstaja poseben vrstni red za oceno ustavnosti zakonov in poseben vrstni red za oceno ustavnosti drugih predpisov.
2. Zadeve iz U-II in P vpisnika se dodeljujejo med zadevami iz U-I vpisnika - drugi predpisi tako, da se zadeva dodeli sodniku, ki je po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov na vrsti za dodelitev U-I zadeve.
3. Zadeve drugih posebnih vpisnikov (Rm vpisnik, Mp vpisnik in drugi posebni vpisniki) se dodeljujejo po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da se vrstni red za vse vpisnike nadaljuje ne glede na statistično leto.
4. Zadeve iz vpisnika Up se dodeljujejo sodnikom glede na njihov razpored v senatih po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov članov senata.
5. Če je v krajšem časovnem obdobju vloženo večje število pobud ali zahtev zoper isti predpis ali splošni akt ali večje število ustavnih pritožb z bistveno enakim dejanskim in pravnim stanjem, se po časovnem zaporedju vložitve prva zadeva dodeli sodniku ob upoštevanju abecednega vrstnega reda začetnic priimkov sodnikov, druge zadeve pa se posebej označijo in dodelijo istemu sodniku.
6. Če udeleženec v postopku hkrati ali v krajšem časovnem obdobju vloži pobudo in ustavno pritožbo, ki sta povezani, se zadeva iz U-I vpisnika dodeli sodniku, ki se mu dodeli zadeva iz Up vpisnika po točki IV. 4. tega razporeda.
V.
1. V primerih izločitve sodnika, ki mu je zadeva dodeljena, se sodnik poročevalec določi izmed drugih sodnikov po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov, če gre za zadeve iz U-I, U-II, P in posebnih vpisnikov iz IV. 3. točke tega razporeda. V zadevah Up vpisnika se zadeva dodeli sodnikoma, članoma istega senata po abecednem vrstnem redu začetnic njihovih priimkov.
2. Ustavno sodišče lahko na seji odloči, da se zadeva dodeli drugemu sodniku poročevalcu.
3. Na podlagi poprejšnjega dogovora med sodnikoma se zadeva, dodeljena sodniku, predodeli drugemu sodniku, ki postane sodnik poročevalec.
4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo na podlagi tretjega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo - ZUstS) in med sodniki, ki so se izrekli za njen sprejem, ni sodnika, ki mu je bila zadeva dodeljena, se sodnik poročevalec določi izmed sodnikov, ki so se izrekli za njen sprejem po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov, ki so se izrekli za njen sprejem, če Ustavno sodišče ne odloči drugače.
5. Predodelitev zadeve izvede na podlagi odredbe generalnega sekretarja Ustavnega sodišča glavna pisarna.
VI.
1. Svetovalkam oziroma svetovalcem Ustavnega sodišča (v nadaljevanju svetovalec) dodeljuje zadeve v delo generalni sekretar Ustavnega sodišča oziroma po njegovem pooblastilu namestnica in pomočnici generalnega sekretarja. Zadeve se dodeljujejo pretežno po enem strokovnem področju. Zadeve, ki jih ni mogoče dodeliti na ta način, se dodelijo ob upoštevanju sorodnosti strokovnih področij med svetovalce tako, da se zagotovi približno enaka obremenjenost svetovalcev enakega položaja.
2. V primeru zelo zahtevnih zadev lahko dodeli generalni sekretar po dogovoru s sodnikom poročevalcem zadevo v delo več svetovalcem, pri čemer določi med njimi, kdo je glavni svetovalec.
3. Če strokovno delo za zadevo opravi zunanji ekspertni strokovnjak, ostane zadeva dodeljena svetovalcu, ki opravi drugo potrebno delo v zvezi z zadevo.
VII.
1. Novo imenovanim svetovalcem dodeli generalni sekretar Ustavnega sodišča zadeve s strokovnega področja, ki ga določi Ustavno sodišče ob odločitvi o razpisu prostega mesta.
2. Zadeve se svetovalcem iz prejšnje točke dodelijo tako, da se jim dodelijo najprej najstarejše zadeve, ki jih imajo v delu svetovalci.
VIII.
1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v katerem je bil objavljen predpis.
2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v drugih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če Ustavno sodišče za odločbe, izdane v zadevah ustavnih pritožb in sporov glede pristojnosti, ne sklene drugače.
3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.
4. Sklepi senatov v zadevah ustavnih pritožb se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene senat.
5. Odločbe, sklepi in mnenja Ustavnega sodišča se objavijo v Zbirki odločb in sklepov Ustavnega sodišča, če tako sklene Ustavno sodišče.
IX.
Uradne ure v glavni pisarni in knjižnici Ustavnega sodišča so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do 12.00 ure, ob sredah od 10.00 do 15.00 ure.
X.
Letni razpored dela se razmnoži za predsednika, sodnike, generalnega sekretarja, namestnico in pomočnici generalnega sekretarja ter se objavi na intranetni strani Ustavnega sodišča. Letni razpored se pritrdi na oglasno desko Ustavnega sodišča in se, razen točk VI. 4. in VI. 5., objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina