Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3222. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo, stran 8662.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 92/07 - UPB2, 27/08 - OdlUS, 76/08 in 79/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - OdlUS: U-I-104/92, 8/96, 18/98 - Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB, 107/07 - Odl. US, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr., 16/10 - Odl. US) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 22. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo (Uradni list RS, št. 55/08, 107/09) - v nadaljevanju Odlok, se četrta alinea četrtega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»- organizacijska enota Vrtec, ki deluje na treh lokacijah: Naklo (Vrtec Rožle), Naklo (OŠ Naklo) in Duplje (Vrtec pri podružnični šoli).«
2. člen
V 3. členu Odloka se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko po potrebi organizira vzgojo in varstvo predšolskih otrok tudi v vzgojno varstveni družini.«
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2010
Naklo, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.