Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3142. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode, stran 8545.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 26. seji dne 5. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode
1. člen
V Pravilniku o nagradah študentom Občine Medvode (Uradni list RS, št. 26/09) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Nagrade se podeljujejo študentom dodiplomskih študijskih programov prve stopnje (visokošolski strokovni in univerzitetni študij) ter podiplomskih študijskih programov druge (magistrski in enoviti magistrski študij) in tretje stopnje (doktorski študij), ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Medvode.
Enoviti magistrski študijski program se za potrebe tega pravilnika obravnava kot dodiplomski študijski program.
Nagrade po tem pravilniku se podeljujejo tudi študentom prejšnjih dodiplomskih programov na najmanj visokošolskem študiju, dodiplomskim diplomantom in študentom, ki pridobijo strokovni naslov po programu za pridobitev specializacije ali znanstveni naslov po programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti.«
2. člen
Spremeni se 4. člen pravilnika, tako da se glasi:
»Pogoj za pridobitev nagrade je opravljen letnik dodiplomskega študija, pridobljena diploma in pridobljen naslov po specialističnem, magistrskem ali doktorskem študiju.
Študenti, ki kandidirajo za nagrado za opravljen letnik, morajo imeti opravljene vse študijske obveznosti za ta letnik s povprečno oceno vseh obveznosti najmanj 8.
Poleg pogojev, navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena, študent dodiplomskega študija ob izpolnitvi vseh obveznosti za letnik ne sme dopolniti 30 let, študent podiplomskega študija pa ob pridobitvi naslova ne sme dopolniti 35 let.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena, tako da se glasi:
»Višina nagrade za leto 2010 znaša:
– za doktorat                     1.177 eur
– za magisterij znanosti ali specializacijo
po univerzitetnih programih               950 eur
– za magisterij stroke                  705 eur
– za diplomo                       470 eur
– za opravljen letnik                 236 eur.«
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena, tako da se glasi:
»Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih obveznostih za letnik oziroma kopijo diplome, kopijo potrdila o pridobitvi naslova po opravljenem specialističnem, magistrskem ali doktorskem študiju.
Nepopolne vloge in vloge, oddane po izteku roka, bodo s sklepom zavržene. Občinska uprava bo za dopolnitev vlog pozvala le tiste kandidate, pri katerih iz predloženih dokumentov ne bo mogoče ugotoviti upravičenosti do nagrade.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-42/06-3
Medvode, dne 5. julija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.