Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3138. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010, stran 8543.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08, 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 27. redni seji dne 12. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 5/10, 31/10) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE |     v EUR|
|    |BREŽICE ZA LETO 2010         |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       | REBALANS 2010|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   31.921.907|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   21.536.217|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |   17.448.683|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček      |   14.849.403|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|703  |Davki na premoženje          |   1.328.280|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve   |   1.271.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|706  |Drugi davki              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   4.087.534|
|    |(710+711+712+713+714)         |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|710  |Udeležba na dobičku od premoženja   |    994.250|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|711  |Takse in pristojbine         |    211.500|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|712  |Denarne kazni             |     45.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev |    260.790|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki        |   2.575.994|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   1.242.763|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     32.975|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|721  |Prihodki od prodaje zalog       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.|   1.209.788|
|    |prem.                 |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov   |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   9.142.927|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|740  |Transferni prih. iz dr. javnofinan.  |   8.845.947|
|    |institucij              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|741  |Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU |    296.980|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   35.440.608|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |   7.772.754|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH   |   1.352.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST |    202.450|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   6.067.304|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |    121.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|409  |REZERVE                |     30.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)  |   9.284.973|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|410  |SUBVENCIJE              |    596.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM |   4.348.550|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|412  |TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM |    997.846|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |   3.342.577|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|414  |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   17.768.581|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |   17.768.581|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    614.300|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|430  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|431  |INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM, KI |    546.000|
|    |NISO PU                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|432  |INVES. TRANSFERI PU          |     68.300|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ     |   –3.518.701|
|    |(PRESEŽEK) (I-II)           |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |        |
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije   |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     31.151|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.   |     31.151|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|440  |Dana posojila             |     31.151|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova   |        |
|    |privatizacije             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    –31.151|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V) |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE           |   2.000.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   2.000.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|500  |Domače zadolževanje          |   2.000.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|55   |VIII. ODPLAČILO DOLGA         |    437.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    437.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|550  |Odplačila domačega dolga       |    437.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |   –1.986.852|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)   |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)   |   1.563.000|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|   3.518.701|
|    |IX.= -III)              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.|   1.986.852|
|    |PRETEKLEGA LETA            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena in se glasi:
»V proračunu Občine Brežice se za leto 2010 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 107.500 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2010
Brežice, dne 13. julija 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
 
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.