Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3094. Tržni red na tržnici v Slovenskih Konjicah, stran 8329.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo, 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 36. redni seji dne 24. 6. 2010 potrdil
T R Ž N I R E D
na tržnici v Slovenskih Konjicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tržnim redom se določijo pogoji trgovanja na tržnici, lokacija tržnice, obratovalni čas, blago, s katerim se trguje na tržnici v Slovenskih Konjicah.
2. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu z določili tega tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
II. LOKACIJA IN OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE
3. člen
(1) Tržnica posluje na urejenem tržnem prostoru, parc. št. 184/83, k.o. Slovenske Konjice, ki se nahaja na Starem trgu, pri mostu čez Dravinjo – desni breg Dravinje.
(2) Tržnica razpolaga z zaprtim prodajnim tržnim prostorom, ki zajema 3 kioske, ob soglasju upravljavca pa je možna tudi uporaba stojnic, dopolnilnih prodajnih miz, lesenih hišic in prodaja s tal (sadike, cvetje in podobno).
(3) Upravljavec tržnice je Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice (v nadaljevanju: javno podjetje).
4. člen
(1) Tržnica ima dva obratovalna časa: letni in zimski.
Poletni čas traja od 1. 3. do 31. 10. Delovni čas za posamezne dneve:
– ob delovnikih od 7. do 16. ure.
– ob sobotah od 7. do 13. ure.
(2) Zimski čas traja od 1. 11. do 28. ali ob prestopnih letih do 29. 2. Delovni čas za posamezne dneve:
– ob delovnikih od 7. do 15. ure,
– ob sobotah od 7. do 13. ure.
(3) Upravljavec lahko predlaga spremembo urnika tržnice in jo uveljavi po sklepu župana. Spremembo je dolžan objaviti na spletni strani občine in upravljavca najmanj 7 dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega urnika.
(4) »Branjevcem«, to so fizične osebe, ki nimajo registrirane dejavnosti, ki jo izvajajo na tržnici, ni dovoljeno podaljševanje obratovalnega časa tržnice. Ostali registrirani prodajalci lahko s soglasjem pristojnega občinskega organa opravljajo svojo dejavnost na tržnici tudi izven obratovalnega časa tržnice.
(5) Obratovalni čas tržnice se lahko glede na potrebe kupcev podaljša.
5. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Stalni prodajalci so tisti, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Ostali so občasni prodajalci. Tržni prostor mora biti ustrezno označen.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCA
6. člen
Upravljavec:
– organizira in vodi poslovanje na tržnici,
– določi urnik delovanja tržnice v okviru določil tržnega reda,
– oblikuje cene storitev in pristojbine,
– sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine oziroma prodajna mesta,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo,
– pregleduje ustreznost dokumentacije uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi in je odgovoren za red in čistočo na tržnici.
IV. PRODAJNA MESTA NA TRŽNICI IN PRODAJA
7. člen
(1) Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljavcem in stalnim prodajalcem. S stalnimi prodajalci upravljavec sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljavec določi prodajna mesta. V primeru, da stalni prodajalec, s katerim je sklenjena pogodba, po preteku ene ure od pričetka obratovanja tržnice ne zasede svojega prodajnega prostora, lahko upravljavec le-tega dodeli občasnemu oziroma drugemu prodajalcu. Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prostor, kar se izkaže s potrdilom o plačani pristojbini. Prodajalec se s tem zaveže, da bo spoštoval tržni red.
(2) Prodajna mesta upravljavec odda v najem tistim, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici v skladu z določili tega tržnega reda, Zakonom o trgovini in drugimi zakonskimi predpisi. Pred oddajo v najem je dolžan preveriti ustreznost dokumentacije prodajalca za prodajo, ki si jo le-ta pridobi pri pristojnem upravnem organu.
(3) Prodajni prostori se oddajajo za določen čas.
(4) Oddaja prodajnega prostora v podnajem je prepovedana.
8. člen
(1) Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna. Stalna prodajna mesta so:
– fiksni kioski.
(2) Občasna prodajna mesta so:
– dopolnilne prodajne površine,
– občasna prodaja s tal (novoletne smreke, cvetje, sadike, lončarski, leseni in kovinski izdelki).
(3) Dopolnilne prodajne stojnice po potrebi namesti upravljavec.
9. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem predvsem zaradi:
– kršitev določil tega tržnega reda,
– neplačevanja pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere nima dovoljenja,
– samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta,
– nespoštovanja pravil upravljavca.
10. člen
(1) Na tržnici se trguje z živilskimi in neživilskimi izdelki. Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in živila.
1. Živila:
– žita in mlevski izdelki,
– vrtnine,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in ribji izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– rastlinska olja (olivno, bučno …),
– sadje in izdelki iz sadja,
– brezalkoholne in alkoholne pijače,
– gobe in gozdni sadeži,
– med in izdelki iz medu,
– zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz zelišč,
– druga živila rastlinskega in živalskega izvora.
2. Neživilski izdelki:
– cvetje,
– semena,
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin,
– izdelki domače in umetne obrti,
– galanterijsko blago,
– bižuterija,
– novoletne smreke,
– časopis, revije, tobak,
– razno blago v skladu z določili pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
(2) Vsa živila živalskega izvora se prodajajo v zaprtem tržnem prostoru v pokritem pa le, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi.
(3) Za prodajo cvetja, malih živali, hrane za male živali, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
(4) Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja oblačila, posteljnina, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, publikacije, vendar je dovoljena le občasna prodaja.
11. člen
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja ter zdravilnih zelišč,
– trgovci,
– društva in humanitarne organizacije,
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo potrebne pogoje.
12. člen
(1) Kmetovalci in drugi posamezniki, ki nimajo registrirane dejavnosti, ki jo izvajajo na tržnici, morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo pristojnega upravnega organa o lastni proizvodnji oziroma potrdilo o opravljanju dopolnilne dejavnosti.
(2) Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.
13. člen
(1) Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
(2) Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec (kmetovalec ali drug posameznik, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje).
V. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
14. člen
(1) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku tržnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke pa ustrezno ločiti.
(2) Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke je prodajalec dolžan sproti odstranjevati s tržnice. Prav tako je dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. Kolikor prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti upravljavec na stroške prodajalca.
(3) Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti in primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo javnega reda in miru. V primeru kršitev se lahko prodajalcu prepove prodaja.
VI. PRISTOJBINA
15. člen
(1) Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest, najem inventarja in storitev povezanih z dejavnostmi tržnice oblikuje upravljavec, potrdi pa občinski svet.
(2) Upravljavec tržnice prodajna mesta in pristojbine za prodajna mesta razvrsti po kategorijah in vodi ustrezen kataster tržnice.
16. člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku, ki je naveden v pogodbi.
17. člen
(1) Dnevno pristojbino plača prodajalec, preden zasede prodajno mesto.
(2) Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do konca obratovalnega časa tržnice.
VII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad trgovanjem na tržnici opravljajo pristojne inšpekcijske službe v okviru svojih pristojnosti in upravljavec.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega pravilnika, predvsem zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu (odmetavanje odpadkov ipd.),
– dajanja prodajnih mest drugim v najem,
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitve prodajnega mesta,
– drugih kršitev tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici.
20. člen
Tržni red mora upravljavec po uveljavitvi izobesiti na vidnem mestu na tržnici.
21. člen
Tržni red na tržnici v Slovenskih Konjicah začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem pričetka obratovanja tržnice.
Št. 00700-0015/2010
Slovenske Konjice, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost