Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3188. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, stran 8625.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 18/98 - odl. US, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 in 79/09), ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, 112/06 - popr. in 45/10) je Občinski svet Občine Semič na 26. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič (Uradni list RS, št. 68/96, 15/98, 36/02 in 41/08) se spremeni drugi odstavek 16. člena in se pravilno glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- tri predstavnike staršev.«
ter tretji odstavek 16. člena, ki se po novem glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli: iz matične šole dva člana, iz podružnične šole en član, iz enote vrtca en član in izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev zavoda en član.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega odloka, in članom, ki so bili izvoljeni v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-04/2010-4
Semič, dne 2. julija 2010
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost