Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3189. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Semič, stran 8626.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, 112/06, 45/10) je Občinski svet Občine Semič na 26. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Semič
1. člen
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve - volitve v občinski svet in volitve župana Občine Semič v letu 2010.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Semič (v nadaljevanju: občinski svet) ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče).
4. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na vnovičnem glasovanju.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Semič v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje št. 006-01-01/2003-2 (Uradni list RS, št. 38/03).
Št. 040-03/2010-5
Semič, dne 2. julija 2010
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.